Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

Umowa licencyjna

Niniejszy dokument zwany dalej licencją, zawiera postanowienia dotyczące zasad użytkowania oprogramowania, wiążące NetRom s.c. i użytkownika programu.

NetRom, który jest właścicielem programu komputerowego, w tym praw autorskich do niego, przekazuje kopię programu komputerowego, zwanego dalej PROGRAMEM, osobie / firmie / instytucji, zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM.

Zasady korzystania z programu.

  • PROGRAM jest przekazywany UŻYTKOWNIKOWI do jego wyłącznego użytku. PROGRAM przekazywany jest wraz z dokumentacją i gwarancją. Dzierżawa lub najem PROGRAMU, dokumentacji lub ich kopii osobom trzecim są niedozwolone. Przekazywanie praw użytkowania programu jest dopuszczalne tylko przy jednoczesnym przekazaniu niniejszej licencji i jej zaakceptowaniu przez nowego UŻYTKOWNIKA, przekazaniu wszystkich kopii PROGRAMU wraz z dokumentacją a także powiadomieniu o tym fakcie NetRom s.c. Przeniesienie praw do użytkowania PROGRAMU dotyczy również wszystkich nowszych wersji programu.
  • UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z PROGRAMU zgodnie z przeznaczeniem, na sprzęcie komputerowym, którego konfiguracja określona jest w dokumentacji. PROGRAM może być używany na jednym komputerze lub wielu ale w jednej sieci lokalnej.
  • UŻYTKOWNIK nie ma prawa do modyfikowania, zmiany struktury deassemblowania lub ustalania w inny sposób kodu źródłowego PROGRAMU, a także do stosowania PROGRAMU lub jego części w innym oprogramowaniu.
  • W przypadku naruszenia niniejszej umowy UŻYTKOWNIK traci prawo do użytkowania PROGRAMU, a ponadto NetRom s.c. może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem.

Ograniczona gwarancja.

NetRom s.c. gwarantuje zarejestrowanemu użytkownikowi, że PROGRAM będzie funkcjonować w istotnym zakresie, w sposób zgodny z dokumentacją a nośnik, na którym przekazywany jest Program oraz wszelkie dostarczone z PROGRAMEM publikacje, wolne są od wad obniżających wartość lub przydatność programu.

Ograniczenie odpowiedzialności

NetRom s.c. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania PROGRAMU, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania PROGRAMU.

W przypadku wątpliwości co do zasad użytkowania programu, użytkownik powinien zgłosić się do NetRom s.c. w celu uzyskania wyjaśnień.