Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

ePliki - znalezione błędy i wprowadzone zmiany

Jeżeli pojawiające się wydania programu ePliki zawierają błędy i usterki, staramy się, by naprawiały je kolejne pakiety serwisowe dostępne w internecie. Poniżej zawarliśmy krótki opis zasygnalizowanych przez Państwa błędów (za wszystkie bardzo przepraszamy) z prostymi przepisami (jeśli to możliwe) na samodzielne ich "naprawienie". Prosimy wybaczyć nam zdawkowy i chropawy język tych opisów, są bowiem opracowane na podstawie materiałów, z których sami korzystamy. Opisy uszeregowane są wg. daty wprowadzenia zmiany, przy czym ostatnia, "najnowsza" zmiana znajduje się u góry tabeli - "najstarsza", na dole.wydanie a
Dodano sprawdzanie terminu ważności wybranego certyfikatu ważności - program będzie ostrzegał o zbliżającej się potrzebie odnowienia certyfikatu.

Wersja 1.60


wydanie b
W przypadku wyboru w programie drukarki domyślnej program w wydruku powinien używać parametrów zapamiętanych w systemie, a nie w programie.
Poprawki dotyczące korzystania z wybranej drukarki oraz zachowania klawisza wyświetlającego informację o wybranej drukarce w głównym pasku narzędziowym.
Usprawniono ukrywanie/odkrywanie tekstów na klawiszach głównego paska narzędziowego w zależności od zmian rozmiaru szerokości okna programu.
Poprawki dla kodu zmieniającego hasło da bazy danych.
Umożliwiono usuwanie z bazy danych dokumentów, dla których próba pobrania UPO zwróciła kod 100 - Rozpoczęto sesję przesyłania plików. Dodatkowym warunkiem, który musi być spełniony jest kod http wysyłki równy 400 Bad request.
Zaktualizowano certyfikat klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska testowego.
wydanie a
Kliknięcie w grafikę loga programu umieszczoną na środku obszaru roboczego programu wyświetla już dialog z informacjami o wersji programu tak samo jak kliknięcie w obszar wokół grafiki loga.
Jeżeli wybrany w programie certyfikat nie ma przyjaznej nazwy, to program wyświetli w dolnej części okna głownego informację dla kogo wystawiony jest certyfikat zamiast pustego tekstu.
Dodano obsługę podpisu cyfrowego w wersji mobilnej mSzafir.
W module administracyjnym w zakładce aktualizacji dodano klawisz pozwalający otworzyć folder, do którego program pobiera instalatory.
Dodano obsługę pliku JPK_FA(4) 1-0 (import + sprawdzenie zgodności ze schemą).
W przypadku próby zamknięcia modułu ustawień gdy nie zapisano dokonanych w module zmian program wyświetla komunikat dając możliwość zamknięcia modułu bez zapisania dokonanych zmian.
W momencie anulowania zmian dokonanych w module ustawień program nie przywracał w interfejsie wszystkich kontrolek tak by pokazywały stan powiązanych parametrów sprzed zmian.
W module Ustawienia, w zakładce Aktualizacja dodano klawisz Uruchom, który aktywuje się automatycznie gdy program wykryje w swoim podkatalogu Aktualizacje instalator aktualizacji wydania programu. Po kliknięciu klawisza Uruchom program się zamknie oraz uruchomi instalator aktualizacji przekazując mu informację o lokalizacji aktualizowanego programu.
Poprawka związana z odświeżeniem widoku listy dokumentów w module Dokumenty dla przypadku gdy po otwarciu modułu Dokumenty otwarty zostanie moduł Import - program dodawał do listy duplikaty dokumentów.
Usunięto błąd dostępu dla scenariusza: otwórz moduł Import, otwórz moduł Dokumenty, zamknij moduł Dokumenty.
Zaktualizowano dokumentację programu.

Wersja 1.50


wydanie b
Jeżeli w module importu w liście dokumentów do wczytania użytkownik zacząłby od posortowania listy, to program automatycznie zaznaczał jeden z wierszy, ale nie aktywował jednocześnie klawisza Dalej.
Próba sortowania importowanych plików powodowała, że na liście wczytywanych plików pojawiała się widmowa pozycja niepowiązana z żadnym ze wskazanych przez użytkownika plików.
Dodano blokadę importu nowych plików gdy rozmiar pliku bazy danych przekracza zadaną wartość (2040109466B). Dodatkowo w modułach Dokumenty oraz Wysyłki zablokowano w takim wypadku akcje: podpisz, wyślij, anuluj, usuń, do archiwum.
Dodano sprawdzanie rozmiaru pliku bazy danych tak aby nie dopuścić do sytuacji gdy, w której jego rozmiar mógłby przekroczyć limit 2GB przewidziany dla plików typu .mdb. Program wyświetla stosowne ostrzeżenia przy otwieraniu modułów Import, Płatnicy, Dokumenty oraz Wysyłki oraz dezaktywuje polecenia mogące prowadzić do zwiększenia rozmiaru pliku bazy danych.
Dodano aktywację listy dokumentów po zamknięciu panelu bocznego lub widoku szczegółów dokumentu w modułach Dokumenty oraz Wysyłki.
Próba użycia skrótów do poleceń: Zaznacz wszystkie, Odznacz wszystkie, Rozwiń grupy, Zwiń grupy, wykonana w widoku szczegółów dokumentu powodowała błąd dostępu.
W widoku szczegółów dokumentu (widok XML oryginał) dodano polecenia: Zaznacz wszystko, Kopiuj, Znajdź.
Zmodyfikowano sposób w jaki program zmienia nazwy importowanych plików tak by uniknąć sytuacji gdy nazwa nie może zostać zmieniona, ponieważ nie będzie unikalna - w efekcie zdarzały się przypadki, w których po imporcie program nie był w stanie oznaczyć części plików jako zaimportowane, więc te nie znikały w liście plików do importu wyświetlanych przez program.
Zaktualizowano sprawdzanie poprawności importowanych plików JPK zgodnie z nowymi schemami plików JPK_V7(2)_1-0E.
Zaktualizowano plik dokumentacji.
wydanie a
Dodano obsługę nowych kodów błędów (425, 426) zwracanych przez serwer systemu JPK w odpowiedzi na próbę pobrania UPO.
Kod błędu 420 (Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania dokumentu) dla operacji pobrania UPO przesunięto z ostrzeżeń do błędów krytycznych co powoduje, że dokument o takim kodzie może zostać jedynie usunięty z bazy danych. Zmiana ma na celu uniknięcie gromadzenia się w bazie danych dokumentów, których i tak nie da się potwierdzić ani otrzymać kodu błędu pozwalającego na usunięcie dokumentu.
Operacje odświeżające listy dokumentów w modułach Dokumenty oraz Wysyłki wyświetlały je z domyślnym sortowaniem nawet gdy użytkownik wybrał wcześniej inne - teraz sortowanie zostanie zachowane.
Wyświetlanie kolejnych zakładek w modułach Dokumenty, Wysyłki zawsze wiązało się z wypełnieniem listy dokumentów od początku bez względu na to czy coś się w dokumentach zmieniło czy nie - liczba odświeżeń została zmniejszona.
Zaktualizowano podpowiedzi dla poleceń dostępnych w modułach Dokumenty oraz Wysyłki.
Dodano możliwość anulowania wysyłki na serwer testowy tak by móc taki plik wysłać ponownie na serwer główny bez konieczności ponownego importu. Polecenie Anuluj zostało dodane do menu kontekstowego, które użytkownik może wywołać klikając listę dokumentów w modułach Dokumenty, Wysyłki prawym przyciskiem myszy.
Zaktualizowano plik dokumentacji programu.
Zmodyfikowano dobór ikon potwierdzających wykonanie bądź nie polecenia pobrania UPO w panelu bocznym tak by odzwierciedlały one poprawnie informację o serwerze docelowym oraz wyniku próby pobrania UPO.
Usprawniono wizualizację postępu w panelu bocznym dokumentów operacji Podpisz i wyślij, Potwierdź, Anuluj, Usuń, Do archiwum oraz Drukuj poprzez automatyczne przewijanie listy dokumentów oraz okno z informacją, który dokument (w sensie pozycji na liście) został przetworzony.

Wersja 1.40


wydanie d
Zaktualizowano mechanizm pobierania pliku pomocy zdalnej.
Wydłużono czas w jakim otwarte pozostaje okno z informacją o dostępnej aktualizacji z 6 do 9 sekund, po których zostanie zamknięte automatycznie.
Poprawiono sortowanie dokumentów po ich bazodanowym numerze id.
W module Płatnicy w polu Pełna nazwa użytkownik nie mógł wpisać pełnych 255 znaków - poprawiono.
Dodano możliwość wczytania i sprawdzenia poprawności pliku JPK_EWP(2)1-1.
wydanie c
Dodano obsługę wydruku UPO w wersji 7.
wydanie b
W przypadku błędów http dla wysyłki pliku JPK lub próby odebrania UPO program niepotrzebnie blokował opcję powtórzenia operacji - zmiana pozwoli ponownie wysłać JPK lub odebrać UPO dla JPK, dla których status http = 503 co może się zdarzyć chociażby w wypadku próby wysyłki w momencie gdy serwery systemu JPK są niedostępne na skutek prac serwisowych.
Polecenie otwarcia podglądu XML w menu kontekstowym w module Import nie miało aktywnego polecenia.
wydanie a
Dodano możliwość archiwizowania dokumentów, które będą dostępne z poziomu modułu Baza danych. Zarchiwizowane dokumenty nadal można podejrzeć oraz wydrukować dla nich UPO, ponadto istnieje możliwość ich przywrócenia z archwium lub permanentnego usunięcia z programu.
Poprawiono wyświetlanie dialogu z błędami wykrymi w importowanym dokumencie tak by radził on sobie lepiej z długimi tekstami, które nie są podzielone spacjami.
W dymku podpowiedzi wyświetlającym się w liście wybranych dokumentów dla wskazanego polecenia dodano informacje o podmiocie oraz dokumencie, którego podpowiedź dotyczy.
Poprawiono zwalnianie pamięci po wykonaniu wydruku UPO co ma znaczenie w przypadku drukowania wielu (100+) UPO w trakcie pojedynczej sesji programu.
Poprawki do usuwania płatnika - dodano sprawdzanie istnienia w bazie danych dokumentów płatnika (także archiwalnych). Od teraz nie można usunąć płatnika, jeżeli w bazie danych znajdują się jakieś jego dokumenty.
Jeżeli dodając nowego płatnika użytkownik zakończy wprowadzanie danych na jednym z pól wymaganych, to wprowadzona informacja zostanie przez program odczytana dopiero w momencie gdy pole tekstowe utraci swoją aktywność na rzecz innego elementu interfejsu, przez co przykładowo kliknięcie od razu klawisza Zapisz generowało niepotrzebny monit o konieczności wypełnienia wszystkich wymaganych danych - poprawiono.
Po dodaniu nowego płatnika lista płatników pozostaje ustawiona na nowej pozycji i nie przeskakuje już do aktualnie wybranego płatnika.
Porządki w menu kontekstowym wyświetlanym w modułach Płatnicy oraz Wysyłki.
Dodano w grafice widocznej w oknie głównym programu informację o włączeniu programu w trybie Demo oraz poprawiono obsługę informacji o wybranym serwerze docelowym wysyłki tak by po uruchomieniu programu poprawnie wyświetlany był serwer testowy.
Jeżeli program ma oznaczać zaimportowane pliki prefiksem _done_, to teraz będzie się ograniczał do jednego takiego prefiksu bez jego zbędnego powielania.
Zaktualizowano słownik kodów urzędów skarbowych zgodnie z aktualizacją z dnia 06/07/2020.
Przywrócono możliwość drukowania UPO pobranych z serwera testowego.
W wydruku UPO dodano informację o tym czy pochodzi ono z serwera głównego czy testowego (pole A. Pełna nazwa podmiotu, któremu dostarczono dokument elektroniczny).

Wersja 1.30


wydanie d
Po wejściu do modułu Płatnicy program wyświetlał widok szczegółów przystosowany do osoby niefizycznej i fizycznej jednocześnie.
Program po zarejestrowaniu zadawał pytanie czy przełączyć się z serwera testowego na główny, ale nawet gdy przełączenie nastąpiło, to nie zmieniała się ikona obrazująca wybrany serwer wysyłki - poprawiono.
W przypadku aktualizacji programu dodano przepisywanie parametrów lokalnych wykorzystywanych w poprzedniej wersji.
wydanie c
Moduł importu przystosowano do wczytania plików JPK_V7M, JPK_V7K.
Zaktualizowano certyfikat klucza publicznego środowiska testowego, bez którego nie jest możliwa wysyłka na serwer testowy.
UWAGA!!! Aktualnie nie będzie jeszcze możliwe wydrukowanie UPO pobranego z serwera testowego.
Usunięto błędy z rozpoznawaniem niektórych statusów nadawanych dokumentom, co mogło uniemożliwić odebranie UPO dla dokumentu, który nie został jeszcze przetworzony.
wydanie b
Skrócono znacznie czas potrzebny na wysyłkę oraz odebranie UPO.
Jeżeli w przypadku wysyłki uda się podpis, ale wysyłka już nie (kod błędu HTTP = 403), to plik taki nie był wyświetlany w interfejsie programu - poprawiono.
Program nie pobierał poprawnie informacji o aktualizacjach.
Program po zarejestrowaniu zada pytanie czy przełączyć się na serwer główny gdy ustawiony jest na wysyłkę na serwer testowy.
Dodano informację graficzną o docelowym serwerze wysyłki w panelu bocznym pojawiającym w module Dokumenty, Wysyłki po wywołaniu polecenia Podpisz i wyślij.
Dodano informację o wybranym serwerze docelowym wysyłki, która wyświetlana jest cały czas w pasku u dołu okna programu.
Dodano ostrzeżenie przy próbie użycia niepoprawnego podpisu elektronicznego.
Zaktualizowano listę obsługiwanych kodów zwracanych przez serwery systemu JPK w odpowiedzi na wysyłkę JPK oraz próbę pobrania UPO.
wydanie a
Zaktualizowano adres usługi podpisu plików JPK za pomocą profilu zaufanego.
Zaktualizowano dokumentację.
Dodano możliwość sprawdzania poprawności plików JPK_FA(3)_1-0E.

Wersja 1.20


wydanie d
Zaktualizowano certyfikat klucza publicznego dla środowiska produkcyjnego oraz testowego zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów. UWAGA!!! Jeżeli pliki JPK zostały wysłane w aplikacji 1.20c po 23cim sierpnia b.r., to nie zostaną one zweryfikowane poprawnie (utrzymujący się status 120, który w najlepszym razie zakończy się otrzymaniem błędnego statusu mówiącego o niepoprawnym szyfrowaniu) - w przypadku takich plików należy je ponownie zaimportować i wysłać w programie w wersji 1.20d.
wydanie c
Z powodu zmian wprowadzonych w platformie ePUAP zaktualizowano opis podpisu plików JPK w przypadku używania profilu zaufanego. Opis pełny dostępny jest w pliku dokumentacji, natomiast jego skrócona wersja wyświetlana jest przez program w momencie wykonywania podpisu.
W przypadku błędnej wysyłki program nie wyświetlał w szczegółach części informacji zwracanej przez serwer.
wydanie b
Dodano okno szczegółów dla wskazanego pliku JPK wywoływane po jego dwukrotnym kliknięciu w liście plików w modułach Dokumenty oraz Wysyłki.
Poprawiono zapis w bazie danych komunikatów zwracanych przez serwer JPK pod kątem polskich znaków.
Jeżeli nie ma wybranego certyfikatu, to nie można kliknąć akcji Podpisz i wyślij, ale zamiast tego akcja powinna być dostępna jednak otwierać moduł Ustawienia z aktywną zakładką certyfikatu. Poprawiono.
W module [Płatnicy] po usunięciu płatnika aktywna jest opcja Wybierz , a nie powinna. Poprawiono.
Błędne pliki w czasie importu w krokach Płatnicy, Dokumenty są teraz domyślnie wyświetlane na liście plików bez względu na parametr Ukrywaj błędne pliki, który ma aktualnie zastosowanie jedynie w momencie tworzenia listy importowanych plików.
Zaktualizowano plik pomocy.
wydanie a
Dodano możliwość wysyłania plików JPK przy pomocy Profilu zaufanego .
Dostosowano program do wysyłania plików JPK_VAT(3).
W module Importu usprawniono wyszukiwanie plików JPK.
Usprawniono działanie trybu edycji w module Płatnicy .
Wprowadzono zmiany w oprawie graficznej programu.
Dodano klawisz Pomoc zdalna służacy do łączenia się z serwisem Netrom.

Wersja 1.10


wydanie f
Usunięto błąd uniemożliwiający wydruk UPO w przypadku gdy za jednym razem odbierano je dla kilku wysłanych plików JPK.
w module Importu dodano podgląd wskazanego pliku JPK.
Zmodyfikowano wygląd panelu z informacjami dotyczącymi sprawdzenia poprawności importowanych plików JPK.
Zmieniono info-ikony w module Importu.
Usprawniono funkcję wyszukiwania dokumentów na dysku dla wybranego płatnika i rozszerzenia *.xml.
wydanie e
Usprawniono funkcję sprawdzania poprawności importowanych plików JPK tak, że obecnie program jest w stanie wygenerować listę znalezionych błędów zamiast jedynie pierwszego napotkanego.
Drobne poprawki w interfejsie modułu importu.
Aktualizacja pliku pomocy.
wydanie d
Dodano sprawdzanie poprawności wczytywanych plików JPK w oparciu o ich schemy.
Dodano plik dokumentacji dostępny poprzez menu Pomoc lub po naciśnięciu klawisza F1.
wydanie c
Program nie był w stanie uzyskać dostępu do serwerów systemu JPK, jeżeli urochomiony był w systemie Windows Xp.
Poprawki związane z interfejsem w module Dokumenty oraz Wysyłki.
W przypadku braku wybranego certyfikatu program nie pozwala wywołać akcji Wyślij.
W przypadku braku zainstalowanej drukarki w systemie przy uruchomieniu programu występował nieobsłużony błąd.
Program nie wyświetlał ścieżki do pliku bazy danych, jeżeli użytkownik nie był zalogowany.
Uporządkowano klawisze skrótów w module Płatników.
Po zmianie płatnika, nie zmianiał się on w Imporcie, dlatego wyszukiwanie dla konkretnego płatnika wykonywane było dla wybranego poprzednio płatnika.
Wyszukiwanie w module import plików dla wybranego płatnika dawało zerowy wynik, jeżeli nie było wybranego w programie żądnego płatnika.
W wydruku UPO brakowało nazwy urzędu skarbowego.
Usunięto błąd wywoływany przez sekwencję: logowanie, otwarcie modułu Import, otwarcie modułu Dokumenty, zamknięcie programu.
Instalator nie wyszukiwał poprawnie aktualnie zainstalowanych na komputerze instancji programu co miało znaczenie przy instalacji pakietu serwisowego.
wydanie b
Poprawiono wstawianie w wydruku UPO informacji o urzędzie skarbowym.
Dodano możliwość tworzenia kopii pliku bazy danych z poziomu programu (nowa pozycja w menu głównym: Baza danych).
Uaktywniono polecenie Usuń w module Dokumenty.
Pomniejsze poprawki i porządki w interfejsie programu.