Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

ePliki - znalezione błędy i wprowadzone zmiany

Jeżeli pojawiające się wydania programu ePliki zawierają błędy i usterki, staramy się, by naprawiały je kolejne pakiety serwisowe dostępne w internecie. Poniżej zawarliśmy krótki opis zasygnalizowanych przez Państwa błędów (za wszystkie bardzo przepraszamy) z prostymi przepisami (jeśli to możliwe) na samodzielne ich "naprawienie". Prosimy wybaczyć nam zdawkowy i chropawy język tych opisów, są bowiem opracowane na podstawie materiałów, z których sami korzystamy. Opisy uszeregowane są wg. daty wprowadzenia zmiany, przy czym ostatnia, "najnowsza" zmiana znajduje się u góry tabeli - "najstarsza", na dole.wydanie c
Dodano obsługę wydruku UPO w wersji 7.
wydanie b
W przypadku błędów http dla wysyłki pliku JPK lub próby odebrania UPO program niepotrzebnie blokował opcję powtórzenia operacji - zmiana pozwoli ponownie wysłać JPK lub odebrać UPO dla JPK, dla których status http = 503 co może się zdarzyć chociażby w wypadku próby wysyłki w momencie gdy serwery systemu JPK są niedostępne na skutek prac serwisowych.
Polecenie otwarcia podglądu XML w menu kontekstowym w module Import nie miało aktywnego polecenia.
wydanie a
Dodano możliwość archiwizowania dokumentów, które będą dostępne z poziomu modułu Baza danych. Zarchiwizowane dokumenty nadal można podejrzeć oraz wydrukować dla nich UPO, ponadto istnieje możliwość ich przywrócenia z archwium lub permanentnego usunięcia z programu.
Poprawiono wyświetlanie dialogu z błędami wykrymi w importowanym dokumencie tak by radził on sobie lepiej z długimi tekstami, które nie są podzielone spacjami.
W dymku podpowiedzi wyświetlającym się w liście wybranych dokumentów dla wskazanego polecenia dodano informacje o podmiocie oraz dokumencie, którego podpowiedź dotyczy.
Poprawiono zwalnianie pamięci po wykonaniu wydruku UPO co ma znaczenie w przypadku drukowania wielu (100+) UPO w trakcie pojedynczej sesji programu.
Poprawki do usuwania płatnika - dodano sprawdzanie istnienia w bazie danych dokumentów płatnika (także archiwalnych). Od teraz nie można usunąć płatnika, jeżeli w bazie danych znajdują się jakieś jego dokumenty.
Jeżeli dodając nowego płatnika użytkownik zakończy wprowadzanie danych na jednym z pól wymaganych, to wprowadzona informacja zostanie przez program odczytana dopiero w momencie gdy pole tekstowe utraci swoją aktywność na rzecz innego elementu interfejsu, przez co przykładowo kliknięcie od razu klawisza Zapisz generowało niepotrzebny monit o konieczności wypełnienia wszystkich wymaganych danych - poprawiono.
Po dodaniu nowego płatnika lista płatników pozostaje ustawiona na nowej pozycji i nie przeskakuje już do aktualnie wybranego płatnika.
Porządki w menu kontekstowym wyświetlanym w modułach Płatnicy oraz Wysyłki.
Dodano w grafice widocznej w oknie głównym programu informację o włączeniu programu w trybie Demo oraz poprawiono obsługę informacji o wybranym serwerze docelowym wysyłki tak by po uruchomieniu programu poprawnie wyświetlany był serwer testowy.
Jeżeli program ma oznaczać zaimportowane pliki prefiksem _done_, to teraz będzie się ograniczał do jednego takiego prefiksu bez jego zbędnego powielania.
Zaktualizowano słownik kodów urzędów skarbowych zgodnie z aktualizacją z dnia 06/07/2020.
Przywrócono możliwość drukowania UPO pobranych z serwera testowego.
W wydruku UPO dodano informację o tym czy pochodzi ono z serwera głównego czy testowego (pole A. Pełna nazwa podmiotu, któremu dostarczono dokument elektroniczny).

Wersja 1.30


wydanie d
Po wejściu do modułu Płatnicy program wyświetlał widok szczegółów przystosowany do osoby niefizycznej i fizycznej jednocześnie.
Program po zarejestrowaniu zadawał pytanie czy przełączyć się z serwera testowego na główny, ale nawet gdy przełączenie nastąpiło, to nie zmieniała się ikona obrazująca wybrany serwer wysyłki - poprawiono.
W przypadku aktualizacji programu dodano przepisywanie parametrów lokalnych wykorzystywanych w poprzedniej wersji.
wydanie c
Moduł importu przystosowano do wczytania plików JPK_V7M, JPK_V7K.
Zaktualizowano certyfikat klucza publicznego środowiska testowego, bez którego nie jest możliwa wysyłka na serwer testowy.
UWAGA!!! Aktualnie nie będzie jeszcze możliwe wydrukowanie UPO pobranego z serwera testowego.
Usunięto błędy z rozpoznawaniem niektórych statusów nadawanych dokumentom, co mogło uniemożliwić odebranie UPO dla dokumentu, który nie został jeszcze przetworzony.
wydanie b
Skrócono znacznie czas potrzebny na wysyłkę oraz odebranie UPO.
Jeżeli w przypadku wysyłki uda się podpis, ale wysyłka już nie (kod błędu HTTP = 403), to plik taki nie był wyświetlany w interfejsie programu - poprawiono.
Program nie pobierał poprawnie informacji o aktualizacjach.
Program po zarejestrowaniu zada pytanie czy przełączyć się na serwer główny gdy ustawiony jest na wysyłkę na serwer testowy.
Dodano informację graficzną o docelowym serwerze wysyłki w panelu bocznym pojawiającym w module Dokumenty, Wysyłki po wywołaniu polecenia Podpisz i wyślij.
Dodano informację o wybranym serwerze docelowym wysyłki, która wyświetlana jest cały czas w pasku u dołu okna programu.
Dodano ostrzeżenie przy próbie użycia niepoprawnego podpisu elektronicznego.
Zaktualizowano listę obsługiwanych kodów zwracanych przez serwery systemu JPK w odpowiedzi na wysyłkę JPK oraz próbę pobrania UPO.
wydanie a
Zaktualizowano adres usługi podpisu plików JPK za pomocą profilu zaufanego.
Zaktualizowano dokumentację.
Dodano możliwość sprawdzania poprawności plików JPK_FA(3)_1-0E.

Wersja 1.20


wydanie d
Zaktualizowano certyfikat klucza publicznego dla środowiska produkcyjnego oraz testowego zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów. UWAGA!!! Jeżeli pliki JPK zostały wysłane w aplikacji 1.20c po 23cim sierpnia b.r., to nie zostaną one zweryfikowane poprawnie (utrzymujący się status 120, który w najlepszym razie zakończy się otrzymaniem błędnego statusu mówiącego o niepoprawnym szyfrowaniu) - w przypadku takich plików należy je ponownie zaimportować i wysłać w programie w wersji 1.20d.
wydanie c
Z powodu zmian wprowadzonych w platformie ePUAP zaktualizowano opis podpisu plików JPK w przypadku używania profilu zaufanego. Opis pełny dostępny jest w pliku dokumentacji, natomiast jego skrócona wersja wyświetlana jest przez program w momencie wykonywania podpisu.
W przypadku błędnej wysyłki program nie wyświetlał w szczegółach części informacji zwracanej przez serwer.
wydanie b
Dodano okno szczegółów dla wskazanego pliku JPK wywoływane po jego dwukrotnym kliknięciu w liście plików w modułach Dokumenty oraz Wysyłki.
Poprawiono zapis w bazie danych komunikatów zwracanych przez serwer JPK pod kątem polskich znaków.
Jeżeli nie ma wybranego certyfikatu, to nie można kliknąć akcji Podpisz i wyślij, ale zamiast tego akcja powinna być dostępna jednak otwierać moduł Ustawienia z aktywną zakładką certyfikatu. Poprawiono.
W module [Płatnicy] po usunięciu płatnika aktywna jest opcja Wybierz , a nie powinna. Poprawiono.
Błędne pliki w czasie importu w krokach Płatnicy, Dokumenty są teraz domyślnie wyświetlane na liście plików bez względu na parametr Ukrywaj błędne pliki, który ma aktualnie zastosowanie jedynie w momencie tworzenia listy importowanych plików.
Zaktualizowano plik pomocy.
wydanie a
Dodano możliwość wysyłania plików JPK przy pomocy Profilu zaufanego .
Dostosowano program do wysyłania plików JPK_VAT(3).
W module Importu usprawniono wyszukiwanie plików JPK.
Usprawniono działanie trybu edycji w module Płatnicy .
Wprowadzono zmiany w oprawie graficznej programu.
Dodano klawisz Pomoc zdalna służacy do łączenia się z serwisem Netrom.

Wersja 1.10


wydanie f
Usunięto błąd uniemożliwiający wydruk UPO w przypadku gdy za jednym razem odbierano je dla kilku wysłanych plików JPK.
w module Importu dodano podgląd wskazanego pliku JPK.
Zmodyfikowano wygląd panelu z informacjami dotyczącymi sprawdzenia poprawności importowanych plików JPK.
Zmieniono info-ikony w module Importu.
Usprawniono funkcję wyszukiwania dokumentów na dysku dla wybranego płatnika i rozszerzenia *.xml.
wydanie e
Usprawniono funkcję sprawdzania poprawności importowanych plików JPK tak, że obecnie program jest w stanie wygenerować listę znalezionych błędów zamiast jedynie pierwszego napotkanego.
Drobne poprawki w interfejsie modułu importu.
Aktualizacja pliku pomocy.
wydanie d
Dodano sprawdzanie poprawności wczytywanych plików JPK w oparciu o ich schemy.
Dodano plik dokumentacji dostępny poprzez menu Pomoc lub po naciśnięciu klawisza F1.
wydanie c
Program nie był w stanie uzyskać dostępu do serwerów systemu JPK, jeżeli urochomiony był w systemie Windows Xp.
Poprawki związane z interfejsem w module Dokumenty oraz Wysyłki.
W przypadku braku wybranego certyfikatu program nie pozwala wywołać akcji Wyślij.
W przypadku braku zainstalowanej drukarki w systemie przy uruchomieniu programu występował nieobsłużony błąd.
Program nie wyświetlał ścieżki do pliku bazy danych, jeżeli użytkownik nie był zalogowany.
Uporządkowano klawisze skrótów w module Płatników.
Po zmianie płatnika, nie zmianiał się on w Imporcie, dlatego wyszukiwanie dla konkretnego płatnika wykonywane było dla wybranego poprzednio płatnika.
Wyszukiwanie w module import plików dla wybranego płatnika dawało zerowy wynik, jeżeli nie było wybranego w programie żądnego płatnika.
W wydruku UPO brakowało nazwy urzędu skarbowego.
Usunięto błąd wywoływany przez sekwencję: logowanie, otwarcie modułu Import, otwarcie modułu Dokumenty, zamknięcie programu.
Instalator nie wyszukiwał poprawnie aktualnie zainstalowanych na komputerze instancji programu co miało znaczenie przy instalacji pakietu serwisowego.
wydanie b
Poprawiono wstawianie w wydruku UPO informacji o urzędzie skarbowym.
Dodano możliwość tworzenia kopii pliku bazy danych z poziomu programu (nowa pozycja w menu głównym: Baza danych).
Uaktywniono polecenie Usuń w module Dokumenty.
Pomniejsze poprawki i porządki w interfejsie programu.