Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

Moja Firma - poprawione błędy i wprowadzone zmiany

Jeżeli pojawiające się wydania programu Moja Firma zawierają błędy i usterki, staramy się, by naprawiały je kolejne pakiety serwisowe dostępne w internecie. Poniżej zawarliśmy krótki opis zasygnalizowanych przez Państwa błędów (za wszystkie bardzo przepraszamy) z prostymi przepisami (jeśli to możliwe) na samodzielne ich "naprawienie". Prosimy wybaczyć nam zdawkowy i chropawy język tych opisów, są bowiem opracowane na podstawie materiałów, z których sami korzystamy. Opisy uszeregowane są wg. daty wprowadzenia zmiany, przy czym ostatnia, "najnowsza" zmiana znajduje się u góry tabeli - "najstarsza", na dole.wydanie e
Usunięto błąd, który pojawiał się przy próbie otwarcia parametrów aktywnego arkusza w zestawieniu podatku właściciela.
Program podczas obliczania składki zdrowotnej nie uwzględniał poprawnie w liście płac informacji o przysługującej kwocie ulgi podatkowej.
Program nie zaznaczał pola Korekta deklaracji w przypadku gdy otwierano deklarację JPK_V7 oznaczoną numerem deklaracji wyższym niż 1, które zarezerwowane są właśnie dla korekt.
Poprawka dla obliczania składki zdrowotnej w liście płac dla pracowników pracujących w niepełnym etacie i tym samym zarabiających mniejsze kwoty.
Poprawka dla kodu wpasowującego rozmiar okna otwieranego skoroszytu dla przypadku gdy posiada on ukryte arkusze.
W przypadku insertowania nieobecności pracowników w liście płac w arkuszach innych niż 1szy program wpisywał odczytane dane do arkusza 1go.
Poprawka dla ustawiania aktywnej komórki w otwieranych skoroszytach.
Dodano możliwość pobierania do deklaracji DRA właściciela/RCA z zestawienia podatku dochodowego informacji o dochodzie grudniowym z roku poprzedniego (informacja ta póki co wpisywana jest w zestawieniu ręcznie przez użytkownika).
Przy odtwarzaniu dowodów pozycje towarowe, które nie miały stawki ryczałtowej po odtworzeniu otrzymywały stawkę towaru z wcześniejszej pozycji.
Próba odtworzenia faktury eksportowej w PLN kończyło się otwarciem faktury eksportowej walutowej.
Program księgując faktury netto/brutto nie wpisywał do skoroszytu transakcji z kontrahentami identyfikatorów procedur transakcji.
Przy wystawianiu faktury zaliczkowej końcowej (netto/brutto) program nie pobierał ze skoroszytu transakcji z kontrahentami informacji o procedurach transakcji.
Program w trybie rejestracji pośredniej podczas zapisu do transakcji towarowych zaokrąglał wartości stawek ryczałtowych.
Próba otwarcia dowodu korekty przyjęcia z poziomu skoroszytu transakcji z kontrahentami (na dowodzie przyjęcia) wywoływała komunikat o problemie z otwarciem dowodu korekty, ten jednak finalnie był otwierany, ale brakowało w nim numeru korygowanej faktury.
W świadectwie pracy usunięto formułę w punkcie 6.1, w którym powinno się wykazywać liczbę dni zwolnienia z powodu siły wyższej (w programie póki co nie ma takiego rodzaju zwolnienia).
W przypadku otwierania korekty faktury marżowej na skoroszycie transakcji z kontrahentami program nie wpisywał poprawnie numeru korygowanej faktury oraz terminu.
W przypadku księgowania części dowodów (uproszczona, walutowa, marża, zaliczkowe netto/brutto, WDT, eksportowe), do ewidencji przychodów program nie uzupełniał kwot dla stawek ryczałtowych od 7mej do 9tej.
Usunięto problem z pobraniem rachunków bankowych PLN/waluta w korekcie faktury krajowej walutowej.
wydanie d
Poprawka w stopce szablonu deklaracji PIT-5, w której widniała informacja PIT-5L.
W zestawieniu podatku właściciela poprawiono pomniejszanie podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę wpisaną w kolumnę poz.16 (Kwota obniżajaca podstawę składki zdrowotnej).
Poprawka dla warunku pilnującego poprawności dat dotyczących przenoszenia informacji z deklaracji DRA do zestawienia podatku właściciela.
Tworząc plik JPK_EP program błędnie wpisywał w nagłówku pliku informacje o okresie, za który wygenerowano plik JPK.
wydanie c
Usunięto błąd #13 podczas próby księgowania korekt dowodów WDT walutowych.
Zaktualizowano kwotę przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale roku poprzedniego w zestawieniu podatku zryczałtowanego.
Zaktualizowano kwotę maksymalnego odliczenia od dochodu składki zdrowotnej (zapłaconej) w zestawieniu podatku dochodowego.
Zaktualizowano utworzoną deklarację PIT-4R(12) do wydania 13go wraz z przepisaniem wybranych kwot.
Zaktualizowano utworzoną deklarację PIT-8AR(12) do wydania 13go wraz z przepisaniem wybranych kwot.
Zaktualizowano szablon deklaracje PIT-5/5L aby pozbyć się problemu wyświetlania #Nazwa od pola nr 20.
W przypadku nabyć WNT program pomijał zapis do KPR uzupełniając jedynie rejestry VAT.
wydanie b
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-4R do wydania 13.
Zaktualizowano tworzenie e-deklaracji na podstawie PIT-4R(13).
W szablonie faktury brutto dodano pole przechowujące informację o rodzaju kontrahenta (firma/osoba fizyczna - informacja związana z KSeF).
W szablonach korekty faktury netto/brutto dodano nowe pole identyfikujące rodzaj kontrahenta (informacja związana z KSeF).
Poprawka dla wyliczenia w liście płac składki zdrowotnej w przypadku niskich zarobków.
Po uruchomieniu programu pojawiał się komunikat o niezaktualizowanym linku, którego kliknięcie powodowało zamknięcie programu.
Zaktualizowano szablony deklaracji RCA, DRA właściciela oraz zestawienia ryczałtowego.
Poprawka dla wyświetlania zapytania o zapis w ADO przy zamykaniu deklaracji PIT-11.
Program nie potrafił otworzyć niektórych skoroszytów z ADO, jeżeli te pochodzą z programu z roku 2022 lub wcześniejszego.
Zaktualizowano kod przepisujący dane ze słownika do kartoteki pracowniczej w momencie insertowania danych z kartotek.
Zaktualizowano szablon zestawienia podatku właściciela usuwając błąd wyświetlający się przy próbie potwierdzenia parametrów aktywnego arkusza.
Program błędnie wyświetlał sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne w deklaracjach PIT-5/PIT-5L.

Moja Firma 10.50

wydanie o
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-8AR do wydania 13.
Zaktualizowano tworzenie e-deklaracji na podstawie PIT-8AR(13).
Przepisanie wybranych danych z istniejącej w programie deklaracji PIT-8AR(12) do skoroszytu w wydaniu 13tym.
wydanie n
Korekty WDT i DEX w walucie wypełnione ręcznie (nie z zaznaczonej krygowanej faktury) nie rejestrowały się w rejestrze sprzedaży VAT.
Synchronizacja listy płac pomiędzy wydaniami 105 a 106 nie przepisywała poprawnie ustawienia uczestnictwa pracowników w PPK.
Zaktualizowano szablon umowy o pracę.
Program nie zawsze poprawnie reagował na 2gą próbę jego uruchomienia gdy już działał.
Dodano aktywację okna informacji o zdarzeniach kadrowych po jego wyświetleniu w momencie uruchomienia programu.
Dodano wymiarowanie oraz powiększenie okien skoroszytów gdy są one otwierane za pomocą poleceń Następny/Poprzedni.
Usunięto błąd pojawiający się przy próbie otwarcia szablonów użytkownika w momencie gdy na ekranie jest już otwarty inny skoroszyt.
Gdy w programie wyłączone były kadry, to w parametrach polecenia Przenieś nie działała prawidłowo obsługa parametrów dotyczących przenoszenia do KPR kosztów dowodem wewnętrznym.
Zaktualizowano arkusz odsetkowy.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-4R do wydania 13.
Zaktualizowano tworzenie e-deklaracji na podstawie PIT-4R(13).
Przepisanie wybranych danych z istniejącej w programie deklaracji Pit-4R(12) do skoroszytu w wydaniu 13tym.
wydanie m
W przypadku Excel'a 2007 program niepoprawnie odświeżał menu po uruchomieniu oraz otwarciu/zamknięciu skoroszytów.
Usunięto błąd przy rejestracji dowodów WNT w przypadku braku stawek dodatkowych VAT w programie (Parametry-Ustawienia-Stałe).
Dodano możliwość wprowadzania na dowody WNT kosztów ubocznych zakupu według obowiązujących zasad.
Usunięto problem z zabezpieczaniem szablonu słownika towarów.
Jeżeli w zestawieniu z umów pracownik nie ma naliczonej składki zdrowotnej, to w RCA po przeniesieniu zestawienia nie powinna zostać wpisana podstawa ubezpieczenia zdrowotnego - poprawiono.
Dodano obsługę ujemnej marży przy tworzeniu pliku JPK_V7.
Program nie wpisywał kwot w rejestrze sprzedaży VAT przy rejestrowaniu dowodu nabycia WNT kiedy mamy zaznaczoną opcję Samoopodatkowanie.
Na liście płac zaktualizowano obliczanie diet dla kierowców.
Poprawka dla obliczania potrącenia alimentacyjnego bez uwzględnienia PPK.
Zaktualizowano skoroszyt odsetkowy.
Poprawka dla otwierania skoroszytów kartotek pracowniczych w przypadku gdy nie wszystkie arkusze są odkryte.
Dodano parametr w rejestrze, który pozwoli wybrać czy program ma wysyłac maile za pomocą programu Outlook czy Thunderbird.
Usunięto problem z wyświetleniem podglądu wydruku ewidencji czasu pracy dla pojedynczego pracownika - podgląd był przesłonięty szarym prostokątem.
wydanie l
Jeżeli podczas insertowania w liście płac nieobecności ustawimy się w kolumnie innej niż typ nieobecności, to program nie pobierze danych do listy płac ani nie wyświetli żadnego ostrzeżenia dla użytkownika, a zamiast tego wróci do listy płac i pozostawi otwartą kartotekę pracownika - poprawione.
Zatwierdzenie deklaracji PIT-5/5L powodowało ich zapisanie w starym formacie 97-2003, ale z rozszerzeniem .xlsb, przez co można było ich ponownie otworzyć.
Program nie potrafił wyświetlić deklaracji ZUS: ZFA, ZWPA, ZAA, ZBA.
Poprawiono procedurę startową programu co powinno pozwolić mu wyświetlać swoje okno na wierzchu pulpitu.
Poprawka na szablonie deklaracji DRA właściciela dla obliczenia składki zdrowotnej w przypadku podatku liniowego - program naliczał 9% zamiast 4,9%.
wydanie k
Poprawki dla szablonów RCA, DRA właściciela związane ze zmianą płacy minimalnej.
Poprawka dla kolumny wyliczającej składkę ubezpieczenia zdrowotnego w zestawieniu podatku właściciela (zasady ogólne).
wydanie j
Program niepotrzebnie podwajał kwoty na deklaracji JPK_V7 w pozycji 37. Razem w przypadku gdy w rejestrze sprzedaży w opisie zdarzenia znajdowało się słowo usług oraz wypełnione były kwoty w pozycji 12tej i/lub 13tej.
Zestawienia - aktywny arkusz, które mają pobierać dane z lat wcześniejszych pomijały te miesiące, które odpowiadały miesiącowi otwartego skoroszytu startowego.
Na szablonach zestawienia podatku VAT wyszarzono nieużywane kolumny oraz zmodyfikowano numerację nagłówków kolumn powiązanych z rejestrem sprzedaży.
Zaktualizowano szablon świadectwa pracy.
Zestawienia - Aktywny arkusz wykonane pod rząd dla jednego miesiąca wywoływał błąd - poprawiono.
Poprawka dla deklaracji DRA właściciela oraz RCA dotycząca przypadku gdy właściciel rozlicza podatek ryczałtem i zaznaczono obliczanie składek na podstawie przychodów zeszłorocznych - program niepotrzebnie wpisywał wtedy do pliku KEDU 0zł w punkcie 13.
Wydanie z magazynu po zaksięgowaniu wpisywał do transakcji z kontrahentami oznaczenie WZ, natomiast w skoroszycie widniej SWZ. W wyniku tej niezgodności nie działało poprawnie zestawienie aktywny arkusz w transakcjach z kontrahentami oraz rozrachunki.
Zestawienie aktywny arkusz na rejestrze zakupów nie radziło sobie ze scalaniem wierszy dla kolumn Roliczenie oraz JPK_V7.
Zaktualizowano kwotę wynagrodzenia minimalnego w szablonie listy płac, RCA oraz DRA właściciela.
wydanie i
Przy tworzeniu faktur ze skoroszytu zamówień program wstawiał do faktury zawsze numer banku znajdujący się w szablonie faktury nie biorąc pod uwagę numeru przypisanego do kontrahenta poprzez słownik kontrahentów.
Poprawki dotyczące mechanizmów dopasowujących otwierane okna do pozostałych okien programu.
Zaktualizowano opis oraz kwotę w tabelce pomocniczej deklaracji ZUS RCA w polu kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale roku poprzedniego.
Program nie zaznaczał automatycznie rodzaju podmiotu składającego deklarację w przypadku JPK_V7 - informacja znajduje się w deklaracji w ukrytym obszarze, ale nie zostają zaklikane pola na samej deklaracji.
Poprawki dotyczące dobierania rozmiarów okien skoroszytów oraz programu.
Po otwarciu zestawienia umowy nie było poprawnie odświeżane menu programu - nieaktywne polecenie zamknięcia skoroszytu.
W szablonie deklaracji VAT-UE dodano 35 pozycji do części dotyczącej wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
Zaktualizowano tworzenie deklaracji ZUS RCA oraz DRA właściciela zgodnie ze schemą 5_5.
Kwota podatku na umowie zlecenie/dzieło nie była zaokrąglana do pełnych złotych.
Zaktualizowano w szablonie kartoteki pracowniczej kwotę ulgi podatkowej.
wydanie h
Zaktualizowano raport diagnostyczny nr 9 (uzupełnienie danych w kartotece pracownika na podstawie danych ubiegłorocznych) tak by przepisywał znajdujące się w arkuszu Płace kwoty dotyczące PPK.
Usunięto błąd pojawiający się przy próbie otwarcia deklaracji PIT-11 na kartotece pracowniczej.
Dowody nabycia WNT nie księgowały poprawnie kwot dla towarów w stawkach dodatkowych VAT (1szej i 2giej).
W przypadku rejestru sprzedaży program podwajał kwoty netto/vat w kolumnach podsumowania dla pozycji 12, 13 w przypadku gdy w opisie zdarzenia znajdowałao się słowo: usług.
Program błędnie księgował w rejestrze zakupów kwotę brutto dla 2giej stawki dodatkowej w przypadku użycia dowodu nabycia WNT.
Dowód WNT bez VAT w walucie rozliczony w gotówce wpisywał do transakcji z kontrahentami kwotę rozliczenia w walucie zamiast w PLN.
wydanie g
W liście płac, w przypadku pracowników delegowanych program błędnie wyliczał składkę chorobową.
Usunięto błąd przy próbie pobrania dochodu/przychodu w deklaracji ZUS RCA, DRA W.
Nie można było wskazać ścieżki eksportu dla programu ePliki, ponieważ program nie reagował na kliknięcie klawisza otwierającego dialog eksploratora.
Jeżeli w programie nie ma wskazanej ścieżki eksportu, to program poprawnie o tym informował, ale otwierał okno parametrów programu zamiast lokalizacje.
Program nie przywraca ustawień Excel'a po zakończeniu pracy - częściowo poprawione.
Umożliwiono pracę w programie z włączoną edycją w komórce (wymaga to jednak modyfikacji pliku xini.xml).
Poprawka w szablonie deklaracji RCA w kolumnie składki zdrowotnego na przypadek zaznaczenia pola 18. Bez formy opodatkowania.
Usunięto błąd pojawiający się podczas próby wyświetlenia podglądu wydruku KPR.
Poprawka dla tworzenia pliku KEDU deklaracji RCA dla pozycji 19, 20 sekcji III.E.
Historia obrotów z kontranetami - w niektórych przypadkach zestawienie zawieszało program przy próbie skopiowania danych na skoroszyt zestawienia.
wydanie f
Próba wyboru trybu złożenia deklaracji JPK_V7M oraz JPK_V7K powodowała błąd #13 (poprawka dotyczy szablonu).
W przypadku Excel'a 2019 wyłączono dodawanie poleceń programu do menu kontekstowego, ponieważ kończyło się to błędną obsługą.
Zablokowano możliwość kliknięcia klawisza Omiń w obsłudze błędów przy przenoszeniu z rejestrów VAT.
wydanie e
Program drukował domyślny nagłówek w przypadku listy płac oraz ewidencji czasu pracy dla arkuszy 2+.
Wyczyszczono przypisanie serii numeracyjnej do szablonów umów.
Po pobraniu pracownika w deklaracji RPA nie można było wprowadzić numeru identyfikacyjnego.
W przypadku faktury krajowej walutowej zdarzały się przypadki gdy kwota VAT oraz kwota PLN do zapłaty mogły się różnić o kilka groszy ze względu na zaokrąglenia - poprawiono.
Faktura korygująca walutowa - kwota do zapłaty w walucie powinna wyświetlać kwotę netto w walucie, natomiast kwota do zapłaty w PLN powinna wyświetlać kwotę VAT w PLN.
Nie można pobrać towaru do dowodu WNT bez VAT w PLN o ile nie wpisze się kursu waluty - poprawiono.
Przywrócono procedury zdarzeniowe w deklaracjach ZUS: ZZA, ZWUA, ZWPA, ZUA, ZPA, ZFA, ZBA, ZAA.
Zablokowano możliwość sprawdzenia miesiąca (zatwierdzenie nadal jest możliwe) z powodu konieczności zaktualizowania tej funkcji.
Program nie zatwierdzał deklaracji JPK_V7 oraz ZUS dla indeksów wyższych niż 1.
Zestawienie podatku dochodowego (liniowy) - zapłacona składka zdrowotna powiększała kwotę dochodu w miesiącu poprzednim zamiast zmniejszać w bieżącym.
Zestawienie podatku dochodowego (skala) - zapłacona składka zdrowotna wpływała na kwotę dochodu.
Historia obrotów z kontranetami - w niektórych przypadkach zestawienie zawieszało program przy próbie skopiowania danych na skoroszyt zestawienia.
Zaktualizowano (na otwarcie) zestawienie podatku ryczałtowego (kwota przeciętnego wynagrodzenia, usunięto błąd wywołania makra przy próbie potwierdzenia parametrów aktywnego arkusza, odliczenie składki zdrowotnej od stycznia).
W zestawieniu podatku dochodowego zaktualizowano (na otwarcie) kwotę maksymalnego odliczenia składki zdrowotnej w podatku liniowym.
Poprawka w szablonach umowy zlecenie oraz o dzieło dla wyliczeń kwoty zaliczki na podatek przy uwzględnieniu kwoty pomniejszającej zaliczkę.
wydanie d
Usunięto błąd podczas insertowania kontrahenta w nocie korygującej.
Tworzenie faktury korygującej na zaznaczonej fakturze brutto - program otwiera fakturę korygującą netto - poprawiono.
Poprawki w kodzie na szablonach dowodów PZ netto i brutto.
Usunięto błąd pojawiający się podczas przenoszenia umowy o dzieło do KPR.
Usunięto błąd pojawiający się przy próbie przejścia pomiędzy kartotekami pracowników przy użyciu polecenia Następna/Poprzednia.
Ukryto pustą kolumnę niewykorzystanej stawki dodatkowej VAT w szablonie rejestru sprzedaży VAT oraz poprawiono kod odkrywania kolumn poprzez parametry aktywnego arkusza.
Zaktualizowano tworzenie e-deklaracji PIT-8AR do wydania 12go.
Poprawka dla wyliczeń kwoty brutto dla pracowników delegowanych - diety nie powinny być doliczane do kwoty brutto.
W deklaracji RSA nie było reakcji na zmianę typu dokumentu w tabelce ubezpieczonych.
Próba wyświetlenia podglądu wydruku w liście płac na arkuszu innym niż 1szy kończyła się wyświetleniem podglądu arkusza 1go.
W przypadku wydruków list płac/ewidencji czasu pracy wieloarkuszowych dla arkuszy 2+ wyświetlany był domyślny nagłówek.
Poprawka dla otwarcia zestawienia z umów oraz przeniesienia z niego danych dla miesięcy innych niż styczeń.
W szablonie deklaracji RCA zaktualizowano kwotę podstaw obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.
Zaktualizowano kwotę przeciętnego wynagrodzenia w zestawienia podatku ryczałtowego w tabelce pomocniczej oraz poprawiono podpowiedzi dla 1go progu kwotowego - poprawka dotyczy tylko szablonu (w już utworzonym zestawieniu użytkownik musi dokonać zmiany samemu).
Usunięto błąd wywołania makra w zestawieniu ryczałtowym przy próbie potwierdzenia parametrów aktywnego arkusza - poprawka dotyczy tylko szablonu.
W zestawieniu ryczałtowym składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w styczniu 2023 program odliczał w czerwcu - poprawka dotyczy tylko szablonu.
Usunięto błąd #13 pojawiający się przy próbie otwarcia dowodu wewnętrznego na różnych skoroszytach, z których miałby pobierać dane.
wydanie c
Usunięto błąd przy próbie utworzenia faktury z poziomu skoroszytu zamówień.
Po zaksięgowaniu faktury program nie deaktywował polecenia Koniec transakcji.
Poprawka dla zestawienia aktywny arkusz w skoroszycie transakcji towarów w przypadku zestawienia sumującego.
Poprawka dla naliczania PPK w liście płac.
Poprawka dla tworzenia spisu z natury usuwająca błędny komunikat o stanach zerowych.
Usunięto błąd podczas próby dokonania rozliczenia ręcznego transakcji (klawisz F3) z poziomu rejestru zakupów.
Przywrócono obsługę zdarzenia OnSelectionChange w szablonie faktury brutto.
Usunięto błąd pojawiający się w rejestrze sprzedaży po kliknięciu klawisza sprawdzajacego stan rozliczeń transakcji (poprawka dotyczy szablonu rejestru).
Usunięto błąd pojawiający się na początku procedury księgowania faktur, które są rozliczane gotówką.
Poprawka dla wyświetlania daty w oknie rozliczenia transakcji wywoływanej klawiszem F3 w przypadku ustawienia w systemie formatu daty: rrrr-MM-dd.
Przywrócono menu podręczne (prawy przycisk myszy).
Poprawka dla modyfikowania stanów magazynowych dowodu wydania z magazynu.
Poprawka dla księgowania dowodu przelewu/wpłaty.
Poprawka dla pobierania danych zleceniodawcy w dowodzie przelewu/wpłaty do ZUS.
Poprawka dla odtwarzania dowodów WNT.
wydanie b
Aktualizacja zbiorcza poprawiająca stabilność programu oraz usuwająca część błędów wczesnego wydania a programu.
Aktualizacja procedur zdarzeniowych dla wybranych szablonów.

Moja Firma 10.40

wydanie t
Aktualizacja szablonu deklaracji PIT-8AR(12) oraz tworzenia na jej podstawie e-deklaracji.
wydanie s
Deklaracja PIT-11 nie pobierała z kartoteki pracowniczej składek zdrowotnych z umów zlecenie.
wydanie r
Poprawka dla sprawdzania statusu zarejestrowania kontrahenta w VIES.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji PIT-11 do zaktualizowanej schemy 1-1E.
wydanie q
Program nie zerował składek społecznych dla pracodawców z kodem ubezpieczenia o końcówce 1x.
Dodano aktualizację numeru dowodów sprzedaży po usunięciu ostatniego z poziomu rejestru sprzedaży lub KPR/EP. Warunkiem wykonania operacji jest istnienie poprawnego zapisu w skoroszycie transakcji z kontrahentami.
Poprawiono błędną formułę w zestawieniu podatku VAT w grudniu w kolumnie poz. 37 (poprawka na otwarcie zestawienia).
Zaktualizowano szablon deklaracji Pit-11 do wydania 29.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji na podstawie PIT-11(29).
wydanie p
Na deklaracji DRA właściciela w przypadku podatku liniowego i zerowego dochodu, w miesiącu który jest podtawą do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela program obliczał złą kwotę składki.
Pobranie dochodu w przypadku podmiotu na rozliczeniu liniowym mogło dawać dwie różne wartości składki zdrowotnej: w części dla Płatnika oraz w tabelkach pomocniczych w części dotyczącej wysokości składki przepisywanej do zestawienia podatku właściciela.
Na liście płac przy niskiej kwocie zaszeregowania (poniżej 300zł) program wyliczał złą kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (ujemna kwota).
Poprawiono odświeżenie menu po zamknięciu klawiszem Anuluj okna parametrów tworzenia plików JPK.
Poprawka dla odtwarzania faktur, która dotyczy kolejności odtworzonych towarów w dowodzie, która w pewnych przypadkach nie zgadzała się z kolejnością oryginalną.
Poprawka na szablonie Faktury Zaliczkowej Brutto dotycząca możliwości wyboru z rozwijalnej listy oznaczenia Mechanizm Podzielonej Płatności.
Sprawdzenie poprawności danych w liście płac wpisywało błędną stawkę podatku (17%) dla pracowników, którzy właśnie ukończyli 26 lat.
wydanie o
Poprawka dla odtwarzania faktury netto dotycząca wpisywania daty sprzedaży.
Po dodaniu na listę (Edycja - Lista - ...) dowodu wydania zarejestrowanego w transakcjach z kontrahentami program podwajał kwotę dowodu wyświetlaną w oknie listy (w dowodzie wystawionym na podstawie listy jest już poprawna kwota).
Z zestawienia rozrachunków usunięto raportowanie dowodów wydania z magazynu.
Odtwarzana faktura netto nie pobierała z transakcji z kontrahentami informacji o zamówieniu oraz środku transportu.
Na deklaracji ZUS-RCA dodano możliwość obliczania podstawy składki na ubezp. zdrowotne z przychodów ubiegłorocznych dla ryczałtu.
Poprawka w liście płac dla wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników do 26go r.ż.
Wyliczenie stawki godzinowej na kartotece dla niepełnego wymiaru czasu pracy przy założeniu, że pracownik przepracował w miesiącu mniej niż standardowo (wolne za dni przepracowane w innym miesiącu).
wydanie n
Zmiana wysokości kwoty podstawy na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby współpracującej (0511) na 4665,78zł (75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku).
Program ograniczając składkę zdrowotną pracownika powinien użyć kwoty zaliczki na podatek obliczonej wg zasad obowiązujących 31/12/2021r bez oglądania się na wysokość zaliczki obliczonej wg zasad obowiązujących w danym momencie roku 2022.
Pobranie w umowie zleceniu wzór pracownika poniżej 26. roku życia nie zerowało stawki podatku dochodowego.
Zmiana stawki podatku w szablonie umowy o dzieło.
Poprawka dla dowodów wydania z magazynu oraz wydania-korekty dotycząca modyfikacji stanu magazynowego.
W niektórych wersjach Excela program miał problem z wyświetleniem okna wyboru pracownika, którego kartotekę użytkownik chce otworzyć.
wydanie m
Poprawka w zestawieniu podatku właściciela (dla przypadku podatku liniowego oraz ryczałtu), która pozwala poprawnie odliczyć od dochodu czerwcowego sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne wpisane w poprzednich miesiącach bez konieczności wpisywania ich jedną sumaryczną kwotą w czerwcu.
Poprawka dla odtwarzania dowodów WDT dotycząca rozpoznania typu odtwarzanego typu dowodu.
wydanie l
W deklaracji RCA w przypadku właściciela mającego kod inny niż 0510xx program nie rozpoznaje go jako właściciela w części dotyczącej składki zdrowotnej.
Poprawka dla wystawiania faktury na podstawie dowodu wydania w przypadku użycia w tym celu listy.
Aktualizacja zestawień podatku właściciela w związku ze zmianą dotyczącą odliczania składki zdrowotnej w myśl przepisów Polskiego Ładu 2.0.
Poprawka w szablonie kartoteki pracownika usuwająca problem z zapisem do kartoteki w momencie przepisywania danych z listy płac.
wydanie k
Zaktualizowano nagłówek tworzonego pliku JPK_FA zgodnie z wersją 4 schemy.
Dodano nowy identyfikator transakcji dla dowodu WZ w arkuszu Transakcje Kontrahenci potrzebny aby takie transakcje nie pojawiały się na zestawieniu dotyczącym rozrachunków.
W przypadku korekt edeklaracji PIT-4R, PIT-8AR poprawiono obsługę dołączania ORD-ZU (nie zawsze dodatek ten jest wymagany).
Jeżeli w programie zaksięguje się fakturę i korektę do niej w tym samym dniu, to program tworząc plik JPK_FA będzie dla korekty odczytywał dane z pierwotnej faktury.
Poprawka przy przenoszeniu danych z listy płac do deklaracji RCA w przypadku kwoty podstawy na ubezpieczenie rentowe i chorobowe w przypadku obliczania płacy zgodnie z pakietem mobilności (kierowcy).
Przy odtwarzaniu dowodu PZ program nie odtwarzał numeru dowodu - poprawiono.
W szablonie faktury marżowej umożliwiono wpisanie ręczne procedury transakcyjnej aby móc ręcznie dodać opis FP dla faktury do paragonu.
Na arkuszu Wezwanie do Zapłaty numer identyfikacyjny kontrahenta (NIP) zamieniał się na liczbę w postaci wykładniczej - poprawiono.
Na liście płac dodano dwa dodatkowe składniki (IV i V) wchodzące do podstawy ub. społ., zdrow., opodatk. oraz do brutta wynagrodzenia.
Zaktualizowano skoroszyt odsetkowy.
Na deklaracji ZUS-DRA właściciela, w przypadku ryczałtu i płacenia składek na podstawie przychodów z ubiegłego roku, dodano automatyczne obliczanie podstawy do składki zdrowotnej.
Przy odtwarzaniu dowodu WZ dodano wpisywanie informacji dodatkowych z arkusza Transakcje Kontrahenci.
W przypadku gdy program otwierał skoroszyty deklaracji z zastosowaniem powiększenia <> 100%, to po wykonaniu wydruku lub podglądu wydruku przesunięciu ulegały elementy graficzne w tym skoroszycie - poprawiono.
W Excelach powyżej wersji 2010 zlikwidowano otwieranie drugiego okna z programem MF przy otwieraniu skoroszytów KPR, rejestrów VAT itp.
Poprawiono obsługę wyboru kontrahenta w okienku dialogowym do tworzenia zestawienia Rozrachunki.
Na zestawieniu podatku właściciela ustawionym na rozliczanie kwartalne błędnie obliczane były składki kwartalne na ubezpieczenie zdrowotne.
Usunięto błąd pojawiający się w momencie tworzenia rocznego zestawienia środków trwałych w przypadku środka trwałego, który został zlikwidowany w roku, w którym rozpoczęła się amortyzacja.
Zmiany związane ze zmianą stawki podaku dochodowego z 17 na 12 procent.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-11 do wersji 28 oraz dodatku PIT-R do wersji 21.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji PIT-11 do wersji 28.
wydanie j
Poprawka w szablonie listy płac w wyliczeniach dla pracowników delegowanych: obliczenie podstawy opodatkowania oraz ulgi dla klasy średniej (1szy przedział).
Poprawka dla pobierania dochodu właściciela w deklaracji DRA właściciela oraz RCA (odliczenie składek społecznych).
Poprawka w szablonie zestawienia ryczałtowego dla zaokrąglania kwoty należnego ryczałtu.
wydanie i
W przypadku tworzenia JPK_FA program nie był w stanie poprawnie zapisać w nim treści przyczyny korekty dla poszczególnych korekt z powodu błędnego kodowania polskich znaków.
Dochód pobierany w deklaracji ZUS nie powinien być pomniejszany o stratę, jeżeli taka miała miejsce w poprzednich miesiącach - poprawiono.
Uporządkowano tworzenie KEDU dla deklaracji DRA (firma, właściciel) oraz RCA poprzez niewpisywanie do KEDU informacji, które zgodnie z aktualna deklaracją (2.18) mają zostać pominięte. Na wszelki wypadek po natrafieniu na wypełnione pola, które mają zostać pominięte podczas tworzenia KEDU program wyświetla stosowne ostrzeżenie.
W słowniku pracowników dodano kolumnę Rozp. Min. Fin., która pozwala wybrać czy w liście płac obliczając zaliczkę na podatek dochodowy danego pracownika zastosować rozporządzenie z 07-01-2021r.
Uwaga!!! Po zmianie w słowniku pracownika należy ponownie przeinsertować w szablonie listy płac oraz listach już istniejących, w których dokonana zmiana ma odnieść skutek.
Poprawiono księgowanie korekty dowodu WDT w rejestrze sprzedaży (brak kwot).
Poprawka dla tworzenia faktury zaliczkowej końcowej do kilku zaliczek za pomocą listy.
Poprawka na deklaracji ryczałtowej dotycząca wyświetlania numeru NIP właściciela firmy.
wydanie h
Usunięto błąd #Arg na szablonach umowy zlecenie zapisanych w formacie 97-2003.
Poszerzono zakres funkcjonalności programu po zaznaczeniu transkacji w arkuszu Transakcje Kontrahenci o utworzenie nowego dowodu wypełnionego danymi z zaznaczonej transakcji.
Na zestawieniu Aktywny Arkusz utworzonym z arkuszy Transakcje Kontrahenci i Transakcje Towary dodano przycisk Idź do, za pomocą którego można otworzyć arkusz transakcji kontrahenci lub towary, w którym znajduje się zaznaczona na zestawieniu transakcja.
Program tworząc plik dla PPK błędnie wpisywał składki mieszając składkę pracownika ze składką pracodawcy.
Przy zamykaniu dowodu otwartego jako Duplikat program niepotrzebnie pytał czy wykonać polecenie Koniec Transakcji.
Uporządkowano pasek menu. Z Deklaracji usunięto pozycje ZUS-RZA oraz PIT-5A.
Skoroszyt informacji o właścicielu nie pozwalał wpisać numeru PESEL zaczynającego się od zera.
W deklaracji RCA dodano poprawne dobieranie podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby współpracującej (kod 0511) oraz wspólnika spólki komandytowej (0543).
Aktualizacja szablonu listy płac w temacie wyliczania wynagrodzenia dla osób pracujących na terenie UE (kierowcy).
wydanie g
Usunięto błąd przy przenoszeniu z deklaracji ZUS-DRA właściciela do zestawienia podatku ryczałtowego.
Dodano zabezpieczenie przed pobieraniem danych z zestawień podatkowych na zatwierdzonych deklaracjach ZUS.
Na umowach zlecenia dodano możliwość obliczania zaliczki na podatek zgodnie z rozporządzeniem MF (polecenie Parametry-Aktywny arkusz w otwartej umowie).
Poprawka dla szablonu pseudodeklaracji JPK_V7M - w szablonie zaznaczona była pozycja 69 czego nie było widać w skoroszycie, ale informacja ta trafiała do pliku JPK_V7 za styczeń 2022r.
Program tworząc plik JPK_V7 w przypadku zapisów z rejestrów VAT sprzedaży oraz marżowych, które miały wypełnioną chociaż jedną procedurę transakcyjną wpisywał do pliku JPK dla tej pozycji wszystkie pozostałe procedury transakcyjne.
wydanie f
Poprawki w szablonach deklaracji RCA, DRA właściciela oraz kodzie tworzącym na ich podstawie pliki KEDU dla Płatnika.
Poprawki na szablonie rachunku.
Zaktualizowano deklarację podatku zryczałtowanego.
Zaktualizowano deklaracje PIT-5/PIT-5L.
wydanie e
Dostosowano przenoszenie z rejestru sprzedaży VAT do Ewidencji Przychodów według nowej numeracji kolumn w skoroszycie ewidencji.
Zaktualizowano w deklaracji DRA listę terminów złożenia deklaracji (dodano nowy identyfikator, jednak nie usuwano nieaktualnych).
Poprawki w deklaracjach DRA oraz RCA dotyczące Polskiego ładu.
Zaktualizowano tworzenie plików KEDU na podstawie deklaracji DRA, RCA.
Na szablonie zestawienia ryczłtowego dodano pole z kwotą przeciętnego wynagrodzenia.
Poprawki kosmetyczne w zestawieniu umów.
Na deklaracji ZUS-RCA w przypadku kiedy właściciel jest emerytem nie mają być wyliczane składki na ubezpieczenie społeczne - poprawiono.
Zaktualizowano warunek na wydanie skoroszytu dla tworzenia edeklaracji VAT-UE.
W przypadku ryczałtu rejestrując Rachunek program nie wpisywał do ewidencji kwot w nowych stawkach ryczałtowych.
Poprawka w zestawieniu podatku właściciela dla wywołania dialogu parametrów aktywnego arkusza.
Poprawka dla wyliczania składki zdrowotnej dla przypadku gdy pracownikowi nie przysługuje ulga od podatku.
wydanie d
Polecenie Przenieś wywołane na pseudodeklaracji JPK_V7 powinno jedynie dokonać zapisu w skoroszycie transakcji z kontrahentami.
Poprawka dla ustalenia terminu zapłaty w szablonie pseudodeklaracji JPK_V7K.
Dodano nowy raport diagnostyczny (Parametry - Diagnostyka): Porównanie wypłat 2021 / 2022.
Po usunięciu deklaracji ZUS RZA zestawienie z umów powinno dokonywać zapisu do RCA w przypadku umów posiadających tylko składkę zdrowotną.
Aktualizacja kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w szablonie zestawienia podatku ryczałtwego. Uwaga!!! W przypadku już istniejącego zestawienia ryczałtowego użytkownik użytkownik musi dokonać aktualizacji kwoty w tabelce pomocniczej ręcznie.
Na liście płac poprawiono wyliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku ograniczenia składki.
Aktualizacja noworoczna w przypadku zarejestrowanych w kartotekach pracowniczych w programie na rok 2021 umów, które zostały wystawione z datą rachunku przypadającą na rok 2022, nie przepisała kwot na ubezpieczenie zdrowotne. UWAGA! Poprawka dotyczy jedynie powtórzenia aktualizacji noworocznej wykonanej w zakresie przepisania danych z kartotek zarobkowych.
wydanie c
Poprawki na zestawieniu z umów dotyczace wykazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Pobierając dane na listę płac z karty czasu pracy z kartoteki dotyczące kwot podstaw, z których zostało obliczone świadczenie w przypadku wykonania wydruku program w tytule wydruku nie wpisuje danych firmy.
Poprawka formuły w kartotece osobowej na arkuszu Płace w kolumnie Stawka Podatkowa - po przeniesieniu danych do stycznia wyświetla się ARG we wszystkich pozycjach.
Poprawka dla wpisywania daty wypełnienia deklaracji DRA (właściciel, firma).
wydanie b
Na słowniku pracowników dodano kolumnę gdzie można zaznaczyć rezygnację pracownika z ulgi podatkowej dla klasy średno zarabiającej. Pracownik z rezygnacją nie będzie miał naliczanej ulgi na liscie płac.
Usunięto błąd przy rejestrowaniu umowy zlecenia i o dzieło.
Na deklaracji ZUS-RCA nie powinna wyliczać się składka na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika w kolumnie Płatnik - poprawiono.
Poprawka w deklaracji ZUS-RCA dla wyliczenia minimalnej składki zdrowotnej dla pracodawcy w przypadku podatku liniowego.
Poprawka na arkuszu Transkacje kontrahenci dotyczaca poprawnego rozliczania transakcji poprzez raporty kasowe i bankowe.
Poprawka dla naliczania potrąceń komorniczych w liście płac.

Moja Firma 10.30

wydanie j
Poprawka do wyliczenia zasiłku ojcowskiego.
Na liście płac do obliczania potrącenia z tytułem wykonawczym brać również kwotę wynagrodzenia gwarantowanego.
Na arkuszu Zestawienie Towary (polecenie ZAA na arkuszu Transakcje Towary) źle wyliczana była suma ilosci towarów w przypadku wykonania zestawienia wielokrotnego (opcja zestawienie sumujące).
Na słowniku towarów uniemożliwiono wpisywanie grupy towarowej innej niż na liście grup dostępnej poprzez Parametry - Aktywny arkusz słownika.
Dodano sprawdzanie poprawności wpisanych grup GTU w rejestrze VAT sprzedaży oraz VAT marża w momencie tworzenia pliku JPK_V7 (poprawka zadziała w przypadku pojedynczej GTU).
Lista płac za grudzień w przypadku przesunięcia podatkowego powinna być wyliczana według nowych zasad na 2022 rok.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-8AR do wydania 11.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji PIT-8AR zgodnie z wydaniem 11. deklaracji.
wydanie i
Usunięto błąd pojawiający się przy przenoszeniu danych z umowy o dzieło do kartoteki osobowej.
Poprawiono sumowanie odliczenia od przychodu w zestawieniu podatku ryczałtowego.
Poprawka dla tworzenia edeklaracji PIT-11 dotycząca dozwolonej wersji skoroszytu deklaracji.
Poprawka przy przenoszeniu danych z ewidencji czasu pracy do kartoteki osobowej w przypadku nadgodzin po przekroczeniu normy miesięcznej godzin przepracowanych.
W przypadku osoby z kodem niepełnosprawności, pracującym w związku z tym 7 godzin dziennie program źle wyliczał kwotę oraz liczbę dni urlopu zarówno po wpisaniu w liście płac jego liczby godzin jak i pobraniu informacji o urlopie na insert.
W przypadku tworzenia plików JPK dodano dokładniejszy komunikat mówiący o braku jednej z danych podmiotu tak by użytkownik wiedział dokładnie co ma poprawić.
Poprawka na słowniku kont bankowych dotycząca wprowadzania linku do strony banku (tworzenie hyperlinku).
Poprawki w dialogu obliczającym kwotę zaszeregowania na podstawie kwoty do wypłaty.
wydanie h
Poprawiono formułę sumującą w pozycji 88 w deklaracji PIT-11(27).
Umożliwiono tworzenie korekt plików JPK_KPR oraz JPK_EWP za rok 2020 z poziomu programu na rok 2021.
Poprawka przy rejestrowaniu ilosci godzin nocnych przy przenoszeniu danych z ewidencji do kartoteki osobowej na arkusz Czas pracy.
Na kartotece osobowej zmieniono identyfikator dnia wolnego za święto z DWŚ na NS tak aby był taki sam jak na ewidencji miesięcznej.
Na liście płac umożliwiono przywracanie formuł w całej pozycji jednym poleceniem Przywróć formułę ustawiając się w kolumnie Nazwisko, imię i wybierając stosowne polecenie z menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Przy insertowaniu danych z kartoteki osobowej z arkusza Czas pracy na listę płac, odkrywać ukryte kolumny, do których program wpisuje wartości (urlopy, nadgodziny, nocki, nieobecności).
Poprawka dla tworzenia plików PPK usuwająca błąd spowodowany błędną próbą otwarcia słownika pracowników w trakcie procedury.
Zaksięgowanie faktury wewnętrznej WNT wystawionej do nabycia WNT powoduje wpisanie numeru NIP kontrahenta do kolumny 52. (korekta podatku należ. art. 89a ust. 1 ustawy).
Po zmianie wzoru Ewidencji Przychodów nie zgadzają się numery kolumn wpisane na słowniku zdarzeń, za pomocą których program rozpoznaje, do których kolumn ma przenosić transakcje z rejestru sprzedaży VAT do ewidencji.
W przypadku kiedy użytkownik oznaczy zwykłą fakturę jako FP (procedury transakcji) program nie będzie przenosił takiej faktury do KPR i usunie w rejestrze sprzedaży wskaźnik przenoszenia do KPR.
Dodano rejstrowanie składek PPK do kartoteki z listy płac oraz z umowy zlecenie. Na zestawieniu z umów kwota z pola Do wypłaty jest pomniejszona o składkę PPK.
W pliku JPK_V7 od lipca 2021 nie wpisujemy procedur transakcji SW oraz MPP.
Poprawka dla ignorowania w rejestrach VAT pozycji, dla których wykasowano znacznik przenoszenia.
W dowodzie nabycia UE/import (Dowody - Zakup, przyjęcie - Nabycie UE/import) przywrócono możliwość pobierania kontrahentów także spoza słownika kontrahentów UE w przypadku gdy mamy do czynienia z dowodem importu.
Przywrócono możliwość drukowania dodatku ORD_ZU (przyczyny korekty) w deklaracji JPK_V7M i JPK_V7K.
Dowód wewnętrzny rejestrowany pośrednio wpisywał do skoroszytu transakcji z kontrahentami błędną datę terminu zapłaty.
wydanie g
Korzystając z pobierania danych ze słowników można zoptymalizować wyszukiwanie kontrahenta lub urzędu poprzez wpisanie fragmentu nazwy na arkuszu docelowym (np. rejestr VAT, raport bankowy itp.) przed nacisnięciem klawisza Insert. Po użyciu klawisza Insert od razu uzupełniają się dane z wyszukanym kontrahentem lub urzędem, jeżeli z wpisanego fragmentu nazwy program odnajdzie na słowniku kontrahenta lub urząd.
W przypadku wprowadzania urlopu do listy płac w sytuacji kiedy na liście wcześniej zostało wprowadzone chorobowe program wpisywał do kartoteki błędną kwotę stałej za godzinę urlopu.
Zamknięcie kartoteki pracownika otwartej insertem na liście płac powodowało przeskoczenie do 1szego arkusza.
Rejestrowanie dowodu przyjęcia nie sprawdzało czy dowód o zadanym numerze nie jest już zarejestrowany w danym miesiącu.
Wprowadzono zabezpieczenie na wypadek wpisanych spacji w kolumnach określających procent odliczenia w VAT lub KPR w słowniku opisów zdarzeń, które zadziała w momencie insertowania takich opisów.
W przypadku listy płac z miesiąca, w którym pracownik został przyjęty do pracy program nie nalicza potrącenia za nieobecność niepłatną.
W przypadku pracownika na niepełnym etacie pobranie w liście płac jednocześnie wynagrodzenia gwarantowanego oraz urlopu powodowało wyzerowanie płacy zasadniczej.
Zaktualizowano tworzenie pliku JPK_EWP zgodnie ze schemą w wer. 2 (1-1).
Drobne poprawki na szablonie KPR.
Kwota dodatkowego składnika VI z listy płac nie była przenoszona do kartoteki pracownika do kolumny Przychód podlegający opodatkowaniu.
Zaktualizowano tworzenie plików .KEDU dla deklaracji ZZA, ZUA zgodnie ze schemą 5_3.
Umożliwiono tworzenie plików JPK_KPR oraz JPK_EWP za podany okres - od dnia do dnia, a nie tylko za podany miesiąc.
Umożliwiono tworzenie korekt plików JPK_V7 za rok 2020 (od X do XII).
Przy pobieraniu do listy płac danych z kartoteki z arkusza Czas pracy program nie uzupełniał nieobecności niepłatnej, jeżeli miał ją wpisać do kolumny, która była ukryta.
wydanie f
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji PIT-11 zgodnie ze schemą w wersji 27 (1-0E).
Poprawiono obszar wydruku na deklaracji PIT-11(27).
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji Pit-4R do wydania 12 (1-0E).
Na słowniku pracowników dodano kolumnę RSCP (Równoważny System Czasu Pracy).
wydanie e
Poprawka na szablonie skoroszytu Ewidencji Środków Trwałych dotycząca opisu metody amortyzacji.
W przypadku stosowania haseł do arkuszy program powinien uniemożliwić usunięcie ostatniego administratora z użytkowników - poprawiono.
Po pobraniu kontrahenta insertem skoroszyt zostaje przewinięty w prawo co nie zawsze jest konieczne, a czasem wręcz zbędne i powoduje konieczność przewijania się z powrotem w lewo - poprawiono.
Usunięto błąd #13 podczas tworzenia pliku JPK_V7K (w przypadku gdy pseudodeklaracja JPK_V7K za 1szy kwartał będzie już utworzona w starszym szablonie użytkownik musi go ją usunąć poleceniem Wyczyść).
Podczas przenoszenia danych z listy płac program błędnie wpisywał stawkę podatku (liczba mnożona jest przez 100).
Program niepoprawnie obliczał kwotę za urlop w przypadku kiedy pracownik ma niższą normę dni roboczych z powodu przyjęcia się do pracy w miesiącu, którego dotyczy lista płac.
Na arkuszach raportów bankowych i kasowych dodano możliwość wpisywania domyślnego opisu zdarzenia w przypadku pobierania kontrahenta do raportu (np. Rozliczenie do r-ry) - poprawka dotyczy szablonu.
wydanie d
Zaktualizowano deklarację podatku ryczałtowego.
Poprawka na liście płac dotycząca pomniejszania płacy zasadniczej w miesiącu przyjęcia lub zwolnienia pracownika na niepełnym etacie.
Program nie wykrywał ciągłości choroby z ubiegłego roku w miesiącach następnych po styczniu.
Na kartotece osobowej dodano możliwość wymuszania opodatkowania przychodów dla osób poniżej 26 roku życia (program domyślnie traktuje takie przychody jako zwolnione).
Poprawiono obsługę przypadku gdy w pliku JPK_V7 chcemy uzyskać zaliczenie całej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Jeżeli w liście płac nie wypełniono daty wypłaty, to program generując plik PPK jako okres domyślny przyjmował grudzień bieżącego roku podczas gdy powinien raczej wyświetlić jakieś ostrzeżenie/błąd.
wydanie c
Usunięto błąd na kartotece osobowej na arkuszu Świadczenia przy użyciu przycisku Przywróć domyślne na Excalach od 2013 wzwyż.
Dodano parametr końca transakcji Par_Ktr_19, za pomocą którego można ustawić sposób rejestrowania Dowodów Wewnętrznych w arkuszu Transakcje Kontrahenci jako rozliczone lub do rozliczenia.
Przy rejestrowaniu bezpośrednio dowodu sprzedaży bezrachunkowej do rejestru sprzedaży program nie wpisywał słowa BRAK do kolumny Nazwa Kontrahenta oraz oznaczenia RO w kolumnie Typ Dokumentu.
Zestawienie - Rozrachunki: program po wybraniu w polu słownika kontrahentów pustej pozycji nie kasował listy kontrahentów w pozycji poniżej.
Program przy końcu transakcji nie wpisywał pełnej nazwy kontrahenta razem z drugim członem wpisanym w kolumnie Dodatkowe na słowniku kontrahentów w KPR, VATS oraz TRKN.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji VAT-UE(5), VAT-UEK(5) zgodnie z ich nowymi schemami, odpowiednio 2-0E oraz 2-1E.
Program generując JPK_FA tworzył go na podstawie aktualnego miesiąca zamiast sugerować się wyborem z listy.
Usprawniono tworzenie JPK_V7 w taki sposób by program radził sobie z wpisanym w numerze NIP oraz nazwie kontrahenta słowa BRAK z nadmiarowymi spacjami.
Parametry -> Ustawienia -> Stałe. Możliwość dodania tylko 6 stawek ryczałtowych przy obecnych 8 (17% 15% 12,5% 10% 8,5% 5,5% 3% 2%).
Dodano zaokrąglanie kwot w zestawieniu podatku VAT w pozycjach: Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych (poz.47), Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć (poz.48). Poprawka dotyczy jedynie szablonu.
wydanie b
Poprawka na słowniku w kolumnie Status PPK - nie wyświetla się status Aktywny jeżeli otworzymy słownik w roku późniejszym niż rok ustawiony w stałych programu.
Na słowniku pracowników w formacie Excela 2003 dokonano poprawki w formule w kolumnie Status PPK.
Nowe szablony deklaracji PIT-4R(11), PIT-8AR(10) oraz aktualizacja tworzenia edeklaracji na ich podstawie.
Poprawka dla tworzenia pliku .xml dla PPK - poprawa separatora godziny dla momentu utworzenia pliku.
Poprawka dla deklaracji PIT-11 wprowadzanie przychodów osób do 26go roku życia do pozycji 86-88.
Możliwość tworzenia zestawienia Rozrachunki wpisując fragment nazwy kontrahenta, który to fragment na słowniku kontrahentów jest wpisany w kolumnie Dodatkowe dane.
Usunięto błąd przy dodawaniu nowego wiersza na dowodzie Dowód przyjęcia brutto - korekta.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-11 do wydania 27 (tworzenie na jej podstawie edeklaracji zostanie wykonane po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów odpowiadającej schemy).
W przypadku dokumentów w rejestrze sprzedaży oznaczonych jako WEW program niepoprawnie wymagał aby w danych kontrahenta wpisać BRAK.
Na szablonie Oferty sprzedaży jest niepotrzebny link który skutkuje tym że pojawia się okno dialogowe Excela przy otwarciu oferty - poprawiono.
Zmiana na szablonie rachunku korygującego - ramki zasłaniały obszar wypelnienia pozycji.
Poprawka przy sumowaniu umów dla osób poniżej 26 roku życia.
Poprawka do księgowania paragonów w przypadku włączenia w programie obsługi drukarki fiskalnej - program nie dokonywał zapisu w rejestrze sprzedaży, więc użytkownik musiał sam księgować w rejestrze raporty okresowe (RO).
Dodano możliwość tworzenia korekt plików JPK_V7 z ubiegłego roku (począwszy od października).
Poprawka składanki adresu w słowniku kontrahentów.
Dodano nową podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w roku 2021.

Wersja 10.20


wydanie u
Poprawka na deklaracji PIT-11(26) - wykazanie zasiłków chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego (zasiłki ZUS) wypłacanych ze stosunku pracy przez zakład pracy powinno nastąpić w polu Inne źródła.
wydanie t
Nowe szablony deklaracji PIT-4R(11), PIT-8AR(10) oraz aktualizacja tworzenia edeklaracji na ich podstawie.
wydanie s
Poprawka dla tworzenia pliku .xml dla PPK - poprawa separatora godziny dla momentu utworzenia pliku.
Poprawka dla deklaracji PIT-11 wprowadzanie przychodów osób do 26go roku życia do pozycji 86-88.
wydanie r
W przypadku zestawienia rozrachunki umożliwiono zrobienie zestawienia bez wskazania kontrahenta oraz słownika kontrahentów.
Nowe szablony deklaracji PIT-4R(10), PIT-8AR(9) oraz aktualizacja tworzenia edeklaracji na ich podstawie.
wydanie q
Poprawka w rejestrze sprzedaży w opisie typu dokumentu WEW.
Program zezwala na wpisanie w rejestrze sprzedaży pojedynczych paragonów pod warunkiem oznaczenia typu dokumentu jako WEW - odpowiada to sytuacji gdy prowadzona jest sprzedaż paragonowa bez urządzenia fiskalnego.
Jako podstawa do składek PPK na liście płac powinna być brana kwota podstawy do ZUS - poprawka na szablonie dla nowych wierszy dodawanych przez użytkownika.
Przenoszenie pozycji FP z rejestru sprzedaży do KPR - poprawka do blokowania przenoszenia takich zapisów.
W przypadku umowy zlecenie wzór 2gi gdy wynagrodzenie wyliczane jest ze stawki godzinowej program decydując o tym czy ma ją wyliczać na zasadach ogólnych czy jak umowę zryczałtowaną sprawdzał stawkę godzinową, ale nie mnożył jej przez liczbę dni pracy.
Dodano możliwość naliczania składek PPK na umowach zlecenie.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-11 do wydania 26.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji PIT-11 dla wariantu 26.
wydanie p
W przypadku generowania plików JPK_V7 dodano konwersję znaków specjalnych tak by w nazwie firmy, dla której generowany jest plik można było użyć takich znaków jak chociażby &.
Dodano modyfikację, która pomaga programowi poradzić sobie w przypadku gdy w skoroszycie informacji o firmie/podatniku w polu zawierającym informacje o imieniu i nazwisku podatnika wprowadzono nadmiarowe spacje.
Poprawka dla tworzenia nagłówka części deklaracyjnej w JPK_V7K w przypadku dołączenia części deklaracyjnej.
Poprawka do sprawdzania kodu Urzędu Skarbowego w momencie tworzenia pliku JPK_V7.
W przypadku gdy w rejestrze sprzedaży VAT marża zostanie wprowadzona faktura do paragonu oznaczona jako FP, kwoty z tej faktury nie powinny być brane do podsumowania i do deklaracji JPK_V7 - poprawka na szablonie rejestru.
Jako podstawa do składek PPK na liście płac powinna być brana kwota podstawy do ZUS - poprawka na szablonie.
W przypadku gdy w rejestrze w numerze NIP klienta wprowadzono kod kraju, to program powinien go wpisywać do pliku JPK_V7 drukowanymi literami.
Przywrócono zatwierdzanie rejestrów po utworzeniu pliku JPK_V7.
W rejestrach VAT zablokowano moliwość wprowadzania dowolnych wartości dotyczących pliku JPK_V7 (argumenty transakcji, grupy towarów oraz typy dokumentów) ograniczając użytkownika do wartości dostępnych w listach podpiętych do pól.
wydanie o
Przy tworzeniu JPK_V7 w przypadku kiedy w rejestrze VAT w kolumnie NIP kontrahenta jest wpisane BRAK błędnie wypełniane było pole Numer TIN kontrahenta w pliku JPK_V7.
Poprawiono wpisywanie w nagłówku pliku JPK_V7 polskich znaków.
Przy przenoszeniu z rejestru sprzedaży do KPR zapis oznaczony FP (faktura do paragonu) program oznacza jako błędny dzięki czemu nie trafia on KPR.
Dodano sprawdzanie poprawnego wypełnienia kodu urzędu skarbowego podczas tworzenia pliku JPK_V7.
wydanie n
Program tworząc plik .xml z wpłatami PPK nie wypełniał poprawnie części podstawowej uczestnika.
Przy wydruku faktur do PDF zastosować taką samą zasadę drukowania grup towarowych i procedur transkacji jak przy wydrukach na drukarce.
Po utworzeniu pliku JPK_V7 program dla porównania wyświetla informację o kwotach podatku VAT należnego i naliczonego z części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7.
Przy tworzeniu pliku JPK_FAS nie działało poprawnie wyszukiwanie po datach wystawienia faktur.
wydanie m
W rejestrze sprzedaży VAT Marża dodano nowe kolumny potrzebne do wprowadzania danych do pliku JPK_V7 (grupy towarowe, atrybuty transakcji oraz typy dokumentów).
W rejestrze Vat zakupów dodano scalanie nowych pozycji JPK_V7.
W przypadku kiedy w rejestrze zakupów VAT znajdują się tylko pozycje, za które nie przysługuje odliczenie lub zw, to program w pliku JPK_VAT niepotrzebnie tworzył wpis ZakupCtrl co wywołuje błąd przy próbie importu do programu ePliki.
Dodano zabezpieczenie tak by plik JPK_VAT w roku 2020 dało się wykonać tylko za okresy od stycznia do września.
wydanie l
Poprawka na zestawieniu podatku zryczałtowanego dotycząca obliczania podatku w przypadku odliczeń w miesiącach, w których przychód jest zerowy.
Poprawka do rejestrowania w rejestrze sprzedaży faktury brutto do paragonu.
Dla faktur tworzonych z arkusza zamówień program nie wpisywał grup towarowych do faktury.
Na fakturach zaliczkowych na kopiach drukowała się procedura transakcji MPP w sytuacji kiedy nie miało jej być.
Na słowniku kontrahentów dodano kolumnę z możliwością wskazania czy dany kontrahent jest jednostką powiązaną. W przypadku użycia na dowodzie lub w rejestrze VAT takiego kontrahenta na dowodzie program automatycznie wpisuje procedurę transakcji TP.
Na dowodzie Sprzedaż bezrachunkowa (paragon) dodano obsługę i rejestrowanie grup towarowych (GTU).
Faktura brutto, do której wydrukowano paragon na drukarce fiskalnej lub została odtworzona z poziomu skoroszytu transakcji z kontrahentami na podstawie zaksięgowanego dowodu sprzedaży bezrachunkowej zostanie oznaczna w rejestrze sprzedaży VAT oraz transakcjach z kontrahentami jako FP - faktura do paragonu (zapis w kolumnie Typ dokumentu).
wydanie k
Poprawka dotycząca rejestrowania w sposób bezpośredni nowych dowodów do arkuszy Transakcje Towary w wydaniu 1.
Poprawki na szablonach dowdów zakupu i korektach.
Dodano możliwość tworzenia korekty ewidencji w pliku JPK_V7.
Usunięto błąd przy przenoszeniu z rejestrów do arkusza Transkacje Kontrahenci.
wydanie j
Dodano obsługę JPK_V7/7K w programie.
Rejestrowanie transakcji zgodnie ze zmianami dotyczącymi JPK_V7/7K.
Drukowanie danych dotyczących JPK_V7 na dowodach. Dane drukują się tylko na kopiach.
Zaktualizowano tworzenie zestawień na aktywnym arkuszu po dodaniu nowych kolumn w akuszach na potrzeby pliku JPK_V7.
Poprawka dla drukowania NIPu na drukarkach POSNET w przypadku wprowadzania niepoprawnego identyfikatora podatkowego.
Dodano możliwość ukrywania w rejestrach kolumny Adres kontrahenta.
W ewidencji czasu pracy poprawiono formuły w polach podliczających dni wolne oraz dni za święto.
Poprawki dla sprawdzania poprawności danych w liście płac względem danych w słowniku pracowników wykonywane w momencie utworzenia nowej listy płac.
Na liście płac poprawiono obliczenie płacy zasadniczej w przypadku niepełnego wymiaru etatu przy normie godzinowej 8 godzin w sytuacji wystąpienia urlopu.
W przypadku przenoszenia z ewidencji czasu pracy do kartoteki osobowej na arkusz Czas pracy w przypadku niepełnego wymiaru etatu godziny urlopu wpisywane były błędnie z częścią ułamkową.
Zaktualizowano szablon skierowania na badanie lekarskie.
Program przy różnych okazajach wyświetlał komunikat błędu przy próbie zaksięgowania dowodu lub utworzenia pliku tymczasowego.
wydanie i
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji Pit-11(25)_v1-1E, Pit-4R(9)_v1-1E na podstawie zaktualizowanych schem tychże deklaracji.
Przy pobieraniu danych pracownika ze słownika pracowników na listę płac dodano zerowanie stawki podatku w przypadku pracownika do 26 roku życia.
Poprawka na zestawieniu Towary dotycząca wyliczania kwoty zysku ze sprzedaży towrów.
Na liście płac nie wyliczało się potrącenie za chorobę.
W deklaracji RCA w.15 zaktualizowano formułę podliczającą sumę składek na ubezpieczenie społeczne dla właściciela oraz współwłaściciela.
wydanie h
Program błędnie tworzył zestawienie z umów pomijając część zapisów z kartotek.
Jeżeli w kartotece znajdowała się więcej niż jedna umowa z tego samego okresu, to na zestawienie umów trafiała tylko 1sza z nich.
Poprawka do sprawdzania poprawności listy płac na wypadek wydań listy niższych niż 27.
Poprawiono szablon sprzedaży bezrachunkowej (poprawka związana z dodanym polem numeru NIP).
Poprawiono zaokrąglenie kwoty za urlop na kartotece pracowniczej w tabelce do obliczania uroplu przy insertowaniu do listy płac.
Poprawiono tworzenie nowej wiadomości mailowej z załącznikiem w programie ThunderBird za pomocą polecenia Wyślij do.
Przesunięto wydruk numeru NIP nabywcy na paragonie do obszaru fiskalnego w przypadku drukarek firmy POSNET pracujących w protokole THERMAL.
Zaktualizowano szablony deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5).
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji na podstawie nowych wzorów deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5).
wydanie g
Na słowniku pracowników w sekcji Dane o zatrudnieniu dodano kolumny Kwota zaszeregowania i opcjonalnie Stawka godzinowa. Program przepisuje te kwoty ze słownika do listy płac w czasie pobierania danych ze słownika (Insert). Przy pierwszym otwarciu listy płac program sprawdza zgodność kwoty zaszeregowania i stawki godzinowej między słownikiem a listą płac.
Na liście płac zamiast kolumny Grupa dodano kolumnę Wymiar etatu.
Na liście płac za pomocą polecenia Parametry-Aktywny arkusz dodano możliwość automatycznego ukrycia wszystkich zerowych składników listy. Można też automatycznie odkryć wszystkie składniki listy płac.
Poprawka przy tworzeniu pliku JPK_FAS - program błędnie sumował wartości poszczególnych faktur.
W przypadku wystąpienia na liście płac zasiłku opiekuńczego program błędnie dokonywał niepełnego zapisu w kartotece pracownika (dotyczy braków w 2giej tabelce arkusza Płace).
Program błędnie wyliczał kwotę urlopu w przypadku gdy mamy 1/2 etatu oraz normę 8 godzin.
Przywrócono możliwość utworzenia pliku JPK_VAT w przypadku braku sprzedaży i zakupów w danym miesiącu (w takim przypadku odpowiadający rejestr VAT nie może być utworzony, tzn. w dialogu służącym otwarciu rejestru przy miesiącu nie może być kropki).
Na szablonie Umowy Zlecenia (wzór 2) w $ 5 dodano pkt.4.
W szablonie sprzedaży bezrachunkowej dodano pole z numerem NIP.
Usunięto problem z podglądem wydruku KPR na Excelach od wersji 2013 wzwyż.
Zaktualizowano szablony deklaracji DRA-Firma, DRA-Właściciel oraz RCA zgodnie z ostatnią aktualizacją programu Płatnik.
wydanie f
Dodano obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych na liście płac.
Poprawka na zestawieniu rozrachunków dotycząca nierozliczonej kwoty transakcji.
Na deklaracji ZUS-RCA nie obliczały się się składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osoby współpracującej 051100.
Zestawienie Aktywny Arkusz na arkuszu Transakcje Kontrahenci nie wyszukiwało transakcji z ubiegłego roku.
Na szablonie rachunku dodano pole z numerem NIP kontrahenta.
Rozliczenie faktury za pomocą dowodu KP nie było widoczne w raporcie kasowym w oknie dialogowym, które służy do rozliczania.
W szablonie słownika pracowników dodano automatyczne obliczanie normy godzinowej dla pracowników o niepełnym wymiarze etatu.
W dialogu służącym do otwierania kartotek osobowych dodano przycisk Info, za pomocą którego można szybko wyświetlić podstawowe informacje o wskazanym pracowniku.
Po utworzeniu plików JPK program pyta czy otworzyć folder z plikami JPK.
Optymalizacja kodu dla przenoszenia deklaracji ZUS (odświeżanie menu, komunikaty dla użytkownika).
W przypadku przenoszenia DRA firmowego do KPR rzadko mogło dojść do sytuacji, w której program nie dokona zapisu nie sygnalizując tego - poprawiono.
W przypadku tworzeniu na dysku plików KEDU dla deklaracji ZUS importowanych do programu Płatnik dodano zapytanie o nadpisywanie już istniejących na dysku plików o takiej samej nazwie.
Deklaracja VAT-UE jest od teraz wypełniana zawsze w momencie otwarcia tak jak to ma miejsce chociażby w przypadku deklaracji VAT-7.
W szablonie rejestru sprzedaży VAT dodano automatyczne wypełnianie daty sprzedaży po wpisaniu samego dnia (analogicznie jak to jest w pozycji Data Wystawienia).
Poprawki dla przenoszenia deklaracji do programów eDeklaracje oraz Płatnik.
Nie można było utworzyć korekty dowodu WDT w walucie jeżeli podstawą korekty jest tylko zmiana kursu waluty - ceny i wartość w walucie nie ulega zmianie, zmienia się tylko wartość w PLN potrzebna do zaksięgowania przez wystawcę dowodu - poprawiono.
Usunięto błąd na arkuszu odsetkowym otwieranym w Excelu 2013 i wyższych przy próbie wykonania polecenia Parametry-Aktywny arkusz.
Zmodyfikowano szablon umowy o pracę w taki sposób by można dodawać wiersze w punkcie 1. podpunkcie 2. - dokładnie w jego 2gim wierszu. Należy uważać dodając nowe wiersze, ponieważ obszar wydruku nie jest modyfikowany automatycznie, więc dodanie zbyt dużej liczby nowych wierszy spowoduje, że wydruk nie zmieści się na jednej stronie.
Na liście płac w przypadku wystąpienia urlopu bezpłatnego oraz zasiłku chorobowego program zaniżał płacę zasadniczą - poprawiono.
wydanie e
Na arkuszu Zestawienie-Rozrachunki dodano informację o zobowiązaniu podlegającym obowiązkowi zapłaty Mechanizmem Podzielonej Płatności (skrót MPP).
Usunięto problem w fakturze wewnętrznej WNT, który dotyczył niepoprawnego tworzenia pozycji scalonych w rejestrze VAT zakupów.
W zestawieniu VAT lub na deklaracji VAT-7/7K należy dodano zaokrąglanie do pełnych złotych w polach deklaracji gdzieś od 43 - 62.
Program nie był w stanie utworzyć pliku .pdf po wywołaniu polecenia Narzędzia - Wyślij do ... o ile użytkownik nie zaznaczył opcji dodania nadruku Oryginał/Kopia.
Poprawiono naliczanie świadczeń chorobowych z ostatnich 12 miesięcy w styczniu danego roku (poprawka dotyczy wypełniania tabelki pomocniczej dla obliczeń).
Wprowadzono mechanizm uzupełniania podstaw wyliczania świadczenia chorobowego do najniższej krajowej płacy z bieżącego roku.
Na deklaracji ZUS-RCA dodano nowy kod ubezpieczonego 0590 - właściciel korzystający z obniżonej podstawy na składki emerytalne i rentowe.
wydanie d
W przypadku programu jednostanowiskowego po 1szym pobraniu danych ze słownika przejazdów program nie potrafił poprawnie pobrać danych samochodu - pobierana zawsze była trasa.
Na dowodach WNT dodano możliwość księgowania zakupu jako koszt oraz koszt uboczny zakupu.
Usunięto problem w fakturze wewnętrznej WNT, który dotyczył niepoprawnego tworzenia pozycji scalonych w rejestrze VAT zakupów.
Przyspieszono pojawiania się dialogu z miesiącami w przypadku otwierania deklaracji VAT7.
Zmodyfikowano zestawienie urlopowe tak by brało pod uwagę jedynie pracowników (kod 0110).
Dodano możliwość utworzenia pliku JPK_KPR w przypadku zerowych pozycji o ile wprowadzony zostanie w takich pozycjach dowolny tekst w kolumnie Uwagi.
Dodano mechanizm sprawdzania poprawności stawki podatku dla umów w przypadku pracowników poniżej 26 roku życia.
Błędnie naliczana kwota urlopu w przypadku gdy dajemy urlop w miesiącu, w którym został przyjęty, a na dodatek pracownik nie pracuje od 1go - poprawiono.
Na Ewidencji Czasu Pracy źle program błędnie wyliczał godziny nocne w przypadku kiedy praca rozpoczyna się od godziny 00.
Zaktualizowano szablony deklaracji DRA-Firma/Właściciel cz.II oraz RCA cz.II oraz tworzenie na ich podstawie plików KEDU eksportowanych do programu Płatnik.
wydanie c
Poprawiono kwotę podstawy ubezpieczenia zdrowotnego w dekalracjach RCA, DRA właściciela z kwoty 4023,01zł na 4026,01zł.
Usunięto problem z dołączaniem do maila (Thunderbird) załącznika z dowodu sprzedaży/zakupu w postaci pliku .pdf.
Dowód przyjęcia dla towaru pobranego jako koszt nie dokonywał w ogóle zapisu w KPR, natomiast w rejestrze zakupów zapis nie zawierał żadnych kwot.
Faktura netto po otwarciu nie ustawiała aktywnej komórki w polu kontrahenta jak to było wcześniej.
wydanie b
Poprawka dotycząca wydruków faktur - program niepotrzebnie wyświetlał okno dialogowe z ustawieniami wydruku.
Poprawiono formułę w słowniku towarów w formułach w kolumnie Cena magazynowa tak by był on kompatybilny z programem Excel 2003.
Na fakturze korygującej WDT utworzonej z zaznaczonej pozycji na skoroszycie Transakcje-Kontrahenci program nie wpisuje ceny jednostkowej w walucie.
Usunięto błąd przy próbie wydrukowania faktury zaliczkowej (Narzędzia-Wydruk).
Przy pierwszym otwarciu listy płac za dany miesiąc przy sprawdzaniu poprawności danych pracowników program wykrywał przypadki pracowników poniżej 26 roku życia, którzy powinni mieć zerową stawkę podatku na liście płac.
Na deklaracji ZUS-RCA dodano nowy kod ubezpieczonego 2241 - członek rady nadzorczej.
Zaktualizowano podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w deklaracjach RCA, DRA właściciela.
Usunięto błąd na raportach bankowych i kasowych podczas wykonaniu polecenia Parametry - Aktywny Arkusz.
Nowe szablony deklaracji PIT-11(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8).
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji na podstawie deklaracji PIT-11(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8).

Wersja 10.10


wydanie t
Poprawka dla PIT-11 w przypadku gdy mamy do czynienia z pracownikiem do 26 roku życia, który złożył oświadczenie o zerowy PIT (program zakłada jednak, że oświadczenie zostało złożone w sierpniu).
wydanie s
Nowe szablony deklaracji PIT-11(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8).
UWAGA!!!
W przypadku aktualizacji deklaracji PIT-4R przepisane na nową deklarację zostaną kwoty z pozycji 1, 2, 3.
W przypadku aktualizacji deklaracji PIT-8AR przepisane na nową deklarację kwoty z pozycji 26.
Resztę pozycji w razie konieczności należy przepisać ręcznie.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji na podstawie deklaracji PIT-11(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8).
wydanie r
Zaktualizowano szablony deklaracji VAT-7(20)/7K(14).
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji na podstawie nowych deklaracji VAT-7(20), VAT-7K(14).
wydanie q
W przypadku wystąpienia w liście płac 2 zasiłków program dokonywał błędnego wpisu w kartotece pracownika począwszy od pola Podstawa do obliczania wynagrodzenia.
Usunięto błąd podczas próby wydruku oferty w wariancie wydruku wielostronnicowego.
Program błędnie naliczał w liście płac płacę zasadniczą w przypadku gdy pracownik kończył umowę o pracę w trakcie miesiąca oraz dodatkowo miał urlop/chorobowe.
wydanie p
Zmiana zasad wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem.
W przypadku przenoszenia danych z zestawienia z umów zapis do Pit-4R/Pit-8AR nie był wykonywany o ile kwota wynikająca z umów nieryczałtowych będzie różna od zera.
Przy pobieraniu danych z kartoteki z karty czasu pracy do listy płac zamiast tabelki z obliczeniem świadczenia drukowała się lista płac.
Program błędnie naliczał w liście płac płacę zasadniczą w przypadku gdy pracownik kończył umowę o pracę w trakcie miesiąca oraz dodatkowo miał urlop/chorobowe.
Na ofercie sprzedaży nie działała funkcja aktualizacji cen (poprawka dotyczy szablonu oferty).
Sprawdzanie poprawności danych w liście płac błędnie zgłaszało potrzebę zmiany stawki podatku z 17% na 18%.
wydanie o
Zmiana obliczania zaliczek na podatek na zestwieniu podatku dochodowego właścicela - zastosowano stawkę 17,75% na okres całego roku.
wydanie n
Zaktualizowano szablon świadectwa pracy.
Poprawki w liście płac dotyczące pobierania chorobowego z kartoteki pracowniczej (insert w kolumnie liczby dni przepracowanych) gdy było ono rozbite na kilka okresów.
Poprawka dla usuwania z listy płac za pomocą klawisza Delete ostatniego okresu absencji w danym miesiącu.
Poprawka dla przenoszenia do deklaracji Pit-4R danych z listy płac w przypadku gdy lista składa się z więcej niż jednej podlisty - kwota przenoszona była równa kwocie wynikającej tylko z 1szej podlisty, jeżeli nie otwarto chociaż raz arkusza Podsumowanie.
Dodano wydruk numeru NIP na paragonie w przypadku drukarek Posnet.
Nowa stawka podatku 17% oraz nowe koszty uzyskania przychodu na liście płac. Uwaga!!! W przypadku szablonów umów cywilno-prawnych stawkę podatku należy poprawić ręcznie.
Zaktualizowano szablon umowy o pracę.
Usunięto błąd przy tworzeniu zestawienia Przelewy-Banki z listy płac w przypadku kiedy pracownik występuje na dwóch listach płac.
Zaktualizowano zestawienie podatku dochodowego by uwzględniało ono zmianę stawki podatkowej z 18% na 17% (zestawienie zostanie zaktualizowane w momencie otwarcia).
wydanie m
Poprawka dla działania funkcji wpisującej kwotę słownie, która ma znaczenie w przypadku gdy program instalowany jest w wersji wielostanowiskowej przez otoczenie sieciowe.
Faktura wewnętrzna błędnie odczytywała z dowodu datę wystawienia/sprzedaży oraz numer dowodu przez co dokonywała zapisu w rejestrach w niewłaściwym miesiącu.
wydanie l
Jeżeli pracownik miał urlop 30 sierpnia (31 była sobota), to program źle wyliczał dni przepracowane na liście płac po przeinsertowaniu danych o urlopie z kartoteki pracownika.
W przypadku przenoszenia danych z zestawienia umów do RCA dla pracownika, program powinien przenieść go z kodem 04 (umowy).
Na zestawieniu z umów dodano kolumnę z kodem ubezpieczenia - użytkownik może sam wpisać prawidłowy kod w przypadku kiedy na słowniku wprowadzony jest kod 01 (pracownik).
Na liście płac psują się formuły w niektórych wierszach (#ARG) co jest spowodowane źle wpisanymi datami przyjęcia lub zwolnienia pracownika - poprawiono.
W przypadku pracowników godzinowych w liście płac podanie przedziału czasowego chorobowego nie pomniejszało liczby godzin przepracowanych.
Zaktualizowano odczyt stawek VAT z drukarek fiskalnych (dotyczy urządzeń firmy Elzab).
Dodano drukowanie numeru NIP na paragonie fiskalnym (przetestowano z drukarką Elzab MERA).
W przypadku nabycia WNT do JPK mają trafić dane dowodu pierwotnego, a nie faktury wewnętrznej (kontrahent, numer dowodu) - poprawiono.
W korekcie dowodu przyjęcia nie można kliknąć pól dotyczących korygowanego dowodu przyjęcia, ponieważ są one zasłonięte ramką graficzną - poprawiono.
Zaktualizowano tworzenie plików JPK_FA zgodnie ze zaktualizowaną schemą Schemat_JPK_FA(2)_v1-0.
wydanie k
Program pomijał w JPK_VAT zapisy z rejestru sprzedaży, dla których sumaryczna kwota netto oraz VAT transakcji wynosiła 0zł.
Poprawka w nagłówku pkt. 4 deklaracji VAT-27 - deklaracja nie jest już wystawiana w trybie kwartalnym.
Przy pobieraniu czasu pracy z kartoteki pracowniczej z karty czasu pracy program błędnie obliczał liczbę dni roboczych na liście płac w przypadku wystąpienia urlopu kiedy pracownik miał soboty lub niedziele traktowane jako dni robocze.
Poprawiono warunki dla wydań krytycznych dla edeklaracji Pit-11.
Przygotowano listę płac oraz umowy zlecenia dla zerowego podatku w przypadku pracowników i zleceniobiorców, którzy nie ukończyli 26 roku życia (w miejscu gdzie wprowadzona jest procentowa stawka podatku 18% należy wprowadzić 0%).
Zaktualizowano świadectwo pracy - usunięto pola imion rodziców zastępując je polem danych kontaktowych.
wydanie j
W przypadku pobierania danych z kartoteki pracowniczej z karty czasu pracy do listy płac program przed wpisaniem tych danych nie usuwał wszystkich wcześniejszych wpisów na liście płac dotyczących czasu pracy oraz absencji.
Poprawki na liście płac w obliczaniu płacy zasadniczej dotyczące przypadku kiedy pracownik ma mniejszą liczbę dni roboczych niż wynika to z kalendarza.
Usunięto problem z pobieraniem danych do zaświadczenia o zarobkach.
Poprawka dla wstawiania numeru porządkowego w skoroszytach w przypadku Excel'a 2013 lub nowszego.
Poprawka dla podsumowań na wydruku KPR dotyczących kolumny 13.
Zablokowano możliwość otwierania deklaracji VAT-UE na zestawieniu podatku VAT, ponieważ powodowało to błędne wyliczenia na deklaracji VAT-7.
W przypadku pobierania danych ze słowników za pomocą listy nie można było otworzyć słownika urzędów w postaci skoroszytu.
Na słowniku towarów dodano kolumnę z datą ostatniego zakupu (dotyczy szablonu).
Próba odtworzenia dowodu sprzedaży w przypadku wielu takich samych usług zapisanych w osobnych pozycjach kończyła się błędem w przypadku pracy w Excelu 2013+.
Poprawka na zestawieniu aktywny arkusz w przypadku tworzenia zestawienia sumującego wybory.
Przy wprowadzaniu urlopu ojcowskiego lub rodzicielskiego program nie umożliwiał automatycznego wypełnienia ewidencji dla zadanej liczby dni nieobecności występującej z rzędu.
W przypadku pobierania insertem w dowodzie przyjęcia usługi bez względu na to czy wybierzemy, że ma to być koszt zakupu czy koszt uboczny zakupu program nie modyfikuje kolumny docelowej zapisu w KPR pozostawiając domyślną wartość (11).
Dodano zapis w transakcjach z kontrahentami w przypadku przenoszenia z rejestru VAT zakupów zakupu środka trwałego i1 w celach prowadzenia rozrachunków.
wydanie i
Na zestawieniu Rozrachunki w przypadku należności dodano możliwość wyboru na zestawieniu Faktur Pro-Forma oraz NIP-u dostawcy, który jest potrzebny w przypadku robienia przelewu split-payment.
Poprawiono błędne formuły w zestawieniu podatku właściciela (ryczałt) w polach podsumowań w tabelkach: Podatek wg stawek oraz W tym wg stawk (sumy są brane z sąsiednich kolumn).
Program wpisywał błędną liczbę dni przepracowanych w przypadku pobierania w liście płac danych z kartoteki (w kolumnie liczby dni przepracowanych) gdy urlop kończył się w piątek.
W rejestrze zakupów w kolumnie 30tej dodano zaokrąglanie do 2 miejsc po przecinku - aktualnie kolumna jedynie wyświetla kwoty w poprawnym formacie.
Zaktualizowano formuły w tabelach zestawień w rejestrze zakupów w arkuszu Podsumowanie, ponieważ kwoty zwracane były z przesunięciem jednej kolumny.
W przypadku zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, gdy współczynnik sprzedaży był mniejszy lub równy 2%, program zerował wartość kosztu przenoszonego do KPR.
wydanie h
W przypadku kiedy pracownik jest cały miesiąc na chorobowym i część choroby jest wynagrodzeniem gwarantowanym, to na deklaracji ZUS-RCA powinna być wyliczona składka na ub. zdrowotne obliczona z wynagrodzenia gwarantowanego.
Zmieniono obszar wydruku w szablonie świadectwa pracy tak by nie drukował się niepotrzebnie na czterech stronach.
Przy pobieraniu danych do listy płac z kartoteki z arkusza czasu pracy w przypadku kiedy pracownik miał kilka okresów urlopowych w miesiącu program źle sumował te okresy.
Zaktualizowano szablon deklaracji VAT-7K do wydania 13.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji na podstawie deklaracji VAT-7K (13).
Program niepotrzebnie wypełniał deklarację RPA (bezwarunkowo).
wydanie g
Na liście płac przy pobieraniu danych z kartoteki program wpisywał błędną liczbę dni urlopu w przypadku pracowników z niepełnym wymiarem etatu.
Przy przenoszeniu z listy płac do kartotek pracowników program nie zapisywał danych w arkuszu Karta Zasiłkowa.
Na liście płac przy pobieraniu danych z kartoteki pracowniczej z arkusza Czasu pracy w przypadku wystąpienia urlopu, opieki nad dzieckiem oraz innego urlopu u jednego pracownika program wpisuje tylko kwotę urlopu opieki nad dzieckiem.
Na liście płac w przypadku pracownika, który nie przepracował pełnego miesiąca z powodu przyjęcia lub zwolnienia w danym miesiącu kwota w pozycji Płaca zasadnicza powinna być pomniejszona proporcjonalnie do przepracowanych dni - poprawiono.
Poprawka dla insertowania opisów zdarzeń w KPR gdy w słowniku nie jest wypełniony procent odliczenia kosztu w KPR - program traktuje teraz taki zapis jak 100%.
Pomimo ustawienia w liście płac, że firma nie jest uprawniona do wypłacania zasiłków program nadal wyliczał kwotę zasiłku.
W przypadku Excel'a 2003 program po uruchomieniu nie wyświetlał w menu niektórych pozycji pomimo ich ustawienia w parametrach (JPK, Dowody produkcyjne).
Zaktualizowano szablon deklaracji Vat-7 do wydania 19.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji na podstawie deklaracji Vat-7 (19).
wydanie f
Przy pobieraniu danych do listy płac z karty czasu pracy w przypadku urlopu program nie wyliczał kwoty za urlop ze składników zmiennych.
Przy pobieraniu danych do listy płac z karty czasu pracy w przypadku chorobowego będącego wynagrodzeniem gwarantowanym program nie wpisywał kwoty świadczenia.
W rejestrze zakupów VAT w kolumnie Koszt do KPR dodano zaokrąglenia do 0,01zł w poszczególnych kwotach.
Na zestawieniu Rozrachunki dodano kolumnę z kwotą VAT potrzebną do robienia przelewów z tzw. split payment.
W rejestrze zakupów VAT w przypadku pobrania zdarzenia z obniżonym procentem zaliczenia w koszty w przypadku ponownego pobrania zdarzenia z pełnym odliczeniem kosztów program nie zmieniał procentu odliczenia na 100%.
Na zestawieniu VAT kwoty zakupów, za które przysługuje odliczenie według współczynnika z ubiegłego roku były mnożone przez współczynnik, a nie powinny, ponieważ w aktualnej wersji programu kwoty te są mnożone w samym rejestrze VAT.
Przy pobieraniu danych z karty czasu pracy do listy płac program nie przepisywał dni urlopu bezpłatnego.
W KPR dodano możliwość wprowadzania kwoty kosztów ograniczonej procentowo (podobnie jak w rejestrze zakupów VAT co wymaga pobrania odpowiednio wypełnionego opisu zdarzenia).
wydanie e
Zmodyfikowano deklarację ZUS ZWUA oraz tworzenie na jej podstawie plików KEDU, które importowane są w programie Płatnik.
wydanie d
Dodano szablon deklaracji ZUS RPA oraz możliwość tworzenia na jej podstawie pliku KEDU.
Program błędnie wpisywał w RSA zerową kwotę za wynagrodzenie gwarantowane w przypadku gdy w liście płac ustalono, że mamy do czynienia z firmą, która nie jest upoważniona do wypłacania zasiłków.
Poprawiono przenoszenie do KPR kwot z kolumny Zakupy Zw w przypadku gdy w opisie zdarzenia pobrana została pozycja ze słownika opisów zdarzeń mająca zdefiniowany procent odliczenia kosztu mniejszy niż 100%.
Dodano możliwość tworzenia na podstawie deklaracji DRA (firma oraz właściciel) plików KEDU odpowiadających deklaracjom DRA oraz DRA cz.II.
Dodano możliwość tworzenia na podstawie deklaracji RCA plików KEDU odpowiadających deklaracjom RCA oraz RCA cz.II.
Na umowach zlecenie nie była zaokrąglana wartość podatku w przypadku obcokrajowca.
wydanie c
Przywrócono na liście płac automatyczne pomniejszanie dni roboczych w przypadku wpisywania dni urlopu bez insertowania.
Usunięto błąd podczas przenoszenia zapisów z rejestru oczekującego zakupów.
Program nie przepisywał ze słownika pracowników na PIT-11 statusu pracownika zagranicznego: rezydent/ nierezydent.
Usunięto błąd, którym kończyła się próba wykonania paska płacowego.
Usunięto błąd pojawiający się w momnecie próby otwarcia pliku transakcji z kontrahentami, który dotyczył Excel'a 2013 oraz nowszych.
Program błędnie drukował listę płac gdy użytkownik wybierał wydruk tabelki z obliczonym świadczeniem podczas insertowania nieobecności pracownika w kolumnie liczby dni przepracowanych.
Zaktualizowano podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne w deklaracji RCA oraz DRA właściciela.
wydanie b
Zaktualizowano tabelkę świąt w szablonie listy obecności.
Poprawki na szablonach deklaracji Pit-4R, Pit-8AR, Pit-11.
Na szablonie Ewidencji Czasu Pracy dodano możliwość wstawiania do kalendarza dnia wolnego za święto.
W programie pracującym na Excelu 2003 nie zapisywały się zmiany na dokonywane w szablonach.
Poprawki dotyczące przenoszenia danych z listy płac do kartotek i deklaracji ZUS-RSA.
Poprawka na liście płac dotycząca usuwania dni wprowadzonego wynagroszenia gwarantowanego.
Przy przenoszeniu listy płac do do deklaracji ZUS-RSA program błednie wpisywał kwoty zasiłków w przypadku firmy nieuprawnionej do wypłacania zasiłków.

Wersja 10.00


wydanie p
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-11(24) oraz tworzenie edeklaracji na jej podstawie.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-4R(8) oraz tworzenie edeklaracji na jej podstawie.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-8AR(7) oraz tworzenie edeklaracji na jej podstawie.
Poprawka na zestawieniu Podatki płace-umowy związane z nowymi deklaracjami PIT-4R i PIT-8AR.
Poprawka na zestawieniu rocznym środków trwałych dotycząca odpisów za grudzień.
wydanie o
Poprawka na zestawieniu podatku właściciela dla przypadku przekroczenia 2go progu podatkowego dotycząca wyliczenia podatku.
wydanie n
Poprawka dla zaktualizowanego szablonu deklaracji PIT-4R(7) dotycząca przenoszenia do skoroszytu transakcji z kontrahentami oraz wypełniania się przelewu do U.S.
wydanie m
W dialogu służącym do wskazania pliku JPK i weryfikacji z deklaracjami nie wyświetlały się pliki wysłanych wcześniej edeklaracji, których nazwa zaczyna się od prefiksu _done_.
Usunięto problem z zawieszaniem się programu pojawiający się przy próbie dodania kontrahenta do listy poleceniem Edycja - Lista - Dodaj ... .
Na zestawieniu podatku zryczałtowanego w przypadku braku przychodu w danym miesiącu wydatki z tego miesiąca nie są odliczane od przychodu w przyszłych miesiącach - poprawiono.
Program pobierając w słowniku kontrahentów dane z GUS nie był w stanie dokonać zapisu w polach, które poprzez P-A-A zostały zablokowane przed edycją.
Dodano zabezpieczenie przed próbą otwarcia pliku o takiej samej nazwie jak plik otwarty już wcześniej co może się zdarzyć przy otwieraniu arkuszy ze starego roku i tego samego arkusza z bieżącego roku.
W przypadku przenoszenia danych z rejestru oczekującego sprzedaży VAT program bez względu na stan rozliczenia (miesiąc/kwartał) zawsze bierze pod uwagę termin 30 dni jako termin graniczny.
Na słowniku towarów w przypadku kiedy użytkownik wyłączy pokazywanie magazynów automatycznie mają się ukrywać kolumny: Ostatnia cena zakupu, Cena magazynowa, Identyfikator pozycji.
Poprawiono kwotę bazową na zestawieniu podatku właściciela w stawce podatkowej 32%.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-4R(7) oraz tworzenie edeklaracji na jej podstawie.
Umowa zlecenie wystawiona dla pracownika zagranicznego nie była wykazywana w deklaracji PIT_8A.
wydanie l
Poprawki dla generowania pliku JPK_EP, JPK_KPiR, JPK_FA.
Program wykrywał konieczność zmiany progu podatkowego w przypadku przenoszenia listy płac i ją proponował, ale nie był w stanie dokonać zmiany w liście płac - poprawiono.
Przy przenoszeniu z listy płac do deklaracji ZUS-RCA program nie uzupełnił podstawy do obliczenia składki na FP w przypadku kiedy pracownik miał zasiłek chorobowy.
Wydruk dowodu jako PDF powinien uaktywnić możliwość wykonania polecenia Koniec transakcji - poprawiono.
Zaktualizowano generowanie edeklaracji na podstawie deklaracji VAT7(18)/7K(12) w oparciu o zaktualizowane schemy, odpowiednio 1-1E oraz 1-2E.
Poprawiono działanie zestawienie płatności w przypadku kiedy zakres dat obejmuje tylko 1 miesiąc.
W przypadku zasiłu chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego brak odpowiedniej pozycji na pasku płacowym pracownika z włączoną opcją Dane do RMUA - poprawiono.
wydanie k
Na arkuszu Rozwiązanie umowy o pracę poprawiono formuły obliczające koniec okresu wypowiedzenia.
W przypadku tworzenia edeklaracji na podstawie deklaracji VAT-27 do pliku xml wpisywane było tylko 10 pierwszysch pozycji z części D (usługi).
Poprawka dla tworzenia edeklaracji z deklaracji VAT-7/7K dotycząca sprawdzania czy dołączony został wniosek VAT-ZZ - teraz program go nie wymaga w przypadku zwrotu nadwyżki podatku.
Umożliono przywrócenie szablonu w przypadku gdy danego szablonu nie ma w katalogu Szablony, ale znajduje się w katalogu Ins.
Poprawka dotycząca docelowego miesiąca i roku dla zapisu do transakcji z kontrahentami pozycji przenoszonych z rejestru zakupów.
Poprawki na szablonie deklaracji VAT-27.
W przypadku szablonów deklaracji VAT-7(18)/VAT-7k(12) podatnik będący osobą niefizyczną nie jest już określany za pomocą numeru REGON.
Usunięto błąd przy rejestrowaniu pośrednim dowodu wpłaty do ZUS.
Usunięto błąd przy pobieraniu danych właściciela do przelewu/dowodu wpłaty do US.
Kwartalne zestawienie podatku VAT (wyd.2) niepoprawnie modyfikowało kwotę do zwrotu w terminie 180 dni w przypadku gdy zaznaczy się zwrot w terminie 60 dni.
wydanie j
Zaktualizowano szablony deklaracji VAT-7(18)/VAT-7K(12) do obowiązujących wydań.
Zaktualizowano zestawienie podatku VAT oraz tworzenie edeklaracji zgodnie z nowymi szablonami/schemami deklaracji VAT-7/7K.
Na słowniku kontrahentów dodano możliwość sprawdzania czy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT.
Zmiana stawki na ubezpieczenie wypadkowe - wartość domyślna dla firm zatrudniających do 9 pracowników równa 1,67% (program zamieni poprzednią stawkę 1,80% zakładając, że ma do czynienia właśnie z taką firmą).
W przypadku gdy faktura zaliczkowa końcowa jest zerowa, to zapisywała się w programie jako nierozliczona. W przypadku rozliczenia faktury końcowej (np. dowodem KP) brakowało informacji o rozliczeniu.
Poprawka usuwająca błąd przy próbie otwarcia deklaracji ryczałtowej oraz Pit-5 w przypadku korzystania z formatu danych 97-2003.
Źle wykazywana podstawa do obliczenia chorobowego w przypadku pobierania danych z kartoteki osobowej z karty czasu pracy w przypadku kiedy podstawa jest brana z poprzedniego chorobowego (3 miesiące wstecz) - poprawiono.
Zmiana sposobu wydruku/podglądu wydruku dla KPiR z podsumowaniem poprzednich miesięcy z powodu błędu pojawiającego się w Excelu 2003.
Usunięto błąd na deklaracji DRA-Firma przy wykonaniu parametrów aktywnego arkusza.
wydanie i
Poprawka dla aktualizacji słwoników kontrahentów wykonanej w wydaniu H - usunięto błąd polegający na niepoprawnym przepisaniu identyfikatorów kontrahentów.
wydanie h
Na słowniku kontrahentów dodano możliwość pobrania danych z GUS oraz sprawdzenia aktywności kontrahenta w VIES.
Program tworząc JPK_VAT w przypadku zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej powinien, podobnie jak zestawienie roczne VAT, w przypadku kwot netto oraz VAT uwzględniać wartość współczynnika struktury sprzedaży, który znajduje się w zestawieniu rocznym VAT - poprawiono.
Poprawki dla tworzenia JPK_EP(1).
Zmodyfikowano zapisy w JPK_VAT w polach dotyczące dowodu oraz kontrahenta dla sprzedaży bezrachunkowej rozliczanej strukturą zakupów.
wydanie g
Usunięto błąd występujący przy przenoszeniu danych z deklaracji ZUS-DRA do Transakcje Kontrahenci.
Usunięto błąd przy odtwarzaniu dowodów gdy wprowadzone były w nich wielokrotnie te same pozycje ze słownika, ale w różnych pozycjach tabelki towarowej (błąd dotyczył Excela 2013+).
W przypadku tworzenia JPK_VAT z danych z ubiegłego roku (np. korekta) program błędnie wipsywał bieżący rok.
Poprawka na umowie zleceniu przy obliczaniu składki na ubezpeiczenie zdrowotne 1,25% w skrajnych przypadkach.
wydanie f
W przelewie do ZUS otwartym na DRA właściciela nie była wypełniana lista kont bankowych zleceniodawcy.
Na słowniku pracowników dodano kolumnę Umowa zawarta na czas. Wartość ta będzie się przepisywać do kartoteki osobowej.
W dialogu dotyczącym przenoszenia z listy płac dodano możliwość sprawdzania poprawności danych przez program w momencie rozpoczęcia przenoszenia danych.
Rozwiązano problem z numeracją wierszy wpisywaną do JPK w przypadku zastosowania rozliczenia sprzedaży proporcją zakupów (wiersz podsumowujący wliczany jest do numeracji z kolumny Lp.).
Usunięto problem z pobieraniem insertem pracowników w listach płac z wieloma podlistami.
W dowodzie przyjęcia brutto cena zakupu po pobraniu towaru ze słownika była wpisywana z kropką jako separatorem dziesiętnym co uniemożliwiało poprawne dokończenie procedury.
W przypadku kiedy na słowniku pracowników jest wpisany właściciel i ma wpisane NIE w kolumnie Czy naliczać FP, to na deklaracji ZUS-RCA składka na FP nie powinna być naliczana.
Usunięto problem z naliczaniem w liście płac potrącenia komorniczego.
Poprawki przy rejestrowaniu dowodu WDT do rejestru sprzedaży VAT do pozycji 2 i 2a - dostawa towarów i świadczenie usług poza terytowium kraju.
Poprawki w tworzeniu pliku JPK-FA.
Umożliwiono pomijanie w zestawieniu urlopowym pracowników, którzy mają zerowy wymiar urlopu (np. zleceniobiorcy).
Dodano możliwość sortowania na Zestawieniu Urlopów.
Poprawki dla generowania pliku JPK_KPR (2).
Zlikwidowano wyskakujące okienka Exceli przy przenoszniu z rejestrów VAT.
W przypadku wysyłki skoroszytu za pomocą poczty elektronicznej w przypadku niezainstalowanego Outlook'a program spróbuje użyć Thunderbird'a o ile zainstalowany jest w domyślnej ścieżce.
Na zestawieniu podatku właściciela ustawionym na rozliczanie kwartalne błędnie były uwzględniane wartości remanentu w poszczególnych działalnościach.
Rozszerzono obszar wydruku w rocznym podsumowaniu KPR o kolumny Dochód/strata w miesiącu.
wydanie e
Dodano możłiwość tworzenia plików JPK VAT z poprzednich lat za pomocą aktualnego programu.
W szablonie rejestru sprzedaży VAT zmieniono domyślne ustawienie dotyczące struktury zakupów - teraz jest ono domyślnie wyłączone.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji VAT-UE do wydania 4.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji VAT-UEK do wydania 4.
wydanie d
Usunięto problem z zapisem faktury zaliczkowej końcowej do KPR.
Poprawka, która umożliwia w przypadku generowania JPK w części zakupowej wpisanie przez program par netto/VAT takich, dla których jedna kwota z pary jest zerowa.
Porządki w menu wstążkowym (dotyczy Excel'a 2007 oraz nowszych).
Przy tworzeniu JPK nie mają być do niego wpisywane te pozycje z rejestru zakupów, które nie mają naliczonego VATu (kolumna pozycji zwolnionych lub nie podlegających odliczeniu).
Dodać możliwość generowania pliku JPK w przypadku gdy w rejestrach brak jest sprzedaży oraz zakupów.
wydanie c
Zaktualizowano tworzenie plików JPK_VAT zgodnie ze schemą w wersji 3 (1-1).
Usunięto błąd przy przenoszeniu deklaracji VAT-UE do eDeklaracji.
Usprawniono metody szukania w słownikach za pomocą okienka dialogowego.
Poprawki dotyczące obsługi deklarcji po zresetowaniu ich wydań.
Usunięto błąd na liście płac przy próbie obliczenia kwoty potrąceń komorniczych.
Na deklaracji RCA nie działało zmniejszanie podstaw na ubezpieczenie dla właściciela w przypadku choroby.
Poprawiono wyliczenia kwoty potrąceń komorniczych w przypadku minimalnej płacy.
wydanie b
Poprawki na szablonie przelewu do ZUS (indywidualne konto bankowe dla przelewu do ZUS można wpisać w szablonie przelewu lub w arkuszu informacji o firmie/podatniku w zakładce Firma).
Poprawki dla rejestracji dowodów przy ustawieniu kwartalnego rozliczenia VAT.
Usunięto błąd pojawiający się przy wykonaniu polecenia Przenieś

Wersja 9.90


wydanie d
Zaktualizowano szablon druku UPL-1 do wydania 6.
Przenoszenie z rejestru sprzedaży nie powinno brac pod uwagę kwot z pozycji 14 i 15 (zakup z odwrotnym obciążeniem).
Zaktualizowano szablon świadectwa pracy.
Dodano wypełnianie części dotyczącej usług na deklaracji VAT-27 na podstawie zapisów w rejestrze sprzedaży.
Uwaga!!! W rejestrze sprzedaży (wydanie 354 lub nowsze) kwota zostanie zaliczona w poczet usług na Vat-27 o ile znajduje się w prawidłowej kolumnie oraz w opisie zdarzenia znajdzie się słowo usługa.
Uwaga!!! Modyfikacji opisu zdarzenia w rejestrze użytkownik musi dokonać sam.
wydanie c
Zaktualizowano (wraz z eksportem do programu eDeklaracje) Vat-27 do wydania 2.
Zlikwiodwano możliwość tworzenia deklaracji VAT-UE oraz VAT-27 kwartalnie.
Poprawiono formuły na arkuszu Zestawienie w Raporcie kasowym. Dodatkowo dodano poprawki z w związku z pojawiającym się błędem podczas dodawania własnego identyfikatora na raporcie.
Poprawiono rejestrację dowodów sprzedaży w rejestrze VAT - niepoprawnie wpisywana data sprzedaży.
Na liście płac w przypadku dodatkowych składników 1,2,3 jeżeli jest ustawiony odpowiedni parametr w ten sposób aby kwoty z tych składników nie wchodziły do brutta wynagrodzenia, to kwota netto powinna być pomniejszona o różnicę składek ZUS i podatku - poprawiono.
Na zestawieniu rocznym środków trwałych program w niektórych przypadkach źle wylicza kwotę odpisu w ostatnim miesiącu, gdzie zamiast wpisać resztę która pozostaje wpisuje całość miesięcznej raty - poprawiono.
Na deklaracji VAT-7K wpisywany jest zły identyfikator okresu - zamiast numer kwartału wpisywany jest numer miesiąca - poprawiono.
Przy tworzeniu pliku JPK dodano sprawdzanie czy rejestrze zakupów są wypełnione kolumny dotyczące numeru dokumentu, dat, oraz kontrahenta.
Przy przenoszeniu z listy płac do kartotek pracowniczych w sytuacji gdy występuje urlop okolicznościowy kwota z tego urlopu nie powinna być brana do części zmiennej podstawy chorobowego - poprawiono.
Przy tworzeniu pliku JPK program pyta czy plik sporządzić z wszystkich zapisów w rejestrze czy wpisywać tylko te których data jest zgodna z miesiącem za który jest tworzony plik JPK.
wydanie b
Zaktualizowano podstawy składek na US i UZ na rok 2017 (RCA, DRA właściciela).
Na fakturze netto i brutto dodano możliwość wprowadzania Odbiorcy (polecenie PAA na fakturze).
Zaktualizowano kod generujący plik jpk zgodnie ze zmianami dotyczącymi struktur JPK_VAT(2).
Usunięto błąd VBA przy pobieraniu towaru do części dowodów sprzedaży.
W zestawieniu podatku Vat w przypadku przenisienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kolejnym miesiącu kwota ta była automatycznie przenoszona do pola kwoty do zwrotu w ciągu 180 dni zamiast do pola kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
Program nie potrafił przenieść zapisów z rejestrów do roku wcześniejszego gdy przenoszenie z rejestrów do KPR miało być zgodne z datą wystawienia.
Program błędnie obsługiwał skoroszyty w przypadku przejścia w aktualizacji z formatu 97-2003 na 2007+.
Zasiłek opiekuńczy i macierzyński wpisywany jest do kartoteki osobowej razem z zasiłkiem chorobowym.
Poprawka dla przenoszenia listy płac do deklaracji ZUS na przypadek braku szablonów nie posiadających ukrytej kolumny z numerem paszportu.
Przy przenoszeniu z listy płac do RSA zasiłku chorobowego w przypadku kiedy firma nie jest uprawniona do wypłacania zasiłków program nie powinien wpisywać kwoty zasiłku.
Poprawki w szablonie rocznego podsumowania KPR (m.in. obszar wydruku).

Wersja 9.80


wydanie h
Usunięto błąd występujący podczas próby usunięcia dowodu przyjęcia w momencie gdy program dokonuje usunięcia rozliczenia z raportu kasowego.
Usunięto błąd występujący w liście płac gdy program próbuje zmienić wartość progu podatku dochodowego w momencie sprawdzania poprawności danych przy przenoszeniu listy płac.
Program generował błędną edeklarację dla Vat-7(17), Vat-7(11) gdy w polu złożenia wniosku o zwrot podatku zaklikane było pole NIE.
Usunięto problem z odtwarzaniem faktur ProForma(Brak dodatkowych danych kontrahenta).
Dodano możliwość sortowania produkcyjnych kart wyrobu.
Dodano możliwość otwierania Faktury ProFormy Netto oraz Brutto ze skrótów klawiszowych.
Poprawka przy przenoszeniu z rejestrów oczekujących do rejestrów VAT w przypadku kiedy dopuszczalny termin wychodzi poza bieżący rok.
wydanie g
Zaktualizowano szablony deklaracji Vat-7(17), Vat-7K(11) oraz tworzenie edeklaracji na ich podstawie.
Zaktualizowano szablony zestawień podatku VAT zgodnie z nowymi schematami deklaracji Vat-7/7K. W programie zestawienie nie będzie podmieniane automatycznie, natomiast jeżeli użytkownik będzie chciał użyć nowego zestawienia musi wyczyścić stare (UWAGA!!! Przed wyczyszczeniem zestawienia najlepiej stare zestawienie wydrukować by móc uzupełnić dane w nowym zestawieniu pochodzące z roku 2015).
Zestawienie rozrachunków uwzględniało tylko 7 zapisów podczas gdy w transakcjach z kontrahentami rejestruje się ich 20.
Dowód przyjęcia błędnie rejestrujował kwoty w rejestrze sprzedaży w przypadku występowania w dowodzie pozycji podlegających oraz niepodlegających odwrotnemu obciążeniu.
Szablon kartoteki pracownika miał błędnie wpisane 20 dni zaległego urlopu.
Poprawka dla wpisywania w fakturach zaliczkowych końcowych numeracji innej niż w fakturze zaliczkowej cząstkowej.
W przypadku insertowania pracowników w deklaracjach RCA, RSA, RZA etat wpiwywany był w postaci liczby dziesiętnej zamiast ułamka.
Przywrócono wyświetlanie się notatki odnośnie użycia odwrotnego obciążenia w szablonach faktur zaliczkowych.
Na rachunku w polu Bank oraz Numer Rach. komórki ustawione były w formacie liczbowym przez co błędnie przepisywał się numer konta.
Program nie zapamiętywał zmian licznika numeracji będących w cyklu całorocznym.
Szablon środka trwałego został tak zmodyfikowany by kwota amortyzacji dotychczasowej w ostatnim roku nie przekroczyła kwoty zakupu w przypadku gdy mamy bonusowy miesiąc amortyzacji wynikający z groszowej niezamortyzowanej końcówki.
W przypadku faktury zaliczkowej końcowej (bez zlecenia) dla sprzedaży w trybie odwrotnego obciążęnia do rejestru sprzedaży wpisywana była pełna kwota transakcji.
wydanie f
Na liście płac rozszerzono możliwość ewidencjonowania do 3 okresów urlopu bezpłatnego oraz urlopu wychowawczego w miesiącu.
Wykonano poprawki dotyczące wpisywania w fakturach zaliczkowych końcowych numeracji innej niż w fakturze zaliczkowej cząstkowej.
Na słowniku pracowników dodano kolumnę na numer paszportu oraz w grupie dotyczącej pracowników zagranicznych kolumnę Status pobytu w Polsce.
Uaktualniono szablony deklaracji ZUS RCA, RSA, RZA, ZUA, ZZA, ZWUA tak by mogły poprawnie pobierać i wyświetlać ze słownika pracowników numer oraz serię paszportu. Zaktualizowano także przenoszenie listy płac oraz zestawienia z umów do deklaracji ZUS.
Zestawienie środków trwałych nie zbiera kwoty odpisu środka w przypadku kiedy jest to ostatnia i niepełna kwota odpisu - poprawiono.
Wykonano poprawki eliminujące migotanie ekranu w szczególności w Excelu 2013 i 2016.
wydanie e
Usunięto błąd podczas zapisu w rejestrze zakupów stanu rozliczenia dla transakcji scalonych gdy rozliczenie dokonywane było z poziomu raportu bankowego lub kasowego.
Brak identyfikatora okresu na dowodzie wpłaty/przelewie podatkowym otwartym na deklaracji VAT-7K - poprawiono.
Poprawka dla tworzenia zestawienia z umów w przypadku gdy w katalogu Arkusze jest mniej kartotek otwartych niż pracowników w słowniku.
Poprawiono wyliczanie podatku zryczałtowanego w przypadku kwartalnym (poprawka dotyczy tylko szablonu).
Na liście płac poprawiono domyślne naliczanie przepracowanych godzin w przypadku pracownika rozliczanego ze stawki godzinowej.
Nowy wzór KPiR oraz rocznego podsumowania KPiR. Do nowego wzoru trzeba dostosować roczne podsumowanie KPiR (czyszcząc je i otwierając na nowo z szablonu).
Podczas rejestrowania umowy zlecenie lub o dzieło w przypadku gdy na rachunku jest kwota 0 zł program nie powinien zapisywać jej w kartotece i KPiR, należy tylko zwiększyć numerację.
Zaktualizowano szablony zestawienia aktywny arkusz dla rejestrów sprzedaży oraz zakupów (bez tego wykonanie zestawienia nie było możliwe).
Zestawienie wykonywane w zakładce Podsumowanie rejestru zakupów w przypadku pozycji scalonych brało pod uwagę jedynie 1szy wiersz scalonego obszaru.
Dodano w deklaracji ZUS RSA kod świadczenia przerwy 329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
Umożliwiono wpisywanie w słowniku pracowników normy godzinowej w formacie czasowym (dotyczy szablonu).
Przywrócono w druku UPL-1(5) automatyczne pobieranie informacji o urzędzie skarbowym z arkusza informacji o firmie.
Poprawka dla uzupełniania nazwisk w zestawieniu umów w przypadku gdy część kartotek nie zawierała wypełnionej zakładki Dane osobowe.
Poprawki dotyczące m.in. wyświetlania liczby godzin roboczych oraz naliczania godzin urlopu w ewidencji czasu pracy w przypadku wyboru formatu godzinowego.
Usunięto błąd przy próbie wydruku 2giej strony deklaracji VAT-7 w przypadku wydruku na formularzu.
Odtworzony na transakcjach z kontrahentami dowód KP księguje się w raporcie kasowym ale nie tworzył poprawnego powiązania z rozliczaną transakcją.
Modyfikacja dotycząca rozliczeń transakcji z poziomu rejestrów VAT - dodano kolumnę Roz w rejestrach z oznaczeniem stanu rozliczenia transakcji.
Na wszystkich rejestrach VAT dodano możliwość ustawiania przez użytkownika (PAA) automatycznego zawijania wierszy w kolumnach dotyczących kontrahenta.
Usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie zestawień Wybrany kontrahent - historia towary oraz Wybrany towar - historia kontrahenci.
Usunięto błąd przy próbie otwarcia kartoteki wyrobu (poprawka dotyczy szablonu).
wydanie d
Modyfikacja dotycząca rozliczeń transakcji z poziomu rejestrów VAT - nowa kolumna w rejestrach z oznaczeniem stanu rozliczenia transakcji.
Dodano możliwość eksportowania pliku PLI do systemów bankowych z przelewami z zestawienia z umów oraz z listy płac.
Wykonano poprawki dotyczące obsługi plików przechowywanych w ADO.
Umożliwiono przenoszenie do programu eDeklaracje korekt deklaracji bez wypełnienia ORD-ZU.
Zlecenie Sprzedaży oraz Faktury Zaliczkowe w przypadku sprzedaży z odwrotnym obciążeniem nie rejestrowały się w odpowiedniej kolumnie w rejestrze sprzedaży VAT.
Poprawiono formuły sum kwot brutto w rejestrze zakupów VAT tak by uwzględniały poprawnie pozycje podlegające niepełnemu odliczeniu VAT.
Poprawiono przenoszenie z listy płac do deklaracji RSA jeżeli u danej osoby występuje w jednym miesiącu kilka przerw.
Zaktualizowano szablon skierowania na badanie lekarskie.
Poprawiono działanie polecenia Zestawienie Aktywny Arkusz na rejestrach sprzedaży i zakupu VAT.
Usunięto błąd występujący przy próbie otwarcia okna parametrów zestawienia - handel i rozliczenia dla wybranego kontrahenta lub towaru.
wydanie c
Zaktualizowano Pit-40 (22).
Zaktualizowano eksport Pit-40 (22) do programu eDeklaracje.
Zaktualizowano wydania deklaracji VAT-7(16) i VAT-7K(10).
Zaktualizowano przenoszenie deklaracji Vat-7(16), Vat-7K(10) do programu eDeklaracje.
W przypadku pracowników niepełnoetatowych błędnie naliczana była liczba dni urlopu gdy jest on insertowany w liście płac.
Dodano zaokrąglanie liczby godzin urlopu przenoszonego do kartoteki pracownika z ewidencji czasu pracy.
Zaktualizowano zestawienie podatki, płace, umowy tak by poprawnie zbierało dane z deklaracji Pit-8AR(6).
Zaktualizowano dane adresowe 1go Urzędu Skarbowego w Częstochowie.
Usunięto błąd przy próbie odbezpieczenia rejestru zakupów.
wydanie b
Zaktualizowano podstawę stawki na ubezpieczenie zdrowotne.
Usunięto błąd przy otwieraniu zestawienia podatku właściciela.
Poprawka dla zestawienia środków trwałych.
Poprawiono przenoszenie z rejestru zakupów do KPR w przypadku niepełnego odliczenia podatku VAT (poprawka dotyczy rejestrów w wydaniu 342).
Usunięto błąd #91 pojawiający się na starcie programu pracującego pod Excel'em 2010 lub nowszymi.
Usunięto błąd występujący przy próbie zaksięgowania odtworzonego dowodu WDT.

Wersja 9.70


wydanie j
Zaktualizowano szablony deklaracji Pit-40(22).
Zaktualizowano eksport deklaracji Pit-40 do programu eDeklaracje.
wydanie i
Zaktualizowano szablony deklaracji Pit-11(23), Pit-4R(6), Pit-8AR(6). Deklaracja Pit-40(22) w przygotowaniu.
Zaktualizowano eksport deklaracji Pit-11, Pit-4R, Pit-8AR do programu eDeklaracje.
wydanie h
Zaktualizowano eksport do programu eDeklaracje dla deklaracji Vat-7(15), Vat-27(1), Vat-27K(1) ze względu na zmiany ich schem.
Na liście płac po wprowadzeniu dodatkowego wolnego dnia w miesiącu którego dotyczy lista płac automatycznie jest to uwzględniane w liczbie dni roboczych w miesiącu u wszystkich pracowników.
Dodano w kartotece środka trwałego wybór z listy w przypadku współczynnika amortyzacji.
Na kartotece osobowej na arkuszu Czas Pracy w czerwcu źle oznaczone były soboty i niedziele.
Program nie rejestrował poprawnie w rejestrze zakupów zapisów z faktury wewnętrznej WNT.
wydanie g
Poprawiono formuły w zestawieniu podatku Vat podające nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.
W przypadku Excel'a 2003 brakowało w menu pozycji dotyczącej deklaracji Z3 - poprawiono.
W przypadku księgowania dowodu WDT w walucie dla świadczenia usług w rejestrze sprzedaży wpisywane były kwoty w walucie zamiast PLN - poprawiono.
Próba otwarcia deklaracji Vat-27 gdy jest ona zapisana na dysku generowała błąd - poprawiono.
Przy przenoszeniu z zestawienia z umów do deklaracji RCA program nie zerował podstaw do FP, GFSP i FEP dla osób powyżej 60 lat (mężczyźni) i 50 lat (kobiety) - poprawiono.
Na otwartej i zatwierdzonej deklaracji VAT-7 i VAT-7K w przypadku zaznaczenia kwadratu 'korekta deklaracji' przy zamykaniu program zapyta czy utworzyć korektę deklaracji.
Zaktualizowano druk UPL-1 do wydania 4go.
Poprawiono rejestrację faktury vat marża oraz jej korekty w transakcjach towarowych.
wydanie f
Zmiany w podatku VAT - od lipca 2015 (Vat-7, Vat-7K, Vat-27).
Na kartotece osobowej na arkuszu Czas Pracy podwajała się liczba dni urlopu wykorzystanego w przypadku kiedy pracownik korzystał z urlopu na żądanie.
W przypadku wprowadzania urlopu na Ewidencję Czasu Pracy program źle odczytywał liczbę dni urlopu do wykorzystania z kartoteki osobowej.
W przypadku urlopu wychowawczego w deklaracji RCA jako podstawa do obliczania składek EM, CH, W była brana kwota maksymalna równa 60% prognozowanej średniej krajowej zamiast zaszeregowania gdy to nie przekracza przyjętych granic.
Usunięto błąd przy rejestracji dowodu zakupu w trybie odwrotnego obciążenia przy próbie zapisu do rejestru VAT zakupów.
W przypadku zestawienia rozrachunków program błędnie wybierał kolumny do ukrycia.
W dialogu służącym do otwierania deklaracji ZUS brak kropek dla deklaracji korygujących.
Na ewidencji czasu pracy wprowadzenie do kalendarza nieobecności (za wyjątkiem nieobecności nieusprawiedliwionej) powinno spowodować zmniejszenie normy dniówkowej i godzinowej w miesiącu dla danego pracownika.
W dialogu dotyczącym ustawień drukarki fiskalnej dodano parametr Szuflada . Po załączeniu tego parametru po wydrukowaniu paragonu zostaje automatycznie otwarta szuflada w drukarce.
W przypadku odtwarzania dowodów program nie odkrywał automatycznie wiersza z dodatkowymi informacjami dotyczącymi kontrahenta gdy takie były zarejestrowane w transakcjach z kontrahentami.
W przypadku rejestracji bezpośredniej faktura końcowa dla zlecenia sprzedaży zaliczkowej zapisywała w rejestrze sprzedaży kwotę całego zlecenia zamiast kwoty zamykającej zlecenie.
W przypadku ewidencji czasu pracy błędnie pomniejszana była liczba dni roboczych w przypadku wprowadzenia nieobecności.
Poprawka dotycząca naliczania potrącenia komorniczego dla niepełnego wymiaru czasu pracy.
Błędne rejestrowanie kwoty z rachunku przed rabatem w transakcjach towarowych. Błędne kwoty na odtworzonym rachunku.
Poprawka umożliwiająca ponowne przeniesienie ewidencji czasu pracy gdy jest ona w jednym z wcześniejszych wydań.
Na kartotece środka trwałego poprawiono wyliczanie wartości środka w przypadku jego odsprzedaży w pierwszym roku użytkowania.
wydanie e
Dodano 2 nowe zestawienia kadrowe: Podsumowanie Ewidencji Czasu Pracy oraz Podsumowanie Listy Płac.
Dodano nowy szablon Zaświadczenie Z-3. Zaświadczenie wypełnia się danymi z kartoteki pracownika z arkusza Karta Zasiłkowa .
Na Miesięcznej Ewidencji Czasu Pracy stworzono możliwość wprowadzania czasu pracy w formacie czasowym (np. 08:00-16:30) co umożliwia rejestrowanie czasu pracy w minutach.
Dodano możliwość przenoszenia danych z Ewidencji Czasu Pracy tylko dla zaznaczonej pozycji (pracownika).
Na arkuszu Ewidencji Czasu Pracy na Kartotece osobowej oraz na Liście Płac dodano obsługę zdarzenia 'Urlop wychowawczy'. W celu wprowadzenia urlopu wychowawczego na liście płac należy użyć przycisku 'Insert' w kolumnie Wolne niepłatne . Program przenosi dane o takim urlopie do deklaracji ZUS-RSA oraz ZUS-RCA.
Poprawiono błąd podczas rejestracji dowodu nabycia w trybie odwrotnego obciążenia gdy wybrany zostanie zapis do rejestrów.
Na kartotece osobowej na arkuszu Świadczenia dodano informację o wymiarze przysługującego urlopu w danym miesiącu w przypadku kiedy pracownik jest przyjęty do pracy w bieżącym roku i jest to jego pierwsza praca.
Umożliwiono rozliczanie zaliczek wprowadzonych do raportu kasowego lub bankowego w przypadku wystawienia faktury dla danego kontrahenta.
Zlikwidowano błąd podczas tworzenia dowodu WDT w walucie z zarejestrowanego dowodu WZ.
wydanie d
Nowy szablon deklaracji PIT-11(22) obowiązujący w roku 2015.
Eksport deklaracji PIT-11 do programu e-Deklaracje przystosowano do wydania 22.
Poprawki przy przenoszeniu danych z rejestrów oczekujących do KPR i do rejestrów VAT.
Usunięto problem z pobieraniem danych firmowych do pasków płacowych.
Uaktualniono druk UPL.
Usunięto błąd przy próbie wydruku podsumowania listy płac.
W przypadku gdy wystawiana jest faktura wewnętrzna do nabycia WNT usługi program nie wpisywał stawki Vat - poprawiono.
Na słowniku towarów dodano możliwość obliczania i pokazywania wartości magazynu w cenach brutto zakupu - potrzebne dla firmy nie będącej płatnikiem VAT.
Udoskonalono obsługę Miesięcznej Ewidencji Czasu Pracy.
wydanie c
Wybranie opcji przepisania w ewidencji czasu pracy cyklu tygodniowego powoduje uszkodzenie arkusza w części podsumowywującej - poprawiono.
Na liście płac w dodatkowych składnikach I, II i III dodano możliwość definiowania (polecenie Parametry-Aktywny-Arkusz) czy kwota składnika ma wchodzić do kwoty brutto wynagrodzenia.
W przypadku choroby na początku roku program oblicza kwotę chorobowego w kartotece ale nie korzysta z podstawy do obliczania chorobowego gdy mamy do czynienia z okresem 3 lub mniej miesięcy od poprzedniego chorobowego - poprawiono.
W deklaracji Pit-40 w przypadku osoby fizycznej nie wyświetla się poprawnie data urodzenia płatnika.
wydanie b
Aktualizacja szablonów deklaracji Pit-11(21), Pit-40(20), Pit-8AR(4), Pit-4R(5) do nowych wydań.
Aktualizacja eksportu do e-Deklaracji Pit-11(21), Pit-40(20), Pit-8AR(4), Pit-4R(5) zgodnie z nowymi schematami.
Poprawiono błąd kompilacji przy poróbie tworzenia PDF-a w programie pracującym na Excelu 2003.
Poprawiono błędne odtwarzanie pozycji rabatowych w fakturach brutto oraz sprzedaży bezrachunkowej.
Na dowodzie sprzedaży bezrachunkowej nie wyświetla się numeracja gdy ukryta jest kolumna rabatowa - poprawiono.

Wersja 9.60


wydanie o
Aktualizacja szablonów deklaracji Pit-11(21), Pit-40(20), Pit-8AR(4), Pit-4R(5) do nowych wydań.
Aktualizacja arkusza odsetek podatkowych.
Poprawiono błędne usuwanie wierszy w ewidencji czasu pracy gdy aktywna komórka znajduje się w polu rodzaju nieobecności, dnia lub godzin pracy.
wydanie n
Faktura korygująca netto rejestruje się do KPR zawsze z datą sprzedaży pomimo stosownego ustawienia w parametrach końca transakcji - poprawiono.
Błędny opis zdarzenia w arkuszu transakcji z kontrahentami dla faktury marżowej, sprzedaży bezrachunkowej - poprawiono.
Umożliwiono wpisanie w fakturach zaliczkowych daty otrzymania zaliczki innej niż data wystawienia dowodu.
Błąd na liście płac podczas wykonania polecenia Parametry - Aktywny Arkusz (nie działa poprawnie ukrywanie kolumn) - poprawiono.
wydanie m
W miesięcznej ewidencji czasu pracy zastosowano możliwość automatycznego wypełniania systemu czasu pracy w cyklach tygodniowych. Po wprowadzeniu przez użytkownika pierwszego cyklu program pyta czy zastosować ten sam cykl pracy do końca miesiąca.
W miesięcznej ewidencji czasu pracy zastosowano możliwość automatycznego usuwania czasu pracy z całego miesiąca w przypadku kiedy użytkownik usunie czas pracy w pierwszym roboczym dniu w danym miesiącu.
Pobranie insertem danych w skoroszytach wieloarkuszowych powoduje przejście do 1szego arkusza - poprawiono.
Na odtworzonej fakturze brutto w niektórych przypadkach występują groszowe różnice w cenach jednostkowych towarów - poprawiono.
Przenoszenie ewidencji czasu pracy nie wywołuje zapytania o nadpisanie danych w kartotece pracownika w przypadku kiedy w danym miesiącu w kartotece były już wcześniej wprowadzone dane - poprawiono.
Odbezpieczenie miesiąca/kwartału powoduje rozscalenie zapisów w rejestrze zakupów miesięcznym/kwartalnym. To samo dzieje się przy odtwierdzaniu rejestru zakupów miesięcznego/kwartalnego - poprawiono.
Błąd przy przenoszeniu z listy płac do kartoteki do arkusza Lista zasiłkowa - poprawiono.
Dodano możliwość wprowadzania urlopu bezpłatnego w liście płac w kolumnie 'Nieobecność niepłatna', program przenosi taki wpis do deklaracji ZUS-RSA z kodem 111.
wydanie l
Na raportach bankowych i kasowych dodano możliwość rozliczania transakcji bez wcześniejszego wpisywania kwoty w raporcie - kwotę można wpisywać w formularzu służącym do rozliczeń.
Rozszerzono działanie polecenia Ctrl-X (odbezpieczanie i zabezpieczanie arkuszy) na arkusze spoza programu.
Jeżeli program ustawiony jest na księgowanie zgodnie z datą sprzedaży, to w przypadku numeracji dowodów w cyklu miesięcznym powinien ustalać aktualny numer dowodu na podstawie daty sprzedaży, a nie daty wystawienia.
Do zestawienia korekty kosztów oraz VAT w tabelkach dodano informację w którym miesiącu lub kwartale transakcja została zaksięgowana w rejestrze VAT.
Poprawiono działanie kontroli korekty kosztów w rejestrze oczekującym zakupów.
Błędne odtworzenie faktury korygującej w przypadku gdy mamy do czynienia z wycofaniem towaru, który nie był ostatnim na liście - poprawiono.
Poprawki oraz udoskonalenia w procedurze zamykania i otwierania miesiąca i kwartału.
Na fakturach zaliczkowych oraz zleceniach sprzedaży zaliczkowej dodano możliwość sprzedaży z odwrotnym obciążeniem.
Przy odtwarzaniu skoroszytu z kopii w przypadku programu ustawionego na nowy format odtworzony plik ma złe rozszerzenie xls zamiast xlsb - poprawiono.
Za pomocą odpowiedniego parametru na liście płac umożliwiono wydruk dwustronnicowy listy płac na jednej stronie - program po wydrukowaniu pierwszej strony czeka aż użytkownik włoży ponownie kartkę do drukrki odpowiednio ją obracając w podajniku drukarki.
W liście płac w kolumnie 'Liczba dni roboczych' oraz 'Liczba dni przepracowanych' program uwzględnia niepełny miesiąc w przypadku przyjęcia lub zwolnienia pracownika w miesiącu, którego dotyczy lista płac. Proporcjonalnie do liczby dni roboczych i dni przepracowanych zmniejsza się kwota płacy zasadniczej.
Polecenie 'Przenieś' z listy płac począwszy od bieżącego wydania będzie sprawdzać poprawność danych w liście płac z danymi w słowniku pracowników oraz z danymi w kartotekach osobowych. Program automatycznie na życzenie użytkownika może poprawić dane w liście płac.
Błąd przy próbie zaksięgowania faktury korygującej VAT marża - poprawiono.
Poprawki dotyczące rejestrowania przenoszenia do KPR i EP oraz obliczania kwot w rejestrze sprzedaży marża w przypadku straty.
Dostosowano działanie programu 'Moja Firma' do Excela w wersji 2013 (32 bit).
wydanie k
Po zabezpieczeniu miesiąca (kwartału) nie można go odbezpieczyć (zaszarzony przycisk Odbezpiecz ) - poprawiono, JEDNAK w przypadku gdy miesiąc/kwartał jest błędnie identyfikowany jako niezatwierdzony można ponownie programowi kazać go zabezpieczyć lub samemu odbezpieczyć poszczególne skoroszyty poprzez Parametry - Aktywny arkusz - Ochrona.
Do funkcji sprawdzającej poprawność wpisów pomiędzy KPR a rejestrem zakupów VAT dodano przypadek procentowego odliczania VATu.
Odtworzona faktura wystawiona w trybie odwrotnego obciążenia nie wpisuje w tabelce podsumowywującej stawki Vat identyfikatora dla odwrotnego obciążenia - poprawiono.
Nie działa poprawnie kontrola korekty kosztów w rejestrach zakupów. W przypadku zapłaty po 30 dniach od terminu zapłaty ale w tym samym miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie 30 dni po terminie program nie powinien brać do zestawienia korekty kosztów takiej transakcji - poprawiono.
Pobranie insertem pracownika w deklaracji RCA, RSA, RZA, w pozycji gdzie był już pobrany inny pracownik pozostawia wybrany wcześniej typ oraz numer dokumentu - poprawiono.
W przypadku wpisania w rejestrze vat marża kwot ujemnych formuły nie przeliczają się - poprawiono.
Faktura korygująca sprzedaży netto zarejestrowana w trybie odwrotnego obciążenia wpisuje zerową kwotę w kpir i rejestrze sprzedaży - poprawiono.
Błąd przy próbie wykonania archiwizacji w momencie zamykania programu w przypadku kiedy w katalogu ADO nie ma żadnych plików - poprawiono.
Brak możliwości wykonania sprawdzenia i zabezpieczenia kwartału (brak odpowiedniej pozycji w menu w postaci wstążki) - poprawiono.
Przy sprawdzaniu poprawności kwartału program porównując zapisy w KPR z rejestrem zakupu VAT podwaja zapisy w KPR w przypadku kosztów i zakupu towarów handlowych i informuje o błędzie - poprawiono.
Błąd przy wystawianiu faktury końcowej z inną numeracją niż numeracja faktury nzaliczkowej - poprawiono.
Na słowniku towarów w kolumnie Cena magazynowa dodano formatowanie warunkowe (czcionka w kolorze czerwonym) informujące o niezgodności wartości danego towaru z historią dostaw.
Zoptymalizowano (przyśpieszono) otwieranie w programie deklaracji VAT-7 i VAT-7k.
Na deklaracji VAT-7 i VAT-7K w dodatku ZD nie można dodawać nowych pozycji - poprawiono.
wydanie j
Otwierając dowód Przelew/Wpłata na otwartym zestawieniu Rozrachunki program wypełnia go danymi z zaznaczonej pozycji. Rejestrując tak wystawiony dowód rozlicza także płaconą transakcję.
Nie działa pobieranie klawiszem Insert opisu zdarzenia na arkuszu Podsumowanie w rejstrze sprzedaży VAT - poprawiono.
Aktualizacja szablonów rejestrów zakupów w związku z błędną kwotą przenoszoną do KPR w przypadku niepełnego odliczenia vat gdy w rejestrze zaczęto od podania kwoty netto zakupu.
W przypadku właściciela wpisanego na deklaracji RZA (tylko składka zdrowotna) i przenoszenia jego składek z deklaracji DRA-firma do zestawienia podatku właściciela program wpisuje kwotę składki zdrowotnej do składek społecznych na zestawieniu - poprawiono.
wydanie i
Poprawka na rejestrach zakupu VAT dotycząca procentowego odliczania VAT - dodano pomniejszanie również kwoty netto. Dodatkowo utworzono parametr (PAA) na arkuszu rejestru dotyczący dodawania do kwoty netto przenoszonej do KPR nieodliczonej części VAT-u.
Na szablonie wezwania do zapłaty dodano możliwość pobierania konta bankowego ze słownika.
Transakcja rozliczona w rejestrze oczekującym zakupów po przeniesieniu do rejestru zwykłego nie zawiera informacji o kwocie zapłaty - poprawiono.
Archiwizacja w przypadku nowego formatu skoroszytów w programie ma problemy z weryfikacją poprawności plików - poprawiono.
Zły tytuł kartoteki osobowej ( kartoteka szablon ) otwieranej klawiszem Insert w sytuacji kiedy kartoteka nigdy jeszcze nie była wcześniej otwierana z polecenia w menu.
wydanie h
W rejstrach zakupu VAT dodano możliwość procentowego odliczania VAT. Dokonuje się to poprzez pobieranie opisu zdarzenia ze słownika zdarzeń, gdzie użytkownik przypisuje danej pozycji procent odliczenia VAT.
Dodano w dowodzie WDT bez Vat w walucie ustawianie wysokości wiersza po ręcznym wpisaniu nazwy towaru/usługi.
Usunięto błąd przy próbie otwarcia dodatku VatUE-C.
Usunięto błąd w przypadku próby rozliczenia płatności zeszłorocznej gdy program jest ustawiony na pracę w formacie arkuszy 2007-2010.
Brak kwoty w przelewie do US otwartym na deklaracji Pit-8AR - poprawiono.
Składka właściciela na FP jest wliczana do kosztu do KPR z deklaracji DRA nawet jeżeli użytkownik wybierze by tak nie było - poprawiono.
W przypadku próby przeniesienia kosztu z zestawienia przejazdów do KPR program podpowiada o konieczności użycia dowodu wewnętrznego (zależnie od ustawienia programu) lecz i tak przenosi koszt do transakcji z kontrahentami.
wydanie g
Rozliczenie transakcji z poziomu raportów bankowych/kasowych nie wpisuywało daty zapłaty w rejestrach sprzedaży VAT.
Dodano nowy raport Naprawa uszkodzonych referencji w skoroszycie (menu Parametry-Diagnostyka).
Poprawka w synchronizacji szablonu listy płac na arkuszu Podsumowania przy definiowaniu składników płac sumowanych do KPR i PIT-4R.
Usunięto problem z deaktywacją m.in. polecenia Przenieś po pobraniu w rejestrach kontrahenta lub opisu zdarzenia.
wydanie f
Poprawiono błędną formułę w deklaracji DRA (firma) w polu VII.05.
Na deklaracji ZUS-DRA właściciel w przypadku wyzerowania podstawy na ubezpieczenie chorobowe zeruje się również składka na ubezpieczenie wypadkowe - poprawiono.
Poprawiono obsługę plików korekt deklaracji ZUS w przypadku nowych formatów plików.
Lista kodów tytułów ubezpieczeń w deklaracji RSA była ograniczona tylko do 2 pozycji - poprawiono.
Faktura RR błędnie rejestruje się w arkuszu transakcji towarowych w przypadku rejestracji bezpośredniej - poprawiono.
Poprawiono obsługę przechodzenia pomiędzy deklaracjami (poprzedni/następny) w przypadku zatwierdzonych arkuszy.
Składka zdrowotna płacona przez ubezpieczonego z deklaracji ZUS-RZA nie jest doliczana do deklaracji ZUS-DRA - poprawiono.
W przypadku środków trwałych amortyzowanych od stycznia 2014 roku błędnie podawana jest suma dotychczasowych odpisów w przypadku zestawień wykonywanych na następne miesiące - poprawiono.
Rozszerzono zakres przeszukiwania zestawienia korekty kosztów oraz korekty VAT o rejestry ubiegłoroczne w celu znalezienia transakcji wymagających korekt.
W przypadku przenoszenia danych z zestawienia z umów do deklaracji ZUS-RCA w pozycjach nie objętych ubezpieczeniem chorobowym powinna być zerowana kwota podstawy na ub. chorobowe - poprawiono.
Błąd przy próbie rejstrowania pośrednio przelewu do raportu bankowego. Brak możliwości zarejestrowania przelewu do dwóch raportów bankowych np. raport firmowy i właściciela - poprawiono.
wydanie e
Składki społeczne płacone przez budżet państwa nie były poprawnie przenoszone do deklaracji DRA.
Usunięto błąd przy próbie wejścia w parametry aktywnego arkusza w deklaracji RCA.
Dodano nowy parametr, za pomocą którego użytkownik może wskazać, która data będzie brana pod uwagę przy rejestrowaniu dowodów sprzedaży do rejestru sprzedaży VAT.
Na deklaracji ZUS-RCA w przypadku kodów 0120 (uczniowie) naliczała się składka na ubezpieczenie wypadkowe płacona przez ubezpieczonego.
wydanie d
Zaktualizowano szablon deklaracji Pit-40(19).
Poprawiono rejestrowanie niektórych dowodów do arkusza Transakcje Towary.
Poprawiono odtwarzanie części dowodów.
Na deklaracji ZUS-RCA w przypadku kodów 1122 i 1240 nie powinna być wyliczana składka na ub. rentowe płacona przez ubezpieczonego - poprawiono.
Usunięto problem z otwieraniem kart wyrobów.
W oknie listy wyświetlone są podwojone kwoty dodanych dowodów - poprawiono.
Rejestracja faktury utworzonej z zarejstrowanej wcześniej faktury Pro forma nie modyfikuje stanów magazynowych - poprawiono.
W przypadku tworzenia dowodu Sprzedaży bezrachunkowej z zarejestrowanego dowodu wydania program pobiera w miejsce cen brutto ceny netto - poprawiono.
Program nie wpisywał kwot do Ewidencji Przychodów w przypadku rejestrowania faktur oraz dowodów WDT w PLN.
Błąd przy próbie usunięcia dowodu przyjęcia - poprawiono.
Wprowadzono na szablony deklaracji ZUS-DRA właściciela oraz ZUS-RCA nową podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Uaktualniono daty świąt w roku 2014 na szablonie listy płac.
Pracując w Excelu 2007-2010 nie można tworzyć pasków na otwartej liście płac - zaszarzona pozycja w menu - poprawiono.
Błąd na firmowej deklaracji DRA przy próbie jej zatwierdzenia - poprawiono.
Nie można otworzyć kartotek osobowych z poprzedniego roku w sytuacji kiedy program jest ustawiony na format arkuszy 2007-2010 - poprawiono.
Błędne kwoty składek do przeniesienia do zestawienia podatku właściciela na deklaracji ZUD-DRA Właściciel - poprawiono.
wydanie c
Poprawiono błąd podczas rejestrowania bezpośrednio dowodu PZ w sytuacji kiedy występuje odwrotne opodatkowanie.
W arkuszu raportu bankowego zapisanego w formacie 2007-2010 znikają przyciski służące do ukrywania/odkrywania zapisów poszczególnych wyciągów - poprawiono.
Naprawiono odkrywanie/ukrywanie kolumn rabatowych w arkuszu sprzedaży bezrachunkowej w programie pracującym na Excel'u wcześniejszym niż 2007.
Przywrócono możliwość stosowania rabtu w dowodzie wydania z magazynu.
Faktura brutto po odtworzeniu nie pobiera informacji o cenie jednostkowej towarów - poprawiono.
Na dowodach WDT w PLN przy pobieraniu kontrahenta z ustawionym identyfikatorem konta sprzedawcy program zamiast numeru wpisuje formułę - poprawiono.
wydanie b
Dostosowano działanie polecenie RMUA dp Płatnika 9.01.
Usunięto błąd przy rozliczaniu transakcji w raporcie kasowym.
Poprawiono rejestrowanie Dowodu Wydania WZ do arkusza Transakcje Towary w przypadku rejestracji bezpośredniej.
Usunięto błąd przy odtwarzaniu faktur w przypadku faktury wypisanej ręcznie (bez użycia słownika towarów) i rejestrowanej bezpośrednio.
Napawiono wpisywanie w dowodach sprzedaży konta bankowego sprzedawcy przypisanego do kontrahenta poprzez słownik kontrahentów.
Usunięto błąd w momencie próby otwarcia konta bankowego właściciela.
Naprawiono rejestrowanie Faktury Marża w rejestrze sprzedaży VAT Marża.
Poprawiono kwotę pozostałą do zapłaty w Dowodzie nabycia WNT bez VAT w walucie.
Dodano rejestrowanie daty oraz kwoty zaliczki z Dowodzie przyjęcia PZ w arkuszu Transakcje z kontrahentami.

Wersja 9.50


wydanie o
Aktualizacja otwartych deklaracji Pit-4R z wydania (3) do (4). Uwaga aktualizacji ulegną tylko sekcje C.1., C.2., C.9, resztę należy przepisać ręcznie.
Aktualizacja szablonu deklaracji Pit-40 do wydania (19).
Aktualizacja eksportu deklaracji PIT-40(19) do programu eDeklaracje.
Poprawka dla tworzenia rocznego raportu RMUA z Płatnika ZUS w wersji 9.
wydanie n
1. Uaktualniono eksport deklaracji Pit-4R(4), Pit-11(20) do programu eDeklaracje zgodnie z ostatnimi zmianami schem tych edeklaracji.
2. Wystawienie duplikatu dla f-ry przelewowej, która nie została jeszcze rozliczona, a termin jej płatności przypada na dzień wystawienia duplikatu powodowało, że program wstawiał błędną informację o jej rozliczeniu przelewem.
wydanie m
1. Dodano nowe wzory deklaracji PIT-11(20), PIT-4R(4), PIT-8AR(3).
2. Przygotowano eksport deklaracji PIT-11(20), PIT-4R(4), PIT-8AR(3) do programu eDeklaracje.
3. Przygotowano nadruki na formularzach PIT-11(20).
4. Program nie rejestrował w rejestrze zakupów faktury wewnętrznej krajowej w przypadku rejestracji pośredniej - poprawiono.
5. Usunięto błąd występujący przy sprawdzaniu poprawności danych w liście płac w sytuacji kiedy program ma skorygować którąś z kwot.
6. Zmiana odsetek podatkowych, dodatkowo przy naliczaniu odsetek ustawowych program nalicza odsetki od terminu zapłaty bez względu na to czy termin przypada na sobotę czy na niedzielę.
7. Poprawiono błąd przy przenoszeniu z rejestru VAT zakupu oczekującego do rejestru zwykłego w przypadku braku terminu zapłaty (pusta komórka).
wydanie l
1. Usunięto błąd w miesięcznym rejestrze zakupów VAT przy obliczniu daty korekty VAT-u w przypadku kiedy data korekty przypadała w przyszłym roku kalendarzowym.
2. Poprawiono rejestrację numeru korygowanej faktury przy tworzeniu faktury korygującej w przypadku gdy numer faktury korygowanej mógł być zinterpretowany jako data.
3. Usunięto błąd przy ukrywaniu/odkrywaniu szczegółów wyciągu w raporcie bankowym w przypadku kiedy program jest ustawiony na pracę w oknie. Przy przeformatowaniu arkuszy raportów na format excela 2007-2010 przestawały działać przyciski służące do ukrywania/odkrywania szczegółów wyciągów.
4. Dodano drobne poprawki przy tworzeniu zestawienia płatności.
5. W Excelu 2007 i 2010 po wykonaniu polecenia Parametry-Ustawienia-Program pasek narzędzi MF przeskakiwał nad menu programu.
wydanie k
Nowe wzory deklaracji VAT-UE, VAT-UEK, VAT-UEA, VAT-UEB, VAT-UEC (obowiązują od miesiąca lipca 2013).
Na dowodach WDT dodano ostrzeżenie o potrzebie pobierania danych kontrahenta ze słownika Kontrahenci - UE (jeżeli użytkownik zechce - program utworzy automatycznie taki słownik). W przypadku kiedy słownik Kontrahenci UE istnieje program automatycznie otwiera ten słownik, użtkownik ma jednak możliwość wyboru słownika poprzez naciśnięcie klawiszy Shift+Insert.
Naprawiono usuwanie stanów zerowych w słownikach towarów podczas rejestrowania dowodu w czasie modyfikowania stanu magazynu dla poszczególnych towarów.
Po usunięciu kartoteki środka trwałego poprzez polecenie Wyczyść skoroszyt nie można ponownie otworzyć nowej kartoteki dla środka o tej samej nazwie - poprawiono.
Po ulepszeniu środka trwałego w tabelce amortyzacyjnej tego środka zostaje odkryty jedynie pierwszy wiersz - poprawiono.
Poprawiono błędnie wyliczane ceny jednostkowe towaru/usługi na dowodzie WDT z VAT w PLN w przypadku jego odtworzenia gdy zastosowany został rabat.
wydanie j
Przy rejestrowaniu bezpośrednim dowodu PZ w przypadku wystąpienia kosztu ubocznego zakupu (kol.11 w KPR) program nie wpisuje tej kwoty do KPR - poprawiono.
Dodano nowe zestawienie Płatności . Użytkownik może wyszukiwać operacje typu wpłata lub wypłata na wszystkich raportach bankowych firmowych oraz na wszystkich raportach kasowych wykonanych w dowolnym okresie.
Usunięto pojawianie się błędu przy wykonaniu polecenia Parametry - Aktywny arkusz w dowodzie WDT z VAT w walucie.
Usunięto pojawianie się błędu przy rejestrowaniu odtworzonej faktury, w przypadku zmiany daty wystawienia w sytuacji kiedy zmieniona data dotyczy innego miesiąca.
Usunięto pojawianie się błędu przy rejestrowniu bezpośrednim dowodów do arkusza Transakcje Towary w miesiącu sierpniu.
wydanie i
Na deklaracji RSA zmieniono kod świadczenia przerwy z 333 na 335.
Na kartotece osobowej na arkuszu Płace dodano kolumnę z kwotą ulgi podatkowej. W przypadku ręcznego wprowadzania danych do kartoteki zaliczka na podatek dochodowy wylicza się z uwzględnieniem ulgi.
W rejestrze oczekującym zakupów VAT zmieniono identyfikator i na i1 , i2 oraz i3 co umożliwia przenoszenie tak oznaczonej transakcji do rejestru zakupów VAT.
W przypadku rejestrowania odtworzonego dowodu np. faktury program wpisuje taką transakcję dokładnie w tą samą pozycję w której była zarejestrowana wcześniej (do tej pory transakcja taka była rejestrowana jako ostatni wpis w danym dniu).
Przy odtwarzaniu dowodów wystawionych w walucie, podczas próby zmiany kursu program pyta czy zmienić ceny jednostkowe walutowe czy PLN (do tej pory zmieniała się zawsze cena walutowa).
W kartotece środka trwałego w przypadku kiedy środek jest wcześniej zamortyzowany a chcemy go oznaczyć jako Odsprzedany z datą późniejszą niż data zamortyzowania program źle wylicza ostatni rok amortyzacji - poprawiono.
Błąd podczas tworzenia zestawienia środków trwałych w przypadku kiedy na którymś ze środków nie ma wpisanej stawki amortyzacyjnej. Wartość takiego środka po odpisach powinna być równa wartości początkowej.
wydanie h
Stworzono możliwość zapisywania skoroszytów w formacie nowszym od 97-2003 (w przypadku uruchomienia programu z nowszym Excelem). Przełączenie formatu zapisu dokonuje się za pomocą odpowiedniego parametru programu. Dodano raport (10) za pomocą którego program przywraca stary format skoroszytów.
Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych. Wyliczone odsetki zaokrąglane do pełnych złotych. Zmniejszono o jeden dzień zakres dni do obliczania odsetek.
Dorobiono przenoszenie kwoty podatku z deklaracji PIT-4R do arkusza Transakcje Kontrahenci w celu kontroli płatności.
Dorobiono automatyczne wypełnianie się przelewu do US otwieranego na arkuszu Transakcje Kontrahenci ustawiając się w wierszu, w którym jest zarejestrowana deklaracja podatkowa PIT-4R, VAT-7 i VAT-7K .
Do zestawienia Korekta kosztów do KPR dodano przeszukiwanie transakcji w rejestrze oczekującym VAT zakupów. Zmodyfikowano rejestr oczekujący zakupów VAT.
W rejestrze kwartalnym zakupów VAT źle działa sprawdzanie poprawności wprowadzanych dat wpływu - poprawiono.
Po ukryciu kwot brutto w rejestrze zakupów nie działa mechanizm sprawdzania podwojonych wpisów - poprawiono.
W przypadku wprowadzonej notatki na szablonie dowodu, na odtworzonym dowodzie w programie pracującym z Excelem 2010 notatka ta ulega przesunięciu - poprawiono.
wydanie g
Nowe wydanie deklaracji VAT-7(14) oraz VAT-7K(8).
Zaktualizowano eksport do programu e-Deklaracje deklaracji VAT-7(14) oraz VAT-7K(8) na bazie nowego schematu deklaracji.
Dodano nowe zestawienie 'Korekta VAT' służące do wykazywania niezapłaconych faktur po upływie 150 dni od terminu płatności.
Na zestawieniu wykorzystania urlopów przez pracowników w firmie w skali roku dodano wyszczególnienie liczby dni urlopu na żądanie.
Dodano możliwość wystawiania w języku angielskim dowodów WDT oraz faktur eksportowych w PLN.
Na dowodach sprzedaży zmodyfikowano możliwość wstawiania logo graficznego do szablonu dowodu.
Na liście płac poprawiono wpisywanie dni przepracowanych przez pracownika w przypadku wystąpienia zasiłku chorobowego.
Poprawiono wpisywanie identyfikatora numeru Regon/Pesel na przelew ZUS podczas otwierania na deklaracji DRA.
wydanie f
Dodano nowe zestawienie 'Korekta Kosztów'. W rejestrach zakupów VAT rozbudowano kontrolę płatności dokumentów pod kątem podatku naliczonego VAT oraz kosztów w KPR. W rejestrach sprzedaży VAT dodano kontrolę płatności dokumentów pod kątem podatku należnego VAT.
Poprawiono błąd przy otwieraniu deklaracji DRA właściciela z poprzednich lat.
Poprawiono występowanie różnic groszowych w stosunku do rejestru sprzedaży przy rejestrowaniu pośrednim faktury wewnętrznej do rejestru zakupów.
Umożliwiono rejestrowanie danych z rachunku do kolumny 8 w KPR.
Przy rejestrowaniu danych z listy płac do kartotek w przypadku klku okresów zasiłkowych w miesiącu u danego pracownika program wpisuje do kartoteki do Karty Zasiłkowej dane tylko z pierwszego okresu zasiłkowego - poprawiono.
Na liście płac umożliwiono wprowadzanie godzin urlopu z dokładnością do pół godziny (wynika to z wymiaru 1/3 etatu i normy godzin 2,5). Poprawić także wyliczanie się dni urlopu z niepełnych godzin na kartotece na arkuszu 'Czas pracy'.
W przypadku kiedy rejestr sprzedaży VAT jest ustawiony na zbiorcze przenoszenie zapisów do KPR - program podczas rejestrowania dowodu sprzedaży nie powinien go rejestrować w KPR - poprawiono.
Na kartotece osobowej na arkuszu 'Świadczenia' przy dopełnianiu podstaw do obliczenia chorobowego program nie bierze pod uwagę dni urlopu z tytuł opieki nad dzieckiem - poprawiono.
Dopasowano drukowanie nowego wzoru deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K na formularzach.
wydanie e
WDodano możliwość tworzenia raportu 'Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej RMUA' - program pobiera dane z programu Płatnik ZUS.
Na fakturze krajowej walutowej dodano możliwość ustawienia płatności kwoty brutto w walucie - polecenie 'Parametry - Aktywny arkusz'.
Na liście płac poprawiono obliczanie potrąceń z tytułem wykonawczym oraz alimentacyjnych dla pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Na liście płac poprawiono pomniejszanie dni przepracowanych w przypadku wprowadzania zasiłku chorobowego z kartoteki (program pomniejszał dni przepracowane do zera niezależnie od liczby dni choroby).
Poprawiono wprowadzenie danych właściela na przelew do US.
Poprawiono rejestrowanie faktur uproszczonych do rejestrów VAT.
Poprawiono rejestrowanie faktur uproszczonych do Ewidencji Przychodów.
Popawiono rejestrowanie danych z raportu dobowego (włączona drukarka fiskalna) do rejstrów kwartalnych VAT.
Poprawiono datę księgowania w Księdze Przychodów i Rozchodów faktury utworzonej z faktury Pro-Forma.
Na zestawieniu płatności wyeliminowano transakcje pochodzące z faktur Pro-Forma.
Dodano możliwość automatycznego tworzenia karty wyrobu z zaznaczonej wzorcowej karty wyrobu.
wydanie d
Na deklaracji PIT-40 dodano pobieranie danych z innych źródeł.
Zmieniono szablony deklaracji VAT-7 i VAT-7K zgodnie z obowiązującymi wzorami na rok 2013.
Umożliwiono eksportowanie nowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K do programu e-Deklaracje.
Przywrócono możliwość używania poleceń z menu podręcznego.
Umożliwiono wystawianie faktur zaliczkowych w nowym programie do zlecenia sprzedaży zaliczkowej z roku poprzedniego.
Poprawiono obsługę korekt deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.
wydanie c
Uaktualniono podstawy ZUS na deklaracji RCA oraz DRA właściciela.
Poprawiono w kartotece pracownika w zakładce Czas pracy liczbę dni roboczych.
wydanie b
W rejestrze zakupów VAT dodano kolumny w których dla transakcji niezapłaconych wyświetlana jest liczba dni po terminie zapłaty oraz miesiąc (kwartał) w którym należy wykorygować daną transakcję w KPR i w rozliczeniu VAT.
Poprzez otwarcie Noty Korygującej na arkuszu Transakcje kontrahenci mając zaznaczoną transakcję (sprzedaż, zakup lub koszt) program automatycznie wypełnia notę danymi z tej transakcji (dane kontrahenta, numer, data).
Umożliwiono przenoszenie danych z list płac otwartych w programie tegorocznym a pochodzących z ubiegłych lat (do tej pory można było przenosić dane tylko z listy grudniowej z ubiegłego roku).
Poprawiono odtwarzanie faktury walutowej.
Poprawiono działanie 'Spisu z natury'.
Usunięto wyłączanie się Num Locka na klawiaturze.
Przywrócono pozycję 'Odbezpiecz skoroszyt' w menu w programie uruchomionym na Excelu 2010.
Poprawiono rejestrowanie faktur do rejestru VAT na których występuje stawka 'zw'.
Poprawiono rejestrowanie dowodów WDT do rejestru oczekującego VAT.