Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

Moje Biuro - poprawione błędy i wprowadzone zmiany

Jeżeli pojawiające się wydania programu Moje Biuro zawierają błędy i usterki, staramy się, by naprawiały je kolejne pakiety serwisowe dostępne w internecie. Poniżej zawarliśmy krótki opis zasygnalizowanych przez Państwa błędów (za wszystkie bardzo przepraszamy) z prostymi przepisami (jeśli to możliwe) na samodzielne ich "naprawienie". Prosimy wybaczyć nam zdawkowy i chropawy język tych opisów, są bowiem opracowane na podstawie materiałów, z których sami korzystamy. Opisy uszeregowane są wg. daty wprowadzenia zmiany, przy czym ostatnia, "najnowsza" zmiana znajduje się u góry tabeli - "najstarsza", na dole.

wydanie e
Program podczas obliczania składki zdrowotnej nie uwzględniał poprawnie w liście płac informacji o przysługującej kwocie ulgi podatkowej.
Program nie zaznaczał pola Korekta deklaracji w przypadku gdy otwierano deklarację JPK_V7 oznaczoną numerem deklaracji wyższym niż 1, które zarezerwowane są właśnie dla korekt.
Poprawka dla obliczania składki zdrowotnej w liście płac dla pracowników pracujących na niepełnym etacie i tym samym zarabiających mniejsze kwoty.
Poprawka dla kodu wpasowującego rozmiar okna otwieranego skoroszytu dla przypadku gdy posiada on ukryte arkusze.
W przypadku insertowania nieobecności pracowników w liście płac w arkuszach innych niż 1szy program wpisywał odczytane dane do arkusza 1go.
Dodano możliwość pobierania do deklaracji DRA właściciela/RCA z zestawienia podatku dochodowego informacji o dochodzie grudniowym z roku poprzedniego (informacja ta póki co wpisywana jest w zestawieniu ręcznie przez użytkownika).
Poprawka dla przypadku gdy w trakcie otwierania deklaracji JPK_V7 program nie zdoła wpisać linków do zestawienia VAT co skutkowało zerowymi kwotami.
W świadectwie pracy usunięto formułę w punkcie 6.1, w którym powinno się wykazywać liczbę dni zwolnienia z powodu siły wyższej (w programie póki co nie ma takiego rodzaju zwolnienia).
Zablokowano w programie możliwość czyszczenia skoroszytów, które nie pochodzą z bieżącego programu.
wydanie d
Poprawka w stopce szablonu deklaracji PIT-5, w której widniała informacja PIT-5L.
W zestawieniu podatku właściciela poprawiono pomniejszanie podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę wpisaną w kolumnę poz.16 (Kwota obniżajaca podstawę składki zdrowotnej).
Poprawka dla warunku pilnującego poprawności dat dotyczących przenoszenia informacji z deklaracji DRA do zestawienia podatku właściciela.
W przypadku Excela 2007 wyświetlenie okna wyboru właściciela, a następnie kliknięcie klawisza Anuluj powodowało, że menu programu nie potrafiło się już odświeżyć.
Tworząc plik JPK_EP program błędnie wpisywał w nagłówku pliku informacje o okresie, za który wygenerowano plik JPK.
Poprawka dla tworzenia zestawień środków trwałych w trybie rocznym.
wydanie c
Poprawka dla filtrowania listy plików w ADO.
Zaktualizowano kwotę przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale roku poprzedniego w zestawieniu podatku zryczałtowanego.
Zaktualizowano kwotę maksymalnego odliczenia od dochodu składki zdrowotnej (zapłaconej) w zestawieniu podatku dochodowego.
Zaktualizowano szablon deklaracje PIT-5/5L aby pozbyć się problemu wyświetlania #Nazwa od pola nr 20.
wydanie b
Zaktualizowano szablony deklaracji RCA, DRA właściciela oraz zestawienia ryczałtowego.
Zaktualizowano warunki sprawdzania wersji skoroszytów deklaracji ZUS DRA właściciela oraz RCA przy tworzeniu plików KEDU dla programu Płatnik.
Poprawka dla wyświetlania zapytania o zapis w ADO przy zamykaniu deklaracji PIT-11.
Program nie potrafił otworzyć niektórych skoroszytów z ADO, jeżeli te pochodzą z programu z roku 2022 lub wcześniejszego.
Program błędnie wyświetlał sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne w deklaracjach PIT-5/PIT-5L.
Zaktualizowano kod przepisujący dane ze słownika do kartoteki pracowniczej w momencie insertowania danych z kartotek.
Zaktualizowano szablon zestawienia podatku właściciela usuwając błąd wyświetlający się przy próbie potwierdzenia parametrów aktywnego arkusza.

Wersja 10.50

wydanie m
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-8AR do wydania 13.
Zaktualizowano tworzenie e-deklaracji na podstawie PIT-8AR(13).
Przepisanie wybranych danych z istniejącej w programie deklaracji PIT-8AR(12) do skoroszytu w wydaniu 13tym.
wydanie l
W przypadku korekt plików JPK_V7 dla osób fizycznych program błędnie zgłaszał brak danych identyfikacyjnych podatnika.
Synchronizacja listy płac pomiędzy wydaniami 105 a 106 nie przepisywała poprawnie ustawienia uczestnictwa pracowników w PPK.
Zaktualizowano szablon umowy o pracę.
Dodano wymiarowanie oraz powiększenie okien skoroszytów gdy są one otwierane za pomocą poleceń Następny/Poprzedni.
Zaktualizowano arkusz odsetkowy.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-4R do wydania 13.
Zaktualizowano tworzenie e-deklaracji na podstawie PIT-4R(13).
Przepisanie wybranych danych z istniejącej w programie deklaracji Pit-4R(12) do skoroszytu w wydaniu 13tym.
wydanie k
W przypadku uruchomienia programu na Excel'u 2007/2010 program nie dobierał poprawnie rozmiaru okna otwieranych skoroszytów.
Jeżeli w zestawieniu z umów pracownik nie ma naliczonej składki zdrowotnej, to w RCA po przeniesieniu zestawienia nie powinna zostać wpisana podstawa ubezpieczenia zdrowotnego - poprawiono.
Dodano obsługę ujemnej marży przy tworzeniu pliku JPK_V7.
Poprawka dla obliczania potrącenia alimentacyjnego bez uwzględnienia PPK.
Na liście płac zaktualizowano obliczanie diet dla kierowców.
Zaktualizowano skoroszyt odsetkowy.
Poprawka dla otwierania skoroszytów kartotek pracowniczych w przypadku gdy nie wszystkie arkusze są odkryte.
Usunięto problem z wyświetleniem podglądu wydruku ewidencji czasu pracy dla pojedynczego pracownika - podgląd był przesłonięty szarym prostokątem.
wydanie j
Zatwierdzenie deklaracji PIT-5/5L powodowało ich zapisanie w starym formacie 97-2003, ale z rozszerzeniem .xlsb, przez co można było ich ponownie otworzyć - poprawiono.
Poprawka dla szablonu raportu kasowego/bankowego dotycząca podpowiadania kontrahenta.
Program nie potrafił wyświetlić deklaracji ZUS: ZFA, ZWPA, ZAA, ZBA.
Poprawiono procedurę startową programu co powinno pozwolić mu wyświetlać swoje okno na wierzchu pulpitu.
Poprawka na szablonie deklaracji DRA właściciela dla obliczenia składki zdrowotnej w przypadku podatku liniowego - program naliczał 9% zamiast 4,9%.
wydanie i
Poprawki dla szablonów RCA, DRA właściciela związane ze zmianą płacy minimalnej.
Poprawka dla kolumny wyliczającej składkę ubezpieczenia zdrowotnego w zestawieniu podatku właściciela (zasady ogólne).
wydanie h
Kwota podatku na umowie zlecenie/dzieło nie była zaokrąglana do pełnych złotych.
Zaktualizowano w szablonie kartoteki pracowniczej kwotę ulgi podatkowej.
Program niepotrzebnie podwajał kwoty na deklaracji JPK_V7 w pozycji 37. Razem w przypadku gdy w rejestrze sprzedaży w opisie zdarzenia znajdowało się słowo usług oraz wypełnione były kwoty w pozycji 12tej i/lub 13tej.
Na szablonach zestawienia podatku VAT wyszarzono nieużywane kolumny oraz zmodyfikowano numerację nagłówków kolumn powiązanych z rejestrem sprzedaży.
Przywrócono możliwość wyświetlenia informacji o firmie z poziomu formularza wyboru firmy oraz otwarcia katalogu firmy, VAT, PIT z poziomu menu Katalogi.
Zaktualizowano szablon świadectwa pracy.
Poprawka dla deklaracji DRA właściciela oraz RCA dotycząca przypadku gdy właściciel rozlicza podatek ryczałtem i zaznaczono obliczanie składek na podstawie przychodów zeszłorocznych - program niepotrzebnie wpisywał wtedy do pliku KEDU 0zł w punkcie 13.
Zestawienie aktywny arkusz na rejestrze zakupów nie radziło sobie ze scalaniem wierszy dla kolumn Roliczenie oraz JPK_V7.
Zaktualizowano kwotę wynagrodzenia minimalnego w szablonie listy płac, RCA oraz DRA właściciela.
wydanie g
Zaktualizowano opis oraz kwotę w tabelce pomocniczej deklaracji ZUS RCA w polu kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale roku poprzedniego.
W szablonie deklaracji VAT-UE dodano 35 pozycji do części dotyczącej wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
Zaktualizowano tworzenie deklaracji ZUS RCA oraz DRA właściciela zgodnie ze schemą 5_5.
wydanie f
Przywrócono raport diagnostyczny nr 9 aktualizujący informacje w kartotekach pracowników na podstawie danych ubiegłorocznych.
W przypadku rejestru sprzedaży program podwajał kwoty netto/vat w kolumnach podsumowania dla pozycji 12, 13 w przypadku gdy w opisie zdarzenia znajdowałao się słowo: usług.
Usunięto błąd prowadzący do tego, że pracując w kilku skoroszytach jednocześnie program może nie zadać pytania o zapisanie skoroszytu przy jego zamknięciu.
wydanie e
W liście płac w przypadku pracowników delegowanych program błędnie wyliczał składkę chorobową.
Usunięto wstępne sprawdzanie poprawności danych podmiotu przy tworzeniu pliku JPK bez podziału na typ pliku pozostawiając sprawdzanie danych podmiotu wykonywane w momencie wpisywania informacji do pliku JPK.
W przypadku próby otwarcia nowej umowy program niepotrzebnie ostrzegał o próbie nadpisania już istniejącego pliku.
Usunięto błąd przy próbie pobrania dochodu/przychodu w deklaracji ZUS RCA, DRA W.
Program nie przywracał ustawień Excel'a po zakończeniu pracy.
Umożliwiono pracę w programie z włączoną edycją w komórce (wymaga to jednak modyfikacji pliku xini.xml).
Poprawka w szablonie deklaracji RCA w kolumnie składki zdrowotnego na przypadek zaznaczenia pola 18. Bez formy opodatkowania - składka zdrowotna z pola III.E.20 doliczana jest do składki zdrowotnej właściciela wyliczonej w tabelce ubezpieczonych.
Usunięto błąd generowany przy próbie wyświetlenia podglądu wydruku KPR.
Poprawka dla tworzenia pliku KEDU deklaracji RCA dla pozycji 19, 20 sekcji III.E.
wydanie d
Próba wyboru trybu złożenia deklaracji JPK_V7M oraz JPK_V7K powodowała błąd #13 (poprawka dotyczy szablonu).
Próba wywołania zestawienia aktywny arkusz kończyła się błędem otwarcia nieokreślonego pliku.
Zablokowano możliwość kliknięcia klawisza Omiń w obsłudze błędów przy przenoszeniu z rejestrów VAT.
wydanie c
Próba otworzenia w programie Moje Biuro skoroszytu ewidencji czasu pracy utworzonej w programie Moja Firma powodowała błąd #13.
Wyczyszczono przypisanie serii numeracyjnej do szablonów umów.
Po pobraniu pracownika w deklaracji RPA nie można było wprowadzić numeru identyfikacyjnego.
Przywrócono procedury zdarzeniowe w deklaracjach ZUS: ZZA, ZWUA, ZWPA, ZUA, ZPA, ZFA, ZBA, ZAA.
Zestawienie podatku (liniowy) - zapłacona składka zdrowotna powiększała kwotę dochodu w miesiącu poprzednim zamiast zmniejszać w bieżącym.
Zestawienie podatku dochodowego (skala) - zapłacona składka zdrowotna wpływała na kwotę dochodu, a nie powinna.
Zestawienie podatku dochodowego - zaktualizowano maksymalną kwotę składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu w przypadku rozliczania liniowego.
Zaktualizowano (na otwarcie) zestawienie podatku ryczałtowego (kwota przeciętnego wynagrodzenia, odliczenie składki zdrowotnej od stycznia).
wydanie b
Usunięto błąd dostępu pojawiający się przy próbie uruchomienia niezainstalowanego programu.
W deklaracji RSA nie było reakcji na zmianę typu dokumentu w tabelce ubezpieczonych.
Próba otwarcia zestawienia z umów nie odkrywała skoroszytu zestawienia.
Program niepoprawnie informował o braku wpłat w kartotekach pracowników w przypadku tworzenia zestawienia PPK.
Usunięto błąd przy przenoszeniu listy płac do deklaracji RCA.
Ukryto pustą kolumnę niewykorzystanej stawki dodatkowej VAT w rejestrze sprzedaży VAT oraz poprawiono kod odkrywania kolumn poprzez parametry aktywnego arkusza.
Zaktualizowano tworzenie e-deklaracji PIT-11(29) zgodnie ze schemą 1-1E.
Zaktualizowano tworzenie e-deklaracji PIT-8AR do wydania 12go.
Przywrócono raport pozwalający importować do rejestru VAT sprzedaży dane z JPK_FA.
Przywrócono raport pozwalający importować do rejestru VAT sprzedaży dane z JPK_VAT.
Przywrócono możliwość pobierania pakietów serwisowych z poziomu programu.
Program nie potrafił wyświetlić poprawnie zestawienia środków trwałych.
Poprawka dla otwarcia zestawienia umów oraz przeniesienia z niego danych dla miesięcy innych niż styczeń.
W deklaracji RCA zaktualizowano kwotę podstaw obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.
Zaktualizowano kwotę przeciętnego wynagrodzenia w zestawieniu podatku ryczałtowego w tabelce pomocniczej oraz poprawiono podpowiedzi dla 1go progu kwotowego - poprawka dotyczy tylko szablonu (w już utworzonym zestawieniu użytkownik musi dokonać zmiany samemu).
W zestawieniu ryczałtowym składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w styczniu 2023 program odliczał w czerwcu - poprawka dotyczy tylko szablonu.
Usunięto błąd wywołania makra w zestawieniu ryczałtowym przy próbie potwierdzenia parametrów aktywnego arkusza - poprawka dotyczy tylko szablonu.
Usunięto błąd #13 pojawiający się przy próbie otwarcia dowodu wewnętrznego na różnych skoroszytach, z których miałby pobierać dane.
W przypadku próby sortowania danych na skoroszytach program nie reagował na próbę potwierdzenia polecenia sortowania.

Wersja 10.40

wydanie r
Aktualizacja szablonu deklaracji PIT-8AR(12) oraz tworzenia na jej podstawie e-deklaracji.
wydanie q
Deklaracja PIT-11 nie pobierała z kartoteki pracowniczej składek zdrowotnych z umów zlecenie.
wydanie p
Poprawka dla sprawdzania statusu kontrahenta w VIES.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji PIT-11 do zaktualizowanej schemy 1-1E.
wydanie o
Pobranie w liście płac pracownika, który w słowniku miał zaznaczone aby bezwarunkowo nie naliczać mu podatku nie zerowało stawki podatku.
Program nie zerował składek społecznych dla pracodawców z kodem ubezpieczenia o końcówce 1x.
Poprawiono błędną formułę w zestawieniu podatku VAT w grudniu w kolumnie poz. 37 (poprawka na otwarcie zestawienia).
Zaktualizowano szablon deklaracji Pit-11 do wydania 29.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji na podstawie PIT-11(29).
wydanie n
Na deklaracji DRA właściciela w przypadku podatku liniowego i zerowego dochodu, w miesiącu który jest podtawą do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela program obliczał złą kwotę składki.
Pobranie dochodu w przypadku podmiotu na rozliczeniu liniowym mogło dawać dwie różne wartości składki zdrowotnej: w części dla Płatnika oraz w tabelkach pomocniczych w części dotyczącej wysokości składki przepisywanej do zestawienia podatku właściciela.
Na liście płac przy niskiej kwocie zaszeregowania (poniżej 300zł) program wyliczał złą kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (ujemna kwota).
Poprawiono odświeżenie menu po zamknięciu klawiszem Anuluj okna parametrów tworzenia plików JPK.
Sprawdzenie poprawności danych w liście płac wpisywał błędną stawkę podatku (17%) dla pracowników, którzy właśnie ukończyli 26 lat.
wydanie m
Zmiana wysokości kwoty podstawy na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby współpracującej (0511) na 4665,78zł (75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku).
Program ograniczając składkę zdrowotną pracownika powinien użyć kwoty zaliczki na podatek obliczonej wg zasad obowiązujących 31/12/2021r bez oglądania się na wysokość zaliczki obliczonej wg zasad obowiązujących w danym momencie roku 2022.
W niektórych wersjach Excela program miał problem z wyświetleniem okna wyboru pracownika, którego kartotekę użytkownik chce otworzyć.
Pobranie w umowie zleceniu wzór pracownika poniżej 26. roku życia nie zeruje stawki podatku dochodowego.
Zmiana stawki podatku w szablonie umowy o dzieło.
Wyliczenie stawki godzinowej na kartotece dla niepełnego wymiaru czasu pracy przy założeniu, że pracownik przepracował w miesiącu mniej niż standardowo (wolne za dni przepracowane w innym miesiącu).
wydanie l
Zmiana wysokości kwoty podstawy na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby współpracującej (0511) na 4665,78zł (75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku).
Program ograniczając składkę zdrowotną pracownika powinien użyć kwoty zaliczki na podatek obliczonej wg zasad obowiązujących 31/12/2021r bez oglądania się na wysokość zaliczki obliczonej wg zasad obowiązujących w danym momencie roku 2022.
W niektórych wersjach Excela program miał problem z wyświetleniem okna wyboru pracownika, którego kartotekę użytkownik chce otworzyć.
Pobranie w umowie zleceniu wzór pracownika poniżej 26. roku życia nie zeruje stawki podatku dochodowego.
Zmiana stawki podatku w szablonie umowy o dzieło.
wydanie k
Poprawka w zestawieniu podatku właściciela (dla przypadku podatku liniowego i ryczałtu), która pozwala poprawnie odliczyć od dochodu czerwcowego sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne wpisane w poprzednich miesiącach bez konieczności wpisywania ich jedną sumaryczną kwotą w czerwcu.
wydanie j
W deklaracji RCA w przypadku właściciela mającego kod inny niż 0510xx program nie rozpoznaje go jako właściciela w części dotyczącej składki zdrowotnej.
Aktualizacja zestawień podatku właściciela w związku ze zmianą dotyczącą odliczania składki zdrowotnej w myśl przepisów Polskiego Ładu 2.0.
Poprawka w szablonie kartoteki pracownika usuwająca problem z zapisem do kartoteki w momencie przepisywania danych z listy płac.
wydanie i
W przypadku korekt edeklaracji PIT-4R, PIT-8AR poprawiono obsługę dołączania ORD-ZU (nie zawsze dodatek ten jest wymagany).
Poprawka przy przenoszeniu danych z listy płac do deklaracji RCA w przypadku kwoty podstawy na ubezpieczenie rentowe i chorobowe w przypadku obliczania płacy zgodnie z pakietem mobilności (kierowcy).
Na liście płac dodano dwa dodatkowe składniki (IV i V) wchodzące do podstawy ub. społ., zdrow., opodatk. oraz do brutta wynagrodzenia.
Zaktualizowano skoroszyt odsetkowy.
Na deklaracji ZUS-DRA właściciel w przypadku ryczałtu i płacenia składek na podstawie przychodów z ubiegłego roku dodano automatyczne obliczanie podstawy do składki zdrowotnej.
W przypadku gdy program otwierał skoroszyty deklaracji z zastosowaniem powiększenia <> 100%, to po wykonaniu wydruku lub podglądu wydruku przesunięciu ulegały elementy graficzne - poprawiono.
Usunięto błąd pojawiający się w momencie tworzenia rocznego zestawienia środków trwałych w przypadku środka trwałego, który został zlikwidowany w roku, w którym rozpoczęła się amortyzacja.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-11 do wersji 28 oraz dodatku PIT-R do wersji 21.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji PIT-11 do wersji 28.
Na zestawieniu podatku właściciela ustawionym na rozliczanie kwartalne błędnie obliczane były składki kwartalne na ubezpieczenie zdrowotne.
Poprawki w pracy programu na Excel'ach w wersjach wyższych niż 2010.
Zmiany związane ze zmianą stawki podaku dochodowego z 17 na 12 procent (Polski Ład 2.0 - lista płac, umowy).
wydanie h
Poprawka w szablonie listy płac w wyliczeniach dla pracowników delegowanych: obliczenie podstawy opodatkowania oraz ulgi dla klasy średniej (1szy przedział).
Poprawka dla pobierania dochodu właściciela w deklaracji DRA właściciela oraz RCA (odliczenie składek społecznych).
Poprawka w szablonie zestawienia ryczałtowego dla zaokrąglania kwoty należnego ryczałtu.
wydanie g
Dochód pobierany na deklaracje ZUS nie powinien być pomniejszany o stratę jeżeli taka miała miejsce w poprzednich miesiącach.
Uporządkowano tworzenie KEDU dla deklaracji DRA (firma, właściciel) oraz RCA poprzez niewpisywanie do KEDU informacji, które zgodnie z aktualna deklaracją (2.18) mają zostać pominięte. Na wszelki wypadek po natrafieniu na wypełnione pola, które mają zostać pominięte podczas tworzenia KEDU program wyświetla stosowne ostrzeżenie.
W słowniku pracowników dodano kolumnę Rozp. Min. Fin., która pozwala wybrać czy w liście płac obliczając zaliczkę na podatek dochodowy danego pracownika zastosować rozporządzenie z 07-01-2021r.
Uwaga!!! Po zmianie w słowniku pracownika należy ponownie przeinsertować w szablonie listy płac oraz listach już istniejących, w których dokonana zmiana ma odnieść skutek.
Poprawka na deklaracji ryczałtowej dotycząca wyświetlania numeru NIP właściciela firmy.
wydanie f
Usunięto błąd #Arg na szablonach umowy zlecenie zapisanych w formacie 97-2003.
Skoroszyt informacji o właścicielu nie pozwalał wpisać numeru PESEL zaczynającego się od zera.
Zmieniono pozycje w menu dotyczące obsługi i generowania plików PPK. Nowa pozycja w menu to Zestawienia - Płace, Umowy, PPK. Program zbiera dane do PPK nie jak do tej pory z listy płac tylko z kartoteki osobowej. Przed generowaniem pliku PPK-wpłaty należy najpierw wykonać przenoszenie danych z listy płac do kartotek.
W deklaracji RCA dodano poprawne dobieranie podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby współpracującej (kod 0511) oraz wspólnika spólki komandytowej (0543).
Aktualizacja szablonu listy płac w temacie wyliczania wynagrodzenia dla osób pracujących na terenie UE (kierowcy).
wydanie e
Zaktualizowano deklarację podatku zryczałtowanego.
Zaktualizowano deklarację PIT-5.
Usunięto błąd przy przenoszeniu z deklaracji ZUS-DRA właściciela do zestawienia podatku ryczałtowego.
Dodano zabezpieczenie przed pobieraniem danych z zestawień podatkowych na zatwierdzonych deklaracjach ZUS.
Poprawiono oznaczanie istniejących list płac w dialogu z miesiącami przy otwieraniu listy płac.
Na umowach zlecenia dodano możliwość obliczania zaliczki na podatek zgodnie z rozporządzeniem MF (polecenie Parametry-Aktywny arkusz w otwartej umowie).
Poprawka dla szablonu pseudodeklaracji JPK_V7M - w szablonie zaznaczona była pozycja 69 czego nie było widać w skoroszycie, ale informacja ta trafiała do pliku JPK_V7 za styczeń 2022r.
Program tworząc plik JPK_V7 w przypadku zapisów z rejestrów VAT sprzedaży oraz marżowych, które miały wypełnioną chociaż jedną procedurę transakcyjną wpisywał do pliku JPK dla tej pozycji wszystkie pozostałe procedury transakcyjne.
wydanie d
Dostosowano przenoszenie z rejestru sprzedaży VAT do Ewidencji Przychodów według nowej numeracji kolumn w ewidencji przychodów.
Zaktualizowano w deklaracji DRA listę terminów złożenia deklaracji (dodano nowy identyfikator, jednak nie usuwano nieaktualnych).
Poprawki w deklaracjach DRA oraz RCA dotyczące Polskiego ładu.
Zaktualizowano tworzenie plików KEDU na podstawie deklaracji DRA, RCA.
Na deklaracji ZUS-RCA w przypadku kiedy właściciel jest emerytem nie mają być wyliczane składki na ubezpieczenie społeczne - poprawiono.
Poprawki kosmetyczne w zestawieniu umów.
Na szablonie zestawienia ryczłtowego dodano pole z kwotą przeciętnego wynagrodzenia.
Zaktualizowano warunek na wydanie skoroszytu dla tworzenia edeklaracji VAT-UE dla skoroszytu w wydaniu 3.
Zaktualizowano tworzenie plików JPK_V7 zgodnie ze schemą 2.
Poprawka w zestawieniu podatku właściciela dla wywołania dialogu parametrów aktywnego arkusza.
Poprawka dla wyliczania składki zdrowotnej dla przypadku gdy pracownikowi nie przysługuje ulga od podatku.
wydanie c
Na liście płac poprawiono wyliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku ograniczenia składki.
Po usunięciu deklaracji ZUS RZA zestawienie z umów powinno dokonywać zapisu do RCA w przypadku umów posiadających tylko składkę zdrowotną.
Poprawka dla tworzenia korekty edeklaracji PIT-4R (poprawka wersji schemy dla ORD-ZU).
wydanie b
Dodano nowy raport diagnostyczny: Porównanie wypłat 2021 / 2022.
Aktualizacja noworoczna w przypadku zarejestrowanych w kartotekach pracowniczych w programie na rok 2021 umów, które zostały wystawione z datą rachunku przypadającą na rok 2022, nie przepisała kwot na ubezpieczenie zdrowotne. UWAGA! Poprawka dotyczy jedynie powtórzenia aktualizacji noworocznej wykonanej w zakresie przepisania danych z kartotek zarobkowych.
Dane z zestawienia z umów w przypadku kiedy na umowie jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna zostać przeniesiona do deklaracji ZUS-RCA (od roku 2022 nie ma już deklaracji ZUS-RZA).
Usunięto problem z wydrukiem skoroszytów.
Polecenie Przenieś wywołane na pseudodeklaracji JPK_V7 powinno jedynie dokonać zapisu w skoroszycie transakcji z kontrahentami.
Poprawka dla ustalenia terminu zapłaty w szablonie pseudodeklaracji JPK_V7K.

Wersja 10.30

wydanie j
Próba wprowadzenia w liście płac chorobowego na insert powodowała błąd dzielenia przez zero w przypadku uczniów, którzy standardowo nie mają wprowadzonej normy godzinowej.
W przypadku braku szablonu lokalnego listy płac program nie sprawdzał statusów już utworzonych list płac (brak kropek przy miesiącach).
W przypadku zestawienia aktywny arkusz w liście płac program tworzył je zawsze dla 1go arkusza nawet gdy w liście było kilka podlist.
Nie można było utworzyć nowego miesiąca ewidencji czasy pracy lub listy płac, jeżeli w firmie nie było żadnego szablonu lokalnego - komunikat o braku szablonu.
W przypadku tworzenia ewidencji czasu pracy program zadawał pytanie czy sprawdzić poprawność danych w szablonie listy płac.
Dodano częściowe sprawdzanie poprawności wpisanych grup GTU w rejestrze VAT sprzedaży oraz VAT marża w momencie tworzenia pliku JPK_V7.
Lista płac za grudzień w przypadku przesunięcia podatkowego powinna być wyliczana według nowych zasad na 2022 rok.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-8AR do wydania 11.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji PIT-8AR zgodnie z wydaniem 11. deklaracji.
wydanie i
Usunięto błąd pojawiający się przy przenoszeniu danych z umowy o dzieło do kartoteki osobowej.
Poprawiono sumowanie odliczenia od przychodu w zestawieniu podatku ryczałtowego.
Poprawka dla tworzenia edeklaracji PIT-11 dotycząca dozwolonej wersji skoroszytu deklaracji.
Poprawka dla tworzenia JPK_VAT (między innymi korekty) za lata wcześniejsze niż rok bieżący.
Poprawka dla dobierania ostatniego katalogu w ścieżce dla zapisu plików PPK.
Poprawka przy przenoszeniu danych z ewidencji czasu pracy do kartoteki osobowej w przypadku nadgodzin po przekroczeniu normy miesięcznej godzin przepracowanych.
Po wykonaniu wydruku listy płac ta aktywowała 1szy arkusz zamiast pozostać na bieżącym.
Usunięto błąd w przypadku próby wydruku w liście płac z poziomu arkusza Podsumowanie.
Usunięto problem z otwieraniem arkuszy z poprzednich lat.
W przypadku osoby z kodem niepełnosprawności, pracującym w związku z tym 7 godzin dziennie program źle wyliczał kwotę oraz liczbę dni urlopu zarówno po wpisaniu w liście płac jego liczby godzin jak i pobraniu informacji o urlopie na insert.
W przypadku tworzenia plików JPK dodano dokładniejszy komunikat mówiący o braku jednej z danych podmiotu tak by użytkownik wiedział dokładnie co ma poprawić.
Poprawka na słowniku kont bankowych dotycząca wprowadzania linku do strony banku (tworzenie hyperlinku).
Poprawki w dialogu obliczającym kwotę zaszeregowania na podstawie kwoty do wypłaty.
Program błędnie wyświetlał listę utworzonych plików list płac oraz ewidencji czasu pracy dla indeksu >= 2.
Usunięto błąd przy próbie otwarcia zestawienia aktywny arkusz na liście płac.
Poprawka w obsłudze ADO.
Poprawka w szablonie umowy zlecenie wzór 2gi dla wydruku rachunku.
Poprawka do wyliczenia zasiłku ojcowskiego.
wydanie h
Poprawiono formułę sumującą w pozycji 88 w deklaracji PIT-11(27).
Umożliwiono tworzenie korekt plików JPK_KPR oraz JPK_EWP za rok 2020 z poziomu programu 2021.
Poprawka przy rejestrowaniu ilosci godzin nocnych przy przenoszeniu danych z ewidencji do kartoteki osobowej na arkusz Czas pracy.
Na kartotece osobowej zmieniono identyfikator dnia wolnego za święto z DWŚ na NS tak aby był taki sam jak na ewidencji miesięcznej.
Na liście płac umożliwiono przywracanie formuł w całej pozycji jednym poleceniem Przywróć formułę ustawiając się w kolumnie Nazwisko, imię i wybierając stosowne polecenie z menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Przy insertowaniu danych z kartoteki osobowej z arkusza Czas pracy na listę płac, odkrywać ukryte kolumny, do których program wpisuje wartości (urlopy, nadgodziny, nocki, nieobecności).
Program nie wpisywał poprawnie w ewidencji przychodów oraz zestawieniu podatku ryczałtowego stawki 12,5%.
Po zmianie wzoru Ewidencji Przychodów nie zgadzają się numery kolumn wpisane na słowniku zdarzeń za pomocą, których program rozpoznaje do których kolumn ma przenosić transakcje z rejestru sprzedaży VAT do ewidencji.
Dodano rejestrowanie składek PPK do kartoteki z listy płac oraz z umowy zlecenie. Na zestawieniu z umów kwota Do wypłaty jest pomniejszona o składkę PPK.
W pliku JPK_V7 od lipca 2021 nie wpisujemy procedur transakcji SW oraz MPP.
Przywrócono możliwość drukowania dodatku ORD_ZU (przyczyny korekty) w deklaracji JPK_V7M i JPK_V7K.
Zaksięgowanie faktury wewnętrznej WNT powodowało wpisanie numeru NIP kontrahenta do kolumny 52. (korekta podatku należ. art. 89a ust. 1 ustawy).
Przy księgowaniu faktury wew. WNT program zadaje pytanie czy dokonać dodatkowo księgowania w KPR po czym dodaje zapis z opisem dotyczącym odwrotnego obciążenia - poprawiono opis.
wydanie g
Korzystając z pobierania danych ze słowników można zoptymalizować wyszukiwanie kontrahenta lub urzędu poprzez wpisanie fragmentu nazwy na arkuszu docelowym (np. rejestr VAT, raport bankowy itp.) przed nacisnięciem klawisza Insert. Po użyciu klawisza Insert od razu uzupełniają się dane z wyszukanym kontrahentem lub urzędem, jeżeli z wpisanego fragmentu nazwy program odnajdzie na słowniku kontrahenta lub urząd.
W przypadku wprowadzania urlopu do listy płac w sytuacji kiedy na liście wcześniej zostało wprowadzone chorobowe program wpisywał do kartoteki błędną kwotę stałej za godzinę urlopu.
W słowniku opisów zdarzeń wprowadzono zabezpieczenie na wypadek wpisanych spacji w kolumnach określających procent odliczenia w VAT lub KPR, które zadziała w momencie insertowania takich opisów.
W przypadku listy płac z miesiąca, w którym pracownik został przyjęty do pracy program nie naliczał potrącenia za nieobecność niepłatną.
W przypadku pracownika na niepełnym etacie pobranie w liście płac jednoczesnie wynagrodzenia gwarantowanego oraz urlopu powodowało wyzerowanie płacy zasadniczej.
Usunięto błąd przy rejstrowaniu poleceniem Koniec transakcji faktury wewnętrznej w przypadku kiedy w danej firmie zostały utworzone szablony lokalne rejestrów VAT.
Zaktualizowano tworzenie pliku JPK_EWP zgodnie ze schemą w wer. 2 (1-1).
Drobne poprawki na szablonie KPR.
Kwota dodatkowego składnika VI z listy płac nie była przenoszona do kartoteki pracownika do kolumny Przychód podlegający opodatkowaniu.
Zaktualizowano tworzenie plików .KEDU dla deklaracji ZZA, ZUA zgodnie ze schemą 5_3.
Program błędnie obsługiwał próbę utworzenia pliku JPK_KPIR/JPK_EP próbując utworzyć odpowiednio JPK_VAT/JPK_KPIR.
Umożliwiono tworzenie plików JPK_KPR oraz JPK_EWP za podany okres - od dnia do dnia, a nie tylko za podany miesiąc.
Umożliwiono tworzenie korekt plików JPK_V7 za rok 2020 (od X do XII).
wydanie f
Poprawiono obszar wydruku na deklaracji PIT-11(27).
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji PIT-11 zgodnie ze schemą w wersji 27 (1-0E).
Na słowniku pracowników dodano kolumnę RSCP (Równoważny System Czasu Pracy).
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji Pit-4R do wydania 12 (1-0E).
wydanie e
Poprawka na szablonie skoroszytu Ewidencji Środków Trwałych dotycząca opisu metody amortyzacji.
Usunięto błąd #13 podczas tworzenia pliku JPK_V7K (w przypadku gdy pseudodeklaracja JPK_V7K za 1szy kwartał będzie już utworzona w starszym szablonie użytkownik musi go ją usunąć poleceniem Wyczyść).
Program niepoprawnie obliczał kwotę za urlop w przypadku kiedy pracownik ma niższą normę dni roboczych z powodu przyjęcia się do pracy w miesiącu, którego dotyczy lista płac.
wydanie d
Jeżeli w liście płac nie wypełni się daty wypłaty, to program generując plik PPK jako okres domyślny przyjmuje grudzień bieżącego roku podczas gdy powinien raczej wyświetlić jakieś ostrzeżenie/błąd.
Zaktualizowano deklarację podatku ryczałtowego.
Poprawka na liście płac dotycząca pomniejszania płacy zasadniczej w miesiącu przyjęcia lub zwolnienia pracownika na niepełnym etacie.
Na kartotece osobowej dodano możliwość wymuszania opodatkowania przychodów dla osób poniżej 26 roku życia (program domyślnie traktuje takie przychody jako zwolnione).
Poprawiono obsługę przypadku gdy w pliku JPK_V7 chcemy uzyskać zaliczenie całej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Program nie wykrywał ciągłości choroby z ubiegłego roku w miesiącach następnych po styczniu.
Jeżeli w liście płac nie wypełniono daty wypłaty, to program generując plik PPK jako okres domyślny przyjmował grudzień bieżącego roku podczas gdy powinien raczej wyświetlić jakieś ostrzeżenie/błąd.
wydanie c
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji VAT-UE(5), VAT-UEK(5) zgodnie z ich nowymi schemami, odpowiednio 2-0E oraz 2-1E.
Poprawiono komunikat z pytaniem o utworzenie nowego katalogu przy przenoszeniu do Płatnika (komunikat wyświetlał błędną, powieloną ścieżkę).
Usprawniono tworzenie JPK_V7 w taki sposób by program radził sobie z wpisanie w numerze NIP oraz nazwie kontrahenta słowa BRAK z nadmiarowymi spacjami.
W rejestrze sprzedaży VAT w przypadku oznaczenia transakcji jako FP program likwiduje znak * w kolumnie Wskaźnik (pozycja nie ma być przeoszona do KPR).
Aktualizacja w stawkach ryczałtowych (stałe programu, szablon ewidencji ryczałtowej).
Dodano zaokrąglanie kwot w zestawieniu podatku VAT w pozycjach: Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych (poz.47), Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć (poz.48). Poprawka dotyczy jedynie szablonu.
wydanie b
Poprawka dla tworzenia pliku .xml dla PPK - zmiana separatora godziny dla momentu utworzenia pliku.
Poprawka dla deklaracji PIT-11 wprowadzanie przychodów osób do 26go roku życia do pozycji 86-88.
Na słowniku pracowników w formacie Excela 2003 dokonano poprawki w formule w kolumnie Status PPK.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-11 do wydania 27 (tworzenie na jej podstawie edeklaracji zostanie wykonane po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów odpowiadającej schemy).
Poprawka przy sumowaniu umów dla osób poniżej 26 roku życia.
W przypadku dokumentów w rejestrze sprzedaży oznaczonych jako WEW program niepoprawnie wymagał aby w danych kontrahenta wpisać BRAK.
Usunięto błąd kompilacji pojawiający się podczas próby utworzenia plików JPK.
Dodano nową podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w roku 2021.
Przy synchronizacji listy płac nie przepisywało się ustawienie dotyczące PPK.
Usunięto błąd na kartotece osobowej na arkuszu Świadczenia przy użyciu przycisku Przywróć domyślne na Excalach od 2013 wzwyż.

Wersja 10.20

wydanie s
Poprawka na deklaracji PIT-11(26) - wykazanie zasiłków chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego (zasiłki ZUS) wypłacanych ze stosunku pracy przez zakład pracy powinno nastąpić w polu Inne źródła.
wydanie r
Nowe szablony deklaracji PIT-4R(11), PIT-8AR(10) oraz aktualizacja tworzenia edeklaracji na ich podstawie.
wydanie q
Poprawka dla tworzenia pliku .xml dla PPK - poprawa separatora godziny dla momentu utworzenia pliku.
Poprawka dla deklaracji PIT-11 wprowadzanie przychodów osób do 26go roku życia do pozycji 86-88.
wydanie p
Nowe szablony deklaracji PIT-4R(10), PIT-8AR(9) oraz aktualizacja tworzenia edeklaracji na ich podstawie.
wydanie o
Poprawka w rejestrze sprzedaży w opisie typu dokumentu WEW.
Program zezwala na wpisanie w rejestrze sprzedaży pojedynczych paragonów pod warunkiem oznaczenia typu dokumentu jako WEW - odpowiada to sytuacji gdy prowadzona jest sprzedaż paragonowa bez urządzenia fiskalnego.
W przypadku umowy zlecenie wzór 2gi gdy wynagrodzenie wyliczane było ze stawki godzinowej program decydując o tym czy ma ją wyliczać na zasadach ogólnych czy jak umowę zryczałtowaną sprawdzał stawkę godzinową, ale nie mnoży jej przez liczbę dni pracy.
Dodano możliwość naliczania składek PPK na umowach zlecenie.
Jako podstawa do składek PPK na liście płac powinna być brana kwota podstawy do ZUS - poprawka na szablonie.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-11 do wydania 26.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji PIT-11 dla wariantu 26.
wydanie n
W przypadku generowania plików JPK_V7 dodano konwersję znaków specjalnych tak by w nazwie firmy, dla której generowany jest plik można było użyć takich znaków jak chociażby &.
Dodano modyfikację, która pomaga programowi poradzić sobie w przypadku gdy w skoroszycie informacji o firmie/podatniku w polu zawierającym informacje o imieniu i nazwisku podatnika wprowadzono nadmiarowe spacje.
Poprawka dla tworzenia nagłówka części deklaracyjnej w JPK_V7K w przypadku dołączenia części deklaracyjnej.
Poprawiono dobieranie nazwy plików korekt deklaracji VAT-7 (JPK_V7).
Poprawka do sprawdzania kodu Urzędu Skarbowego w momencie tworzenia pliku JPK_V7.
W przypadku gdy w rejestrze sprzedaży VAT marża zostanie wprowadzona faktura do paragonu oznaczona jako FP, kwoty z tej faktury nie powinny być brane do podsumowania i do deklaracji JPK_V7
Jako podstawa do składek PPK na liście płac powinna być brana kwota podstawy do ZUS - poprawka na szablonie.
W rejestrach VAT zablokowano moliwość wprowadzania dowolnych wartości dotyczących pliku JPK_V7 (argumenty transakcji, grupy towarów oraz typy dokumentów) ograniczając użytkownika do wartości dostępnych w listach podpiętych do pól.
W przypadku gdy w rejestrze w numerze NIP klienta wprowadzono kod kraju, to program powinien go wpisywać do pliku JPK_V7 drukowanymi literami.
wydanie m
Przy tworzeniu JPK_V7 w przypadku kiedy w rejestrze VAT w kolumnie NIP kontrahenta jest wpisane BRAK program niepotrzebnie wypełniał pole Numer TIN kontrahenta.
Poprawiono wpisywanie w nagłówku pliku JPK_V7 polskich znaków.
Dodano sprawdzanie poprawnego wypełnienia kodu urzędu skarbowego podczas tworzenia pliku JPK_V7.
Przy przenoszeniu z rejestru sprzedaży do KPR zapis oznaczony FP (faktura do paragonu) program oznacza jako błędny dzięki czemu nie trafia on KPR.
Poprawki dotyczące podpowiadania miesiąca tworzenia plikuów JPK oraz zapamiętywania wyboru ustawienia dotyczącego adresu email wpisywanego do plików JPK.
wydanie l
Poprawki związane z tworzeniem JPK_V7.
wydanie k
W rejestrze sprzedaży VAT Marża dodano nowe kolumny potrzebne do wprowadzania danych do pliku JPK_V7 (grupy towarowe, atrybuty transakcji oraz typy dokumentów).
W rejestrze Vat zakupów dodano scalanie nowych pozycji JPK_V7.
W przypadku kiedy w rejestrze zakupów VAT znajdują się tylko pozycje, za które nie przysługuje odliczenie lub zw, to program w pliku JPK_VAT niepotrzebnie tworzył wpis ZakupCtrl co wywołuje błąd przy próbie importu do programu ePliki.
Dodano zabezpieczenie tak by plik JPK_VAT w roku 2020 dało się wykonać tylko za okresy od stycznia do września.
wydanie j
Na słowniku kontrahentów dodano kolumnę z możliwością wskazania czy dany kontrahent jest jednostką powiązaną. W przypadku użycia w rejestrze VAT takiego kontrahenta powiązanego program automatycznie wpisuje procedurę transakcji TP.
Usunięto błąd przy przenoszeniu z rejestrów i z listy płac do skoroszytu Transakcje kontrahenci.
W przypadku pobrania w liście płac tylko wynagrodzenia gwarantowanego lub zasiłku chorobowego program nie pomniejszał płacy zasadniczej.
W przypadku odtwarzania umowy z ADO w trybie nowej umowy program nie wstawiał nowego numeru umowy nawet gdy do szablonu przypisana była seria numeracyjna.
wydanie i
Dodano obsługę JPK_V7/7K w programie.
Zaktualizowano tworzenie zestawień na aktywnym arkuszu po dodaniu nowych kolumn w akuszach na potrzeby pliku JPK_V7.
Program po wykonaniu zestawienia na aktywnym arkuszu niepotrzebnie ustawiał skoroszyt źródłowy zestawienia w trybie tylko do odczytu.
Poprawiono błędne formuły w ewidencji czasu pracy w polach podliczających dni wolne oraz dni za święto.
Poprawki dla sprawdzania poprawności danych w liście płac względem danych w słowniku pracowników wykonywane w momencie utworzenia nowej listy płac.
Poprawiono obliczenie płacy zasadniczej w liście płac w przypadku niepełnego wymiaru etatu przy normie godzinowej 8 godzin w sytuacji wystąpienia urlopu.
W przypadku przenoszenia z ewidencji czasu pracy do kartoteki osobowej na arkusz Czas pracy w przypadku niepełnego wymiaru etatu godziny urlopu wpisywane były błędnie z częścią ułamkową.
Poprawka na zestawieniu podatku zryczałtowanego dotycząca obliczania podatku w przypadku odliczeń w miesiącach, w których przychód jest zerowy.
Dodano możliwość ukrywania w rejestrach kolumny Adres kontrahenta.
Zaktualizowano szablon skierowania na badanie lekarskie.
wydanie h
Poprawka ustawiania parametru dotyczącego tworzenia plików JPK.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji Pit-11(25)_v1-1E, Pit-4R(9)_v1-1E na podstawie zaktualizowanych schem tychże deklaracji.
Przy pobieraniu danych pracownika ze słownika pracowników na listę płac źle był przepisywany wymiar czasu pracy w przypdaku 1/8 etatu.
Przy pobieraniu danych pracownika ze słownika pracowników na listę płac dodano zerowanie stawki podatku w przypadku pracownika do 26 roku życia.
Na liście płac nie wyliczało się potrącenie za chorobę.
W deklaracji RCA w.15 zaktualizowano formułę podliczającą sumę składek na ubezpieczenie społeczne dla właściciela oraz współwłaściciela.
wydanie g
Poprawka do sprawdzania poprawności listy płac na wypadek wydań listy niższych niż 27.
Poprawki do zestawienia z umów.
Poprawka do drukowania KPR z podsumowaniem od początku roku.
Poprawka do otwierania zestawień w programie.
Poprawiono zaokrąglenie kwoty za urlop na kartotece pracowniczej w tabelce do obliczania uroplu.
Zaktualizowano szablony deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5).
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji na podstawie nowych wzorów deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5).
W menu programu brakowało polecenia Wyślij do - Poczta elektroniczna (załącznik).
wydanie f
W przypadku zapisywania umów w ADO bez zapytania podczas ich przenoszenia program błędnie dobierał rozszerzenie pliku XLS gdy powinien wybierać XLSB (format pliku był jednak prawidłowy).
Na słowniku pracowników w sekcji Dane o zatrudnieniu dodano kolumny Kwota zaszeregowania i opcjonalnie Stawka godzinowa. Program przepisuje te kwoty ze słownika do listy płac w czasie pobierania danych ze słownika (Insert). Przy pierwszym otwarciu listy płac program sprawdza zgodność kwoty zaszeregowania i stawki godzinowej między słownikiem a listą płac.
W przypadku wystąpienia na liście płac zasiłku opiekuńczego program błędnie dokonywał niepełnego zapisu w kartotece pracownika (dotyczy braków w 2giej tabelce arkusza Płace).
Program błędnie wyliczał kwotę urlopu w przypadku 1/2 etatu oraz normy 8 godzin.
Przywrócono możliwość utworzenia pliku JPK_VAT w przypadku braku sprzedaży i zakupów w danym miesiącu (w takim przypadku odpowiadający rejestr VAT nie może być utworzony, tzn. w dialogu służącym otwarciu rejestru przy miesiącu nie może być kropki).
Na szablonie Umowy Zlecenia (wzór 2) w $ 5 dodano pkt.4.
Usunięto problem z generowaniem podglądu wydruku KPR na Excelach od wersji 2013 wzwyż.
Zaktualizowano szablony deklaracji DRA-Firma, DRA-Właściciel oraz RCA zgodnie z ostatnią aktualizacją programu Płatnik.
wydanie e
Na deklaracji ZUS-RCA nie obliczały się się składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osoby współpracującej 051100.
Zestawienie Aktywny Arkusz na arkuszu Transakcje Kontrahenci nie wyszukiwało transakcji z ubiegłego roku.
Dodano obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych na liście płac.
W dialogu służącym do otwierania kartotek osobowych dodano przycisk Info, za pomocą którego można szybko wyświetlić podstawowe informacje o wskazanym pracowniku.
Po utworzeniu plików JPK program pyta teraz czy otworzyć folder z plikami JPK.
Optymalizacja kodu dla przenoszenia deklaracji ZUS (odświeżanie menu, komunikaty dla użytkownika).
Poprawki dla przenoszenia deklaracji do programów eDeklaracje oraz Płatnik.
W przypadku przenoszenia DRA firmowego do KPR rzadko mogło dojść do sytuacji, w której program nie dokonywał zapisu nie sygnalizując tego - poprawiono.
W przypadku tworzeniu na dysku plików KEDU dla deklaracji ZUS importowanych do programu Płatnik dodano zapytanie o nadpisywanie już istniejących na dysku plików o takiej samej nazwie.
Usunięto błąd na arkuszu odsetkowym otwieranym w Excelu 2013 i wyższych przy próbie wykonania polecenia Parametry-Aktywny arkusz.
Zmodyfikowano szablon umowy o pracę w taki sposób by można dodawać wiersze w punkcie 1. podpunkcie 2. - dokładnie w jego 2gim wierszu. Należy uważać dodając nowe wiersze, ponieważ obszar wydruku nie jest modyfikowany automatycznie, więc dodanie zbyt dużej liczby nowych wierszy spowoduje, że wydruk nie zmieści się na jednej stronie.
Na liście płac w przypadku wystąpienia urlopu bezpłatnego oraz zasiłku chorobowego program zaniżał płacę zasadniczą - poprawiono.
Na rejestrze sprzedaży VAT dodano automatyczne wypełnianie daty sprzedaży po wpisaniu samego dnia (analogicznie jak to jest w pozycji Data Wystawienia).
W szablonie słownika pracowników dodano automatyczne obliczanie normy godzinowej dla pracowników o niepełnym wymiarze etatu.
wydanie d
W zestawieniu VAT lub na deklaracji VAT-7/7K należy dodano zaokrąglanie do pełnych złotych w polach deklaracji od 43 - 62.
Program nie był w stanie utworzyć pliku .pdf po wywołaniu polecenia Narzędzia - Wyślij do ... o ile użytkownik nie zaznaczył opcji dodania nadruku Oryginał/Kopia.
Poprawiono naliczanie świadczeń chorobowych z ostatnich 12 miesięcy w styczniu danego roku (poprawka dotyczy wypełniania tabelki pomocniczej dla obliczeń).
Wprowadzono mechanizm uzupełniania podstaw wyliczania świadczenia chorobowego do najniższej krajowej płacy z bieżącego roku.
Na deklaracji ZUS-RCA dodano nowy kod ubezpieczonego 0590 - właściciel korzystający z obniżonej podstawy na składki emerytalne i rentowe.
Dodano do synchronizacji szablonów kod usuwający plik tymczasowy tworzony dla ewidencji czasu pracy.
wydanie c
Poprawiono kwotę podstawy ubezpieczenia zdrowotnego w deklracjach RCA, DRA właściciela z kwoty 4023,01zł na 4026,01zł.
Zaktualizowano szablony deklaracji DRA-Firma/Właściciel cz.II oraz RCA cz.II oraz tworzenie na ich podstawie plików KEDU eksportowanych do programu Płatnik.
Przenoszenie z listy płac grudniowej z przesunięciem - program nie wpisywał pracownikom zwolnionym w grudniu kodu 3000 do deklaracji RCA.
W przypadku programu jednostanowiskowego program po 1szym pobraniu danych ze słownika przejazdów nie potrafił poprawnie pobrać danych samochodu pobierając zawsze trasę.
Przyspieszenie pojawiania się dialogu z miesiącami w przypadku otwierania deklaracji VAT7.
Zmodyfikowano zestawienie urlopowe tak by brało pod uwagę jedynie pracowników (kod 0110).
Dodano możliwość utworzenia pliku JPK_KPR w przypadku zerowych pozycji o ile wprowadzony zostanie w takich pozycjach dowolny tekst w kolumnie Uwagi.
Dodano mechanizm sprawdzania poprawności stawki podatku dla umów w przypadku pracowników poniżej 26 roku życia.
Błędnie naliczana kwota urlopu w przypadku gdy dajemy urlop w miesiącu, w którym został przyjęty, a na dodatek pracownik nie pracuje od 1go - poprawiono.
Poprawiono usuwanie oraz synchronizację szablonów lokalnych w firmie.
Na Ewidencji Czasu Pracy źle program błędnie wyliczał godziny nocne w przypadku kiedy praca rozpoczyna się od godziny 00.
wydanie b
Przy pierwszym otwarciu listy płac za dany miesiąc przy sprawdzaniu poprawności danych pracowników program wykrywa przypadki pracowników poniżej 26 roku życia którzy powinni mieć zerową stawkę podatku na liście płac.
Na deklaracji ZUS-RCA dodano nowy kod ubezpieczonego 2241 - członek rady nadzorczej.
Zaktualizowano podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego w deklaracjach RCA, DRA właściciela.
Usunięto błąd na raportach bankowych i kasowych podczas wykonaniu polecenia Parametry - Aktywny Arkusz.

Wersja 10.10


wydanie t
Poprawka dla PIT-11 w przypadku gdy mamy do czynienia z pracownikiem do 26 roku życia, który złożył oświadczenie o zerowy PIT (program zakłada jednak, że oświadczenie zostało złożone w sierpniu).
wydanie s
Usunięto problem przy tworzeniu edeklaracji dla PIT-8AR(8).
Poprawka dla seryjnego wydruku deklaracji Pit-11 za pomocą listy.
wydanie r
Nowe szablony deklaracji PIT-11(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8).
UWAGA!!!
W przypadku aktualizacji deklaracji PIT-4R przepisane na nową deklarację zostaną kwoty z pozycji 1, 2, 3.
W przypadku aktualizacji deklaracji PIT-8AR przepisane na nową deklarację kwoty z pozycji 26.
Resztę pozycji w razie konieczności należy przepisać ręcznie.
Pakiet serwisowy pobrać można tylko bezpośrednio ze strony, automatyczna aktualizacja z poziomu programu jest niedostępna.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji na podstawie deklaracji PIT-11(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8).
wydanie q
Zaktualizowano szablony deklaracji VAT-7(20)/7K(14).
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji na podstawie deklaracji VAT-7(20), VAT-7K(14).
wydanie p
W przypadku wystąpienia w liście płac 2 zasiłków program dokonywał błędnego wpisu w kartotece pracownika począwszy od pola Podstawa do obliczania wynagrodzenia.
W przypadku zapisu do arkusza Karty zasiłkowej w kartotece pracownika przy przenoszeniu listy płac program zapętlał się w przypadku wystąpienia więcej niż jednego rodzaju zasiłku.
Program wypełniał deklarację VAT-27 w części D maksymalnie do 10 pozycji.
Program błędnie naliczał w liście płac płacę zasadniczą w przypadku gdy pracownik kończył umowę o pracę w trakcie miesiąca oraz dodatkowo miał urlop/chorobowe.
wydanie o
W przypadku przenoszenia danych z zestawienia z umów zapis do Pit-4R/Pit-8AR nie był wykonywany o ile kwota wynikająca z umów nieryczałtowych była różna od zera.
Przy pobieraniu danych z kartoteki z karty czasu pracy do listy płac zamiast tabelki z obliczeniem świadczenia drukowała się lista płac.
Program błędnie naliczał w liście płac płacę zasadniczą w przypadku gdy pracownik kończył umowę o pracę w trakcie miesiąca oraz dodatkowo miał urlop/chorobowe.
Sprawdzanie poprawności danych w liście płac błędnie zgłaszało potrzebę zmiany stawki podatku z 17% na 18%.
wydanie n
Zmiana obliczania zaliczek na podatek na zestwieniu podatku dochodowego właścicela - zastosowano stawkę 17,75% na okres całego roku.
wydanie m
Zaktualizowano szablon świadectwa pracy.
Poprawki w liście płac dotyczące pobierania chorobowego z kartoteki pracowniczej (insert w kolumnie liczby dni przepracowanych) gdy było ono rozbite na kilka okresów.
Poprawka dla usuwania z listy płac za pomocą klawisza Delete ostatniego okresu absencji w danym miesiącu.
Poprawka dla przenoszenia do deklaracji Pit-4R danych z listy płac w przypadku gdy lista składa się z więcej niż jednej podlisty - kwota przenoszona była równa kwocie wynikającej tylko z 1szej podlisty, jeżeli nie otwarto chociaż raz arkusza Podsumowanie.
Nowa stawka podatku 17% oraz nowe koszty uzyskania przychodu na liście płac.
Jeżeli słownik pracowników, opisów zdarzeń, kontrahentów tworzony był w programie przy okazji insertowania, to zapisany był on zawsze w formacie 97-2003 bez względu na wybrany format zapisu danych w programie co uniemożliwiało ich późniejsze poprawne otworzenie.
Zaktualizowano szablon umowy o pracę.
Zaktualizowano zestawienie podatku dochodowego by uwzględniało ono zmianę stawki podatkowej z 18% na 17% (zestawienie zostanie zaktualizowane w momencie otwarcia).
Z szablonów umowy zlecenia oraz o dzieło z rachunku usunięto pola z imieniem ojca, matki.
Zaktualizowano stawkę podatku w szablonach umowy zlecenia oraz o dzieło.
UWAGA!!! Jeżeli w jakiejś firmie znajduje się szablon lokalny umowy, to synchronizcja szablonów przepisze stawkę 18% ze starego szablonu, więc będzie trzeba ją poprawić ręcznie.
wydanie l
Na liście płac psują się formuły w niektórych wierszach (#ARG) co jest spowodowane źle wpisanymi datami przyjęcia lub zwolnienia pracownika - poprawiono.
W przypadku pracowników godzinowych w liście płac podanie przedziału czasowego chorobowego nie pomniejszało liczby godzin przepracowanych.
W przypadku przenoszenia danych z zestawienia umów do RCA dla pracownika, program powinien przenieść go z kodem 04 (umowy).
Na zestawieniu z umów dodano kolumnę z kodem ubezpieczenia - użytkownik może sam wpisać prawidłowy kod w przypadku kiedy na słowniku wprowadzony jest kod 01 (pracownik).
Jeżeli pracownik miał urlop 30 sierpnia (31 była sobota), to program źle wyliczał dni przepracowane na liście płac po przeinsertowaniu danych o urlopie z kartoteki pracownika.
wydanie k
Przy pobieraniu czasu pracy z kartoteki pracowniczej z karty czasu pracy program błędnie obliczał liczbę dni roboczych na liście płac w przypadku wystąpienia urlopu kiedy pracownik ma soboty lub niedziele traktowane jako dni robocze.
Przygotowano listę płac oraz umowy zlecenia dla zerowego podatku w przypadku pracowników i zleceniobiorców którzy nie ukończyli 26 roku życia (w miejscu gdzie wprowadzona jest procentowa stawka podatku 18% należy wprowadzić 0%).
Zaktualizowano świadectwo pracy - usunięto pola imion rodziców zastępując je polem danych kontaktowych.
wydanie j
W przypadku pobierania danych z kartoteki z karty czasu pracy do listy płac program przed wpisaniem tych danych powinien usunąć wszystkie wcześniejsze wpisy na liście płac dotyczące czasu pracy oraz absencji - poprawiono.
Poprawki na liście płac w obliczaniu płacy zasadniczej dotyczące przypadku kiedy pracownik ma mniejszą liczbę dni roboczych niż przypada na dany miesiąc.
Usunięto problem z pobieraniem danych do zaświadczenia o zarobkach.
Poprawka dla wstawiania numeru porządkowego w skoroszytach w przypadku Excel'a 2013 lub nowszego.
Poprawka podsumowań na wydruku KPR dotycząca kolumny 13.
Umożliwić otwieranie deklaracji VAT-UE tylko na pustym ekranie - otwieranie deklaracji przy otwartym zestawieniu powoduje złe wyliczenia na deklaracji VAT-7.
Przy wprowadzaniu urlopu ojcowskiego lub rodzicielskiego program nie umożliwiał automatycznego wypełnienia ewidencji dla zadanej liczby dni nieobecności występującej z rzędu.
Dodano zapis w transakcjach z kontrahentami w przypadku przenoszenia z rejestru VAT zakupów zakupu środka trwałego i1 w celach prowadzenia rozrachunków.
Program pomijał w JPK_VAT zapisy z rejestru sprzedaży, dla których sumaryczna kwota netto oraz VAT transakcji wynosiła 0zł.
Poprawka w nagłówku pkt. 4 deklaracji VAT-27 - deklaracja nie jest już wystawiana w trybie kwartalnym.
wydanie i
Poprawiono błędne formuły w zestawieniu podatku właściciela (ryczałt) w polach podsumowań w tabelkach: Podatek wg stawek oraz W tym wg stawk (sumy są brane z sąsiednich kolumn).
W rejestrze zakupów w kolumnie 30tej dodano zaokrąglanie do 2 miejsc po przecinku - aktualnie kolumna jedynie wyświetla kwoty w poprawnym formacie.
Program wpisywał błędną liczbę dni przepracowanych w przypadku pobierania w liście płac danych z kartoteki (w kolumnie liczby dni przepracowanych) gdy urlop kończył się w piątek.
W przypadku zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, gdy współczynnik sprzedaży był mniejszy lub równy 2%, program zerował wartość kosztu przenoszonego do KPR.
Zaktualizowano formuły w tabelach zestawień w rejestrze zakupów w arkuszu Podsumowanie, ponieważ kwoty zwracane były z przesunięciem jednej kolumny.
wydanie h
W przypadku kiedy pracownik jest cały miesiąc na chorobowym i część choroby jest wynagrodzeniem gwarantowanym, to na deklaracji ZUS-RCA powinna być wyliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona z wynagrodzenia gwarantowanego.
Zmieniono obszar wydruku w szablonie świadectwa pracy tak by nie drukował się niepotrzebnie na czterech stronach.
Przy pobieraniu danych do listy płac z kartoteki z arkusza czasu pracy w przypadku kiedy pracownik miał kilka okresów urolpowych w miesiącu program źle sumował te okresy.
Zaktualizowano szablon deklaracji VAT-7K do wydania 13.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji na podstawie deklaracji VAT-7K zgodnie ze schematem w wersji 13.
Program niepotrzebnie wypełniał deklarację RPA (bezwarunkowo).
wydanie g
Na liście płac przy pobieraniu danych z kartoteki program wpisywał błędną liczbę dni urlopu w przypadku pracowników z niepełnym wymiarem etatu.
Przy przenoszeniu z listy płac do kartotek pracowników program nie zapisywał danych w kartotece w przypadku wpisywania do Karty Zasiłkowej.
Na liście płac przy pobieraniu dnych z kartoteki z karty czasu pracy w przypadku wystąpienia urlopu opieki nad dzieckiem oraz innego urlopu u jednego pracownika program wpisuje tylko kwotę urlopu opieki nad dzieckiem.
Na liście płac w przypadku pracownika, który nie przepracował pełnego miesiąca z powodu przyjęcia lub zwolnienia w danym miesiącu, kwota w pozycji Płaca zasadnicza powinna być pomniejszona proporcjonalnie do przepracowanych dni.
Poprawka dla insertowania opisów zdarzeń w KPR gdy w słowniku nie jest wypełniony procent odliczenia kosztu w KPR.
Pomimo ustawienia w liście płac, że firma nie jest uprawniona do wypłacania zasiłków program nadal wyliczał kwotę zasiłku.
Dodano tworzenie edeklaracji na podstawie nowej schemy deklaracji VAT-7(19).
Próba zmiany daty wystawienia dowodu wewnętrznego na przypadającą na jeden z wcześniejszych miesięcy powodowała błąd.
wydanie f
W KPR dodano możliwość wprowadzania kwoty kosztów ograniczonej procentowo (podobnie jak w rejestrze zakupów VAT co wymaga pobrania odpowiednio wypełnionego opisu zdarzenia).
Przy pobieraniu danych do listy płac z karty czasu pracy w przypadku chorobowego będącego wynagrodzeniem gwarantowanym program nie wpisywał kwoty świadczenia - poprawiono.
W rejestrze zakupów VAT w kolumnie Koszt do KPR dodano zaokrąglenia do 0,01zł w poszczególnych kwotach.
Na zestawieniu Rozrachunki dodano kolumnę z kwotą VAT potrzebną do robienia przelewów z tzw. split payment.
W rejestrze zakupów VAT w przypadku pobrania zdarzenia z obniżonym procentem zaliczenia w koszty w przypadku ponownego pobrania zdarzenia z pełnym odliczeniem kosztów program nie zmieniał procentu odliczenia na 100% - poprawiono.
Przy pobieraniu danych z karty czasu pracy do listy płac program nie przepisywał dni urlopu bezpłatnego - poprawiono.
Przy pobieraniu danych do listy płac z karty czasu pracy w przypadku urlopu program nie wyliczał kwoty za urlop ze składników zmiennych - poprawiono.
wydanie e
Na zestawieniu VAT kwoty zakupów, za które przysługuje odliczenie według współczynnika sprzedaży z ubiegłego roku są mnożone przez współczynnik, a nie powinny być mnożowne ponieważ w aktualnej wersji programu kwoty te są mnożone w rejestrze VAT.
W pliku JPK-VAT zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej są pomniejszane o współczynnik, a od tego roku nie powinny być pomniejszane (stosowne kwoty są modyfikowane na etapie rejestru VAT).
wydanie d
Zmodyfikowano deklarację ZUS ZWUA oraz tworzenie na jej podstawie plików KEDU, które importowane są w programie Płatnik.
wydanie c
Zaktualizowano podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne w deklaracji RCA oraz DRA właściciela.
Dodano szablon deklaracji ZUS RPA oraz możliwość tworzenia na jej podstawie pliku KEDU.
Program błędnie wpisywał w RSA zerową kwotę za wynagrodzenie gwarantowane w przypadku gdy w liście płac ustalono, że mamy do czynienia z firmą, która nie jest upoważniona do wypłacania zasiłków.
Usunięto problem z nadawaniem nazw dodawanych szablonów lokalnych listy płac oraz ewidencji czasu pracy, który uniemożliwiał w konsekwencji otwarcie skoroszytu za dowolny miesiąc. Problem dotyczył programu gdy ten pracował na formacie binarnym.
Poprawiono przenoszenie do KPR kwot z kolumny Zakupy Zw w przypadku gdy w opisie zdarzenia pobrana została pozycja ze słownika opisów zdarzeń mająca zdefiniowany procent odliczenia kosztu mniejszy niż 100%.
Dodano możliwość tworzenia na podstawie deklaracji DRA (firma oraz właściciel) plików KEDU odpowiadających deklaracjom DRA oraz DRA cz.II.
Dodano możliwość tworzenia na podstawie deklaracji RCA plików KEDU odpowiadających deklaracjom RCA oraz RCA cz.II.
Na umowach zlecenie nie była zaokrąglana wartość podatku w przypadku obcokrajowca.
Przy otwieraniu listy płac po raz pierwszy za dany miesiąc funkcja sprawdzania poprawności wyświetlany był błędny komunikat o braku pracownika na słowniku pracowników.
wydanie b
Program zgłaszał błąd podczas przenoszenia zapisów z rejestru oczekującego zakupów.
Program nie przepisywał ze słownika pracowników na PIT-11 statusu pracownika zagranicznego Rezydent/Nierezydent.
Usunięto błąd pojawiający się przy próbie wykonania paska płacowego.
Przy insertowaniu ze słownika kontrahentów zawsze pojawia się okienko dialogowe do wyboru słownika pomimo zaznaczenia że dialog nie ma się pojawiać - poprawiono.
Usunięto błąd pojawiający się w momnecie próby otwarcia pliku transakcji z kontrahentami, który dotyczył Excel'a 2013 oraz nowszych.

Wersja 10.00


wydanie p
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-11(24) oraz tworzenie edeklaracji na jej podstawie.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-4R(8) oraz tworzenie edeklaracji na jej podstawie.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-8AR(7) oraz tworzenie edeklaracji na jej podstawie.
Poprawka na zestawieniu Podatki płace-umowy związane z nowymi deklaracjami PIT-4R i PIT-8AR.
Poprawka na zestawieniu rocznym środków trwałych dotycząca odpisów za grudzień.
wydanie o
Poprawka dla aktualizacji deklaracji Pit-4R dla przypadków, w których poprzedni pakiet serwisowy deklaracji nie zaktualizował do wydania 7go.
Poprawka w szablonie rocznego zestawienia podatku VAT dotycząca domyślnego terminu zwrotu nadwyżki - nowy szablon wybiera termin 60 zamiast 180 dni.
wydanie n
Poprawka na zestawieniu podatku właściciela dla przypadku przekroczenia 2go progu podatkowego dotycząca wyliczenia podatku.
wydanie m
Poprawka dla zaktualizowanego szablonu deklaracji PIT-4R(7) dotycząca przenoszenia do skoroszytu transakcji z kontrahentami oraz wypełniania się przelewu do U.S.
wydanie l
W dialogu służącym do wskazania pliku JPK i weryfikacji w oparciu o deklaracje nie widać plików wysłanych wcześniej, których nazwa zaczyna się od przedrostka _done_ - poprawiono.
Usunięto błąd typu przy przenoszeniu deklaracji DRA-Firma podczas próby zapisu do zestawienia podatku właściciela.
Na fakturze wewnętrznej brakowało tabelki, w której mają być wpisane dane dotyczące kontrahenta i numeru faktury zakupowej potrzebne do przeniesienia do KPR.
Na zestawieniu podatku zryczałtowanego w przypadku braku przychodu w danym miesiącu wydatki z tego miesiąca nie są odliczane od przychodu w przyszłych miesiącach - poprawiono.
Porządki w generowaniu JPK_EP, JPK_KPiR.
Program pobierając w słowniku kontrahentów dane z GUS nie był w stanie dokonać zapisu w polach, które poprzez P-A-A zostały zablokowane przed edycją.
Dodano zabezpieczenie przed próbą otwarcia pliku o takiej samej nazwie jak plik otwarty już wcześniej co może się zdarzyć przy otwieraniu arkuszy ze starego roku i tego samego arkusza z bieżącego roku.
W przypadku przenoszenia danych z rejestru oczekującego sprzedaży VAT program bez względu na stan rozliczenia (miesiąc/kwartał) zawsze brał pod uwagę termin 30 dni jako termin graniczny.
Usunięto błąd przy przenoszeniu do Karty Zasiłkowej w kartotece osobowej w przypadku wystąpienia dwóch okresów zasiłkowych w jednym miesiącu.
Przy próbie wykonania polecenia Zestawienia-Podatki, Płace, Umowy program dawał komunikat o braku kartotek osobowych w przypadku używania formatu danych .xlsb.
Poprawiono kwotę bazową na zestawieniu podatku właściciela w stawce podatkowej 32%.
Zaktualizowano szablon deklaracji PIT-4R(7) oraz tworzenie edeklaracji na jej podstawie.
Umowa zlecenie wystawiona dla pracownika zagranicznego nie była wykazywana w deklaracji PIT_8A.
wydanie k
Poprawki dla generowania JPK_EP, JPK_FA, JPK_KPiR.
Program wykrywał konieczność zmiany progu podatkowego w przypadku przenoszenia listy płac i ją proponował, ale nie był w stanie dokonać zmiany w liście płac - poprawiono.
Przy przenoszeniu z listy płac do deklaracji ZUS-RCA program nie uzupełniał podstawy do obliczenia składki na FP w przypadku kiedy pracownik miał zasiłek chorobowy - poprawiono.
Zaktualizowano generowanie edeklaracji na podstawie deklaracji VAT7(18)/7K(12) w oparciu o zaktualizowane schemy, odpowiednio 1-1E oraz 1-2E.
W przypadku zasiłu chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego brak odpowiedniej pozycji na pasku płacowym pracownika z włączoną opcją Dane do RMUA - poprawiono.
wydanie j
Na arkuszu Rozwiązanie umowy o pracę poprawiono formuły obliczające koniec okresu wypowiedzenia.
W przypadku tworzenia edeklaracji na podstawie deklaracji VAT-27 do pliku xml wpisywane było tylko 10 pierwszysch pozycji z części D (usługi).
Poprawki w szablonie deklaracji VAT-27 oraz procesie wypełniania części D deklaracji.
Poprawka dla tworzenia edeklaracji z deklaracji VAT-7/7K dotycząca sprawdzania czy dołączony został wniosek VAT-ZZ - teraz program go nie wymaga w przypadku zwrotu nadwyżki podatku.
Poprawka dotycząca docelowego miesiąca i roku dla zapisu do transakcji z kontrahentami pozycji przenoszonych z rejestru zakupów.
W przypadku szablonów deklaracji VAT-7(18)/VAT-7k(12) podatnik będący osobą niefizyczną nie jest już określany za pomocą numeru REGON.
Usunięto błąd przy pobieraniu danych właściciela do przelewu/dowodu wpłaty do US.
Kwartalne zestawienie podatku VAT (wyd.2) niepoprawnie modyfikowało kwotę do zwrotu w terminie 180 dni w przypadku gdy zaznaczy się zwrot w terminie 60 dni.
wydanie i
Zaktualizowano szablony deklaracji Vat-7(18), Vat-7K(12) do obowiązujących wydań.
Zaktualizowano skoroszyty zestawienienia podatku VAT zgodnie ze zmianami w szablonach deklaracji VAT-7 (18)/7K (12).
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji zgodnie ze zmianami w szablonach deklaracji VAT-7 (18)/7K (12).
Usunięto błąd na deklaracji DRA-Firma przy wykonaniu polecenia Parametry - Aktywny arkusz.
Źle wykazywana podstawa do obliczenia chorobowego w przypadku pobierania danych z kartoteki osobowej z karty czasu pracy w przypadku kiedy podstawa jest brana z poprzedniego chorobowego (3 miesiące wstecz) - poprawiono.
Poprawka usuwająca błąd przy próbie otwarcia deklaracji ryczałtowej oraz Pit-5 w przypadku korzystania z formatu danych 97-2003.
wydanie h
Na słowniku kontrahentów poszerzono możliwość sprawdzania czy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT.
Program tworząc JPK_VAT w przypadku zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej powinien, podobnie jak zestawienie roczne VAT, w przypadku kwot netto oraz VAT uwzględniać wartość współczynnika struktury sprzedaży, który znajduje się w zestawieniu rocznym VAT - poprawiono.
Poprawka w raporcie importującym dane z pliku JPK_FAS do rejestru sprzedaży.
Zmiana stawki na ubezpieczenie wypadkowe - wartość domyślna dla firm zatrudniających do 9 pracowników równa 1,67%.
Dodano możliwość pobierania danych ze słownika kontrahentów poprzez formularz - wskazane do zastosowania na Excelach od 2013 wzwyż. W celu uruchomienia tej funkcjonalności należy włączyć odpowiedni parametr programu (Paratmetry-Ustawienia-Program-stanowiskowe).
Przenoszenie DRA firmowego zapisywało w transakcjach z kontrahentami jedynie składkę na ubezpieczenie społeczne.
wydanie g
Na słowniku kontrahentów dodano możliwość pobierania danych z GUS oraz sprawdzania aktywności kontrahenta w VIES.
Program tworząc JPK_VAT w przypadku zakupów służących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej powinien, podobnie jak zestawienie roczne VAT, w przypadku kwot netto oraz VAT powinien uwzględniać wartość współczynnika struktury sprzedaży, który znajduje się w zestawieniu rocznym VAT - poprawiono.
Zmodyfikowano zapisy w JPK_VAT w polach dotyczące dowodu oraz kontrahenta dla sprzedaży bezrachunkowej rozliczanej strukturą zakupów.
Poprawki dla tworzenia JPK_EP(1).
W przypadku tworzenia JPK_VAT z danych z ubiegłego roku (np. korekta) program błędnie wipsywał bieżacy rok.
Usunięto błąd przy wypełnianiu przelewu do ZUS w przypadku pobierania danych właściciela.
Poprawka na umowie zleceniu przy obliczaniu składki na ubezpeiczenie zdrowotne 1,25% w skrajnych przypadkach.
wydanie f
W przelewie do ZUS otwartym na DRA właściciela nie była wypełniana lista kont bankowych zleceniodawcy.
Na słowniku pracowników dodano kolumnę Umowa zawarta na czas. Wartość ta będzie się przepisywać do kartoteki osobowej.
W dialogu dotyczącym przenoszenia z listy płac dodano możliwość sprawdzania poprawności danych przez program w momencie rozpoczecia przenoszenia danych.
Rozwiązano problem z numeracją wierszy wpisywaną do JPK w przypadku zastosowania rozliczenia sprzedaży proporcją zakupów (wiersz podsumowujący wliczany jest do numeracji z kolumny Lp.).
W przypadku kiedy na słowniku pracowników jest wpisany właściciel i ma wpisane NIE w kolumnie Czy naliczać FP, to na deklaracji ZUS-RCA składka na FP nie powinna być naliczana - poprawiono.
Usunięto problem z naliczaniem w liście płac potrącenia komorniczego.
Poprawki w imporcie danych z pliku JPK-FA.
Umożliwiono pomijanie w zestawieniu urlopowym pracowników, którzy mają zerowy wymiar urlopu (np. zleceniobiorcy).
Dodano możliwość sortowania na Zestawieniu Urlopów.
Poprawki dla generowania pliku JPK_KPR (2).
W przypadku wysyłki skoroszytu za pomocą poczty elektronicznej w przypadku niezainstalowanego Outlook'a program spróbuje użyć Thunderbird'a o ile zainstalowany jest w domyślnej ścieżce.
Na zestawieniu podatku właściciela ustawionym na rozliczanie kwartalne błędnie były uwzględniane wartości remanentu w poszczególnych działalnościach.
Rozszerzono obszar wydruku w rocznym podsumowaniu KPR o kolumny Dochód/strata w miesiącu.
wydanie e
Dodano możłiwość tworzenia plików JPK VAT z poprzednich lat za pomocą aktualnego programu (dzięki temu korekta tworzona jest zgodnie z najnowszą schemą).
Poprawki dotyczące tworzenia JPK_VAT (m.in. dla przypadku tworzenia pliku JPK z poziomu katalogu VAT, który pobiera dane z więcej niż jednego katalogu firmy).
W szablonie rejestru sprzedaży VAT zmieniono domyślne ustawienie dotyczące struktury zakupów - teraz jest ono domyślnie wyłączone.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji VAT-UE do wydania 4.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji VAT-UEK do wydania 4.
wydanie d
Poprawka dla raportu importującego do rejestrów dane z JPK_FA dla przypadku pozycji z zerowymi kwotami.
Poprawka, która umożliwia w przypadku generowania JPK w części zakupowej wpisanie przez program par netto/VAT takich, dla których jedna kwota z pary jest zerowa.
Przy generowaniu JPK pomijane są pozycje, które nie mają naliczonego VATu (kolumna pozycji zwolnionych lub nie podlegających odliczeniu).
Poprawki dla JPK_VAT generowanego z poziomu VATu.
wydanie c
Na deklaracji RCA nie działało zmniejszanie podstaw na ubezpieczenie dla właściciela w przypadku choroby.
Usunięto błąd przy próbie sporządzenia deklaracji VAT-UE oraz VAT-27.
Poprawiono wyliczenia kwoty potrąceń komorniczych w przypadku minimalnej płacy.
Usunięto błąd przy przenoszeniu deklaracji VAT-UE do eDeklaracji.
wydanie b
Poprawki dotyczące obsługi deklarcji po zresetowaniu ich wydań.
Dodano poprawkę dla otwierania raportów kasowych w przypadku ustawienia formatu 2007-2010.
Zaktualizowano tworzenie plików JPK_VAT zgodnie ze schemą w wydaniu 3 (1-1).
Usunięto błąd na liście płac przy próbie obliczenia kwoty potrąceń komorniczych.
Niepotrzebnie wpisywano na deklaracji RSA kwoty dotyczące zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku kiedy firma nie jest uprawniona do wypłacania zasiłków.

Wersja 9.90


wydanie e
Zaktualizowano szablon druku UPL-1 do wydania 6.
Przenoszenie z rejestru sprzedaży nie powinno brac pod uwagę kwot z pozycji 14 i 15 (zakup z odwrotnym obciążeniem).
Zaktualizowano szablon świadectwa pracy.
Dodano wypełnianie części dotyczącej usług na deklaracji VAT-27 na podstawie zapisów w rejestrze sprzedaży.
Uwaga!!! W rejestrze sprzedaży (wydanie 354 lub nowsze) kwota zostanie zaliczona w poczet usług na Vat-27 o ile znajduje się w prawidłowej kolumnie oraz w opisie zdarzenia znajdzie się słowo usługa.
Uwaga!!! Modyfikacji opisu zdarzenia w rejestrze użytkownik musi dokonać sam.
Program nie wyświetlał poprawnie listy właścicieli przy przenoszeniu z DRA kwoty składek właściciela w przypadku gdy właściciel był dopisany do RCA.
wydanie d
Zaktualizowano (wraz z eksportem do programu eDeklaracje) Vat-27 do wydania 2.
Zlikwiodwano możliwość tworzenia deklaracji VAT-UE oraz VAT-27 kwartalnie.
Poprawiono formuły na arkuszu Zestawienie w Raporcie kasowym. Dodatkowo dodano poprawki z w związku z pojawiającym się błędem podczas dodawania własnego identyfikatora na raporcie.
Na liście płac w przypadku dodatkowych składników 1,2,3 jeżeli jest ustawiony odpowiedni parametr w ten sposób aby kwoty z tych składników nie wchodziły do brutta wynagrodzenia, to kwota netto powinna być pomniejszona o różnicę składek ZUS i podatku - poprawiono.
Na zestawieniu rocznym środków trwałych program w niektórych przypadkach źle wylicza kwotę odpisu w ostatnim miesiącu, gdzie zamiast wpisać resztę która pozostaje wpisuje całość miesięcznej raty - poprawiono.
Na deklaracji VAT-7K wpisywany jest zły identyfikator okresu - zamiast numer kwartału wpisywany jest numer miesiąca - poprawiono.
Przy tworzeniu pliku JPK dodano sprawdzanie czy rejestrze zakupów są wypełnione kolumny dotyczące numeru dokumentu, dat, oraz kontrahenta.
Przy przenoszeniu z listy płac do kartotek pracowniczych w sytuacji gdy występuje urlop okolicznościowy kwota z tego urlopu nie powinna być brana do części zmiennej podstawy chorobowego - poprawiono.
Przy tworzeniu pliku JPK program pyta czy plik sporządzić z wszystkich zapisów w rejestrze czy wpisywać tylko te których data jest zgodna z miesiącem za który jest tworzony plik JPK.
wydanie c
Na umowie zlecenie (wzór 2) dodano mozliwość stosowania stawki godzinowej i podawania liczby godzin przepracowanych w ramach umowy zlecenie.
W przypadku pobierania obcokrajowca ze słownika pracowników do umowy zlecenia (decyduje status obcokrajowca N) obliczenia na rachunku są wykonywane według zasad dla obcokrajowców.
Zaktualizowano szablon świadectwa pracy.
Plik JPK tworzony z poziomu Podatek VAT zbiera dane do pliku JPK z tylu rejestrów ile firm jest podanych jako źródła danych.
W przypadku rozliczenia miesięcznego VATu do JPK wpisywana będzie zawartość całego rejestru sprzedaży/zakupów bez filtrowania po dacie wpływu, wystawienia (w przypadku kwartalnym filtrowanie nadal obowiązuje).
Deklaracja VAT-27 jest aktualnie tworzona tylko w trybie miesięcznym.
Zmodyfikowano kod przenoszenia deklaracji Vat-27 do programu eDeklaracje tak by obsługiwało ono jedynie rozliczenie miesięczne.
Zestawienie podatków w części dotyczącej VATu nie pobierało danych.
Usunięto błąd przy tworzeniu miesięcznego zestawienia środków trwałych w przypadku środków trwałych bez odpisów.
W przypadku list płac z wieloma podlistami podatek do PIT-4R przenosił się tylko z pierwszej pomimo zaznaczenia opcji przenoszenia z WSZYSTKICH LIST PŁAC.
Poprawki w szablonie rocznego podsumowania KPR (m.in. obszar wydruku).
W przypadku odsprzedania środka trwałego źle wykazywana była liczba miesięcy z pierwszego roku amortyzacji.
Usunięto z menu (Kadry - Czas pracy i inne) opis dotyczący RMUA.
wydanie b
Zaktualizowano podstawy składek na US i UZ na rok 2017 (RCA, DRA właściciela).
Zaktualizowano kod generujący plik jpk zgodnie ze zmianami dotyczącymi struktur JPK_VAT(2).
Usunięto błąd przy tworzeniu zestawienia z podsumowań list płac.
Zasiłek opiekuńczy i macierzyński wpisywany jest do kartoteki osobowej razem z zasiłkiem chorobowym.
Poprawka dla przenoszenia listy płac do deklaracji ZUS na przypadek braku szablonów nie posiadających ukrytej kolumny z numerem paszportu.
Przy przenoszeniu z listy płac do RSA zasiłku chorobowego w przypadku kiedy firma nie jest uprawniona do wypłacania zasiłków program nie powinien wpisywać kwoty zasiłku - poprawiono
Pomimo ustawienia w zestawieniu podatku zryczałtowanego rozliczenia kwartalnego program zawsze proponował otwarcie deklaracji ryczałtowej w wersji miesięcznej - poprawiono.
W przypadku pasków płacowych generowanych w kilku firmach pod rząd na wydruku pojawiała się nazwa firmy, w której użytkownik generował paski poprzednio.

Wersja 9.80


wydanie g
Program generował błędną edeklarację dla Vat-7(17), Vat-7(11) gdy w polu złożenia wniosku o zwrot podatku zaklikane było pole NIE.
Naprawiono możliwośc zmiany nazwy słownika kontrahentów oraz właściciela.
Program nie potrafił utworzyć deklaracji Vat-UE w przypadku 2 źródeł danych, w których w jednym nie było założonego słownika kontrahentów UE.
W przypadku przełączenia statusu firmy, Vat-u, Pit-u na aktywny należy wymusić aktualizację katalogu gdy tak wynika z wydania programu.
Usunięto problem z wypełnieniem deklaracji Vat-27 w przypadku kwartalnym.
Program nie potrafił otworzyć deklaracji ryczałtowej o ile użytkownik wcześniśniej sam nie otworzył zestawienia ryczałtowego.
wydanie f
Zaktualizowano szablony deklaracji Vat-7(17), Vat-7K(11).
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji dla nowych wzorów deklaracji Vat-7(17), Vat-7K(11).
Zaktualizowano szablony zestawień podatku VAT zgodnie z nowymi schematami deklaracji Vat-7/7K. W programie zestawienie nie będzie podmieniane automatycznie, natomiast jeżeli użytkownik będzie chciał użyć nowego zestawienia musi wyczyścić stare (UWAGA!!! Przed wyczyszczeniem zestawienia najlepiej stare zestawienie wydrukować by móc uzupełnić dane w nowym zestawieniu pochodzące z roku 2015).
Program nie wpisywał w do deklaracji DRA kwot wynikających z deklaracji RCA.
Szablon kartoteki pracownika miał błędnie wpisane 20 dni zaległego urlopu.
Usunięto błąd przy próbie zmodyfikowania uprawnień użytkowników do katalogów firm, VAT i PIT w przypadku programu wielostanowiskowego gdy ścieżki do niego oparte są o nazwę serwera, a nie zmapowany dysk.
W przypadku insertowania pracowników w deklaracjach RCA, RSA, RZA etat wpiwywany był w postaci liczby dziesiętnej zamiast ułamka.
Usunięto problem z otwierami deklaracji DRA właściciela gdy w firmie zdefiniowany był pojedynczy właściciel.
Szablon środka został zmodyfikowany tak by kwota amortyzacji dotychczasowej w ostatnim roku nie przekroczyła kwoty zakupu w przypadku gdy mamy bonusowy miesiąc amortyzacji wynikający z groszowej niezamortyzowanej końcówki.
wydanie e
Na liście płac rozszerzono możliwość ewidencjonowania do 3 okresów urlopu bezpłatnego oraz urlopu wychowawczego w miesiącu.
Zastosowano nowy wzór KPiR. Do nowego wzoru KPiR dostosowano roczne podsumowanie KPiR.
Na słowniku pracowników dodano kolumnę na numer paszportu oraz w grupie dotyczącej pracowników zagranicznych kolumnę Status pobytu w Polsce.
Uaktualniono szablony deklaracji ZUS RCA, RSA, RZA, ZUA, ZZA, ZWUA tak by mogły poprawnie pobierać i wyświetlać ze słownika pracowników numer oraz serię paszportu. Zaktualizowano także przenoszenie listy płac oraz zestawienia z umów do deklaracji ZUS.
Zestawienie środków trwałych nie zbiera kwoty odpisu środka w przypadku kiedy jest to ostatnia i niepełna kwota odpisu - poprawiono.
Nie można otworzyć części typów skoroszytów z lat poprzednich pomimo wskazania poprawnej ścieżki do katalogu programu - poprawiono.
wydanie d
Umożliwiono przenoszenie deklaracji do programu eDeklaracje w sytuacji gdy nie jest wypełniony dodatek ORD-ZU.
Poprawiono działanie zestawienia wykonywanego w zakładce Podsumowanie rejestru zakupów w przypadku pozycji scalonych.
Zestawienie Podatków dla podatku VAT7 i VAT7K - nie wyszukuje kwot podatku do zapłaty - poprawiono.
Usunięto z menu nieużywane pozycje : zbiorówka przelewów, przekaz gotówkowy.
Modyfikacja dotycząca rozliczeń transakcji z poziomu rejestrów VAT - nowa kolumna w rejestrach z oznaczeniem stanu rozliczenia transakcji oraz z datą zapłaty.
Poprawiono wyliczanie podatku zryczałtowanego przy rozliczaniu kwartalnym w przypadku stosowania odliczeń od podatku (poprawka dotyczy tylko szablonu).
Na liście płac poprawiono domyślne naliczanie przepracowanych godzin w przypadku pracownika rozliczanego ze stawki godzinowej.
Poprawka na Ewidencji Czasu Pracy dotycząca obliczania liczby nadgodzin liczonych po przekroczeniu normy godzin roboczych w miesiącu.
Umożliwono wykonywanie zestawienia Aktywny Arkusz na arkuszu Transakcje Kontrahenci.
wydanie c
Zaktualizowano druk UPL-1 do wydania 5go.
Zaktualizowano procent odsetek ustawowych w arkuszu odsetkowym.
Zaktualizowano druk umowy o pracę.
Zaktualizowano szablon skierowania na badanie lekarskie.
Zmieniono błędna kwotę podstawy na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym.
Program błędnie rozpoznawał załączone dodatki w deklaracjach Vat-7 przy przenoszeniu do programu eDeklaracje podając mylny komunikat o niewypełnionych polach.
Kolumny sum brutto, netto w rejestrze sprzedaży nadmiarowo uwzględniały kwoty z kolumny z pozycji 2a.
Przywrócono działanie zestawienia Aktywny Arkusz na rejestrach sprzedaży i zakupów VAT.
Usunięto problem z zapętlaniem się programu na umowach zlecenie i o dzieło przy próbie obliczania wynagrodzenia na podstawie kwoty do wypłaty.
Usunięto problem z pojawianiem się dodatkowego okna otwierania pliku w momencie otwierania deklaracji VAT.
Zmodyfikowano formuły sum kwot brutto w rejestrze zakupów VAT tak by uwzględniały poprawnie pozycje podlegające niepełnemu odliczeniu VAT.
Przy otwieraniu listy ubiegłorocznej program błędnie wpisywał w pasku tytułowym rok bieżący.
Zaktualizowano szablony słownika pracowników (w przypadku słownika w wydaniu niższym niż 344 należy PESEL wpisać poprzedzając go apostrofem), listy płac, deklaracji ZUS RCA, RSA, RZA tak by poprawnie obsługiwały numery PESEL zaczynające się od 0.
Poprawka przy przenoszeniu z listy płac do deklaracji RSA z przesunięciem jeżeli u danej osoby występuje w jednym miesiącu kilka przerw.
wydanie b
Zaktualizowano wydanie deklaracji PIT-40(22) oraz jej przenoszenie do programu eDeklaracje.
Zaktualizowano szablony deklaracji VAT-7(16), VAT-7K(10) oraz ich przenoszenie do programu eDeklaracje.
Przenoszenie z listy płac do RSA pozycji z kodem 151, 152, 111 i 121 ma być wykonywane zgodnie z miesiącem nieobecności pracownika niezależnie od ustawień na liście płac.
Zaktualizowano podstawę stawki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zaktualizowano zestawienie podatki, płace, umowy tak by poprawnie zbierało dane z deklaracji Pit-8AR(6).
W przypadku pracowników niepełnoetatowych błędnie naliczana była liczba dni urlopu gdy jest on insertowany w liście płac.
Naprawiono przenoszenie danych z rejestru zakupów do KPR innej firmy jeżeli użytkownik dokonał takiego ustawienia w parametrach polecenia Przenieś.
Poprawiono zaokrąglanie liczby godzin urlopu przenoszonego do kartoteki pracownika z ewidencji czasu pracy (program wpisywał błędnie ilość godzin z częścią dziesiętną).
Brak w menu pozycji faktura wewnętrzna WNT, Deklaracje VAT-UE, Deklaracja VAT-27 - poprawiono.
Poprawiono naliczanie liczby dni urlopu wypoczynkowego oraz na żądanie w przypadku pracowników niepełnoetatowych.
Poprawiono rejestrację faktury wewnętrznej w trybie odwrotnego obciążenia w rejestrze sprzedaży.

Wersja 9.70

wydanie j
Zaktualizowano szablon deklaracji Pit-40(22).
Zaktualizowano eksport deklaracji Pit-40 do programu eDeklaracje.
wydanie i
Zaktualizowano szablony deklaracji Pit-11(23), Pit-4R(6), Pit-8AR(6).
Zaktualizowano eksport deklaracji Pit-11, Pit-4R, Pit-8AR do programu eDeklaracje.
wydanie h
Zaktualizowano eksport do programu eDeklaracje dla deklaracji Vat-7(15), Vat-27(1), Vat-27K(1) ze względu na zmiany ich schem.
Na liście płac po wprowadzeniu dodatkowego wolnego dnia w miesiącu którego dotyczy lista płac automatycznie jest to uwzględniane w liczbie dni roboczych w miesiącu u wszystkich pracowników.
Dodano w kartotece środka trwałego wybór z listy w przypadku współczynnika amortyzacji.
Faktura wewnętrzna WNT dokonywała zapisu w rejestrze sprzedaży dla usługi w kraju w kolumnie 11tej zamiast 12tej.
wydanie g
Usunięto błąd pojawiający się przy otwieraniu deklaracji VAT-27.
Usunięto zaokrąglanie kwot na deklaracji VAT-27.
Umożliwiono tworzenie e-Deklaracji także z poprzednich wersji deklaracji : Vat-7(14), Vat-7K(8).
Na otwartej i zatwierdzonej deklaracji VAT-7 i VAT-7K w przypadku zaznaczenia kwadratu korekta przy zamykaniu program zapyta czy utworzyć korektę deklaracji. Korekta będzie utworzona w tej samej wersji co pierwotna deklaracja.
Faktura wewnętrzna dokonuje zapisu w błędnej rubryce rejestru Vat - poprawiono.
Przy przenoszeniu z zestawienia z umów do deklaracji RCA program nie zeruje podstaw do FP, GFSP i FEP dla osób powyżej 60 lat (mężczyźni) i 55 lat (kobiety).
wydanie f
Zmiany w podatku VAT - od lipca 2015.
Nowa deklaracja VAT-27.
Zaktualizowano tworzenie edeklaracji dla Vat-7(15), Vat7K(9), Vat-27(1).
Na kartotece osobowej na arkuszu Czas Pracy podwajała się liczba dni urlopu wykorzystanego w przypadku kiedy pracownik korzystał z urlopu na żądanie.
W przypadku wprowadzania urlopu na Ewidencję Czasu Pracy program źle odczytywał liczbę dni urlopu do wykorzystania z kartoteki osobowej.
W przypadku urlopu wychowawczego w deklaracji RCA jako podstawa do obliczania składek EM, CH, W była brana kwota maksymalna równa 60% prognozowanej średniej krajowej zamiast zaszeregowania gdy to nie przekracza przyjętych granic.
Na ewidencji czasu pracy wprowadzenie do kalendarza nieobecności (za wyjątkiem nieobecności nieusprawiedliwionej) powinno spowodować zmniejszenie normy dniówkowej i godzinowej w miesiącu dla danego pracownika.
Poprawka umożliwiająca ponowne przeniesienie ewidencji czasu pracy gdy jest ona w jednym z wcześniejszych wydań.
Poprawka dotycząca naliczania potrącenia komorniczego dla niepełnego wymiaru czasu pracy.
Na kartotece środka trwałego źle wyliczana wartość środka w przypadku odsprzedaży środka w pierwszym roku użytkowania.
Usunięto błąd pojawiający się przy tworzeniu zestawienia środków trwałych w przypadku gdy do zestawienia nie miałby trafić żaden środek trwały.
wydanie e
Poprawki w zestawieniu podatków do zapłaty.
Poprawka w deklaracji ZUS-Z3.
Na Miesięcznej Ewidencji Czasu Pracy stworzono możliwość wprowadzania czasu pracy w formacie czasowym (np. 08:00-16:30) co umożliwia rejestrowanie czasu pracy w minutach.
Dodano możliwość przenoszenia danych z Ewidencji Czasu Parcy tylko dla zaznaczonej pozycji (pracownika).
W przypadku przysługującego wymiaru urlopu program nie brał pod uwagę niepełnego etatu.
Na arkuszu Ewidencji Czasu Pracy na Kartotece osobowej oraz na Liście Płac dodano obsługę zdarzenia Urlop wychowawczy. Program przenosi dane o takim urlopie do deklaracji ZUS-RSA oraz ZUS-RCA.
Na kartotece osobowej na arkuszu Świadczenia dodano informację o wymiarze przysługującego urlopu w danym miesiącu w przypadku kiedy pracownik jest przyjęty do pracy w bieżącym roku i jest to jego pierwsza praca.
W kartotece środka trwałego dodano pole dotyczące dowodu nabycia.
wydanie d
Uaktualniono procent stawki na ubezpieczenie wypadkowe na deklaracjach ZUS.
Dodano nowe zestawienie kadrowe Podsumowanie Ewidencji Czasu Pracy (analogicznie jak podsumowanie listy płac).
Usprawniono obsługę Miesięcznej Ewidencji Czasu Pracy.
W dialogu służącym do otwierania kartotek środków trwałych dodano możliwość pokazywania listy środków bez czytania ich statusu, co znacznie przyśpiesza wyświetlenie się okienka dialogowego.
Na słowniku pracowników dodano kolumny służące do wprowadzania danych dotyczących pracowników zagranicznych potrzebne do prawidłowego wypełnienia deklaracji PIT-11 (22).
wydanie c
Nowy szablon deklaracji PIT-11(22) obowiązujący w roku 2015.
Eksport deklaracji PIT-11 do programu e-Deklaracje przystosowano do wydania 22.
Poprawki przy przenoszeniu danych z rejestrów oczekujących do KPR i do rejestrów VAT.
Usunięto problem z pobieraniem danych firmowych do pasków płacowych.
Dodano nową funkcjonalność dotyczącą uprawnień użytkowników do katalogów (Firm, Podatku dochodowego, VAT-u). Domyślnie wszyscy użytkownicy mają uprawnienia do wszystkich katalogów. Nadawanie uprawnień do katalogów następuje poprzez Parametry - Ustawienia - Użytkownicy.
wydanie b
Wybranie opcji przepisania w ewidencji czasu pracy cyklu tygodniowego powoduje uszkodzenie arkusza w części podsumowywującej - poprawiono.
Na liście płac w dodatkowych składnikach I, II i III dodano możliwość definiowania (polecenie Parametry-Aktywny-Arkusz) czy kwota składnika ma wchodzić do kwoty brutto wynagrodzenia.
W przypadku choroby na początku roku program oblicza kwotę chorobowego w kartotece ale nie korzysta z podstawy do obliczania chorobowego gdy mamy do czynienia z okresem 3 lub mniej miesięcy od poprzedniego chorobowego - poprawiono.
W deklaracji Pit-40 w przypadku osoby fizycznej nie wyświetla się poprawnie data urodzenia płatnika - poprawiono.
Nie można zmienić nazwy firmy na liście firm w oknie dialogowym - poprawiono.
W paskach płacowych brakuje składek ZUS płaconych przez płatnika - poprawiono.

Wersja 9.60

wydanie l
Aktualizacja szablonów deklaracji Pit-11(21), Pit-40(20), Pit-8AR(4), Pit-4R(5) do nowych wydań.
Aktualizacja arkusza odsetek podatkowych.
Poprawiono błędne usuwanie wierszy w ewidencji czasu pracy gdy aktywna komórka znajduje się w polu rodzaju nieobecności, dnia lub godzin pracy.
wydanie k
Błąd na liście płac podczas wykonania polecenia Parametry - Aktywny Arkusz (nie działa poprawnie ukrywanie kolumn) - poprawiono.
Usunięto błąd synchronizacji listy płac gdy Excel nie jest w stanie ukryć kolumny.
wydanie j
W miesięcznej ewidencji czasu pracy zastosowano możliwość automatycznego wypełniania systemu czasu pracy w cyklach tygodniowych. Po wprowadzeniu przez użytkownika pierwszego cyklu program pyta czy zastosować ten sam cykl pracy do końca miesiąca.
W miesięcznej ewidencji czasu pracy zastosowano możliwość automatycznego usuwania czasu pracy z całego miesiąca w przypadku kiedy użytkownik usunie czas pracy w pierwszym roboczym dniu w danym miesiącu.
Odbezpieczenie miesiąca/kwartału powoduje rozscalenie zapisów w rejestrze zakupów miesięcznym/kwartalnym. To samo dzieje się przy odtwierdzaniu rejestru zakupów miesięcznego/kwartalnego - poprawiono.
Dodano możliwość wprowadzania urlopu bezpłatnego w liście płac w kolumnie 'Nieobecność niepłatna', program przenosi taki wpis do deklaracji ZUS-RSA z kodem 111.
wydanie i
Za pomocą odpowiedniego parametru na liście płac umożliwiono wydruk dwustronnicowy listy płac na jednej stronie - program po wydrukowaniu pierwszej strony czeka aż użytkownik włoży ponownie kartkę do drukrki odpowiednio ją obracając w podajniku drukarki.
Poprawki oraz udoskonalenia w procedurze zamykania i otwierania miesiąca i kwartału.
Na słowniku pracowników w przypadku braku daty urodzenia pracownika w kolumnach "Czy naliczać FP i GFŚP" pojawia się automatycznie "NIE" - poprawiono.
Polecenie Przenieś z listy płac począwszy od bieżącego wydania będzie sprawdzać poprawność danych w liście płac z danymi w słowniku pracowników oraz z danymi w kartotekach osobowych. Program automatycznie na życzenie użytkownika może poprawić dane w liście płac.
W liście płac w kolumnie "Liczba dni roboczych" oraz "Liczba dni przepracowanych" program uwzględnia niepełny miesiąc w przypadku przyjęcia lub zwolnienia pracownika w miesiącu, którego dotyczy lista płac. Proporcjonalnie do liczby dni roboczych i dni przepracowanych zmniejsza się kwota płacy zasadniczej.
Poprawki dotyczące rejestrowania przenoszenia do KPR i EP oraz obliczania kwot w rejestrze sprzedaży marża w przypadku straty.
Nie można zmienić hasła użytkownika - poprawiono.
Nie można przenieść dowodem wewnętrznym zestawienia z przejazdów - poprawiono.
Nie działa poprawnie kontrola korekty kosztów w rejestrach zakupów. W przypadku zapłaty po 30 dniach od terminu zapłaty ale w tym samym miesiącu w którym nastąpiło przekroczenie 30 dni po terminie program nie powinien brać do zestawienia korekty kosztów takiej transakcji - poprawiono.
wydanie h
Błędna kwota zapisywana do zryczałtowanej ewidencji przychodów przy przenoszeniu zbiorowym z rejestru sprzedaży VAT ustawionego na przenoszenie zbiorczym zapisem do ewidencji - poprawiono.
Na liście płac dodano 2 dodatkowe składniki będące dodatkami do brutta, wchodzące do podstawy naliczania ZUS i podatku.
Przystosowanano arkusz Zestawienie płace do nowego szablonu listy płac z nowymi dodatkowymi składnikami.
W przypadku próby przeniesienia z rejestru zakupów pozycji scalonej zawierającej identyfikatory k-koszty oraz i1-środki trwałe wystąpuje błąd przy próbie zapisu do ewidencji uproszczonej środków trwałych - poprawiono.
W przypadku wpisania w rejestrze vat marża kwot ujemnych formuły nie przeliczają się - poprawiono.
Nie działa poprawnie kontrola korekty kosztów w rejestrze oczekującym zakupów - poprawiono.
W sytuacji kiedy zestawienie korekty kosztów oraz VAT ma być tworzone z uwzględnieniem ubiegłego roku, a podany katalog do starego programu nie istnieje (przypadek firmy założonej w nowym roku) zapisy w zestawieniu są podwajane - poprawiono.
Do zestawienia korekty kosztów oraz VAT w tabelkach dodano informację o miesiącu lub kwartale, w którym transakcja została zaksięgowana w rejestrze VAT.
wydanie g
W rejstrach zakupu VAT dodano możliwość procentowego odliczania VAT. Dokonuje się to poprzez pobieranie opisu zdarzenia ze słownika zdarzeń, gdzie użytkownik przypisuje danej pozycji procent odliczenia VAT. Do KPR program przenosi całkowitą kwotę netto oraz nieodliczoną część kwoty VAT.
Na rejestrze zakupów VAT nie pojawia się miesiąc korekty kwoty do KPR na minus - poprawiono.
W przypadku właściciela wpisanego na deklaracji RZA (tylko składka zdrowotna) i przenoszenia jego składek z deklaracji DRA-firma do zestawienia podatku właściciela program wpisuje kwotę składki zdrowotnej do składek społecznych na zestawieniu - poprawiono.
wydanie f
Ciąg dalszy zmian dotyczących procentowego odliczenia VAT.
wydanie e
W rejstrach zakupu VAT dodano możliwość procentowego odliczania VAT. Dokonuje się to poprzez pobieranie opisu zdarzenia ze słownika zdarzeń, gdzie użytkownik przypisuje danej pozycji procent odliczenia VAT.
Dodano możliwość rejestrowania faktury wewnętrznej dotyczącej samoopodatkowania (zakup stali) również do KPR.
W przypadku deklaracji Vat-UE program zaczyna wypełniać dodatki A/B/C jeszcze zanim wypełni samą deklarację do ostatniej pozycji - poprawiono.
Brak kwoty w przelewie do US otwartym na deklaracji Pit-8AR - poprawiono.
W przypadku przenoszenia zbiorczego z rejestrów vat do ryczałtowej Ewidencji Przychodów przepisana zostaje tylko pierwsza pozycja gdy program tworzy plik Ewidencji Przychodów w trakcie przenoszenia - poprawiono.
Poprawiono sortowanie w słowniku opisów zdarzeń.
wydanie d
Poprawiono błędną formułę w deklaracji DRA (firma) w polu VII.07.
Po wpisaniu dnia w kolumnie 'Data zapłaty' w rejestrze zakupów program nie uzupełnia poprawnie daty - poprawiono.
Na deklaracji ZUS-DRA-właściciel w przypadku wyzerowania podstawy na ubezpieczenie chorobowe zeruje się również składka na ubezpieczenie wypadkowe - poprawiono.
Lista kodów tytułów ubezpieczeń w deklaracji RSA była ograniczona tylko do 2 pozycji - poprawiono.
W przypadku ustawienia przenoszenia z listy płac, zestawienia środków trwałych i zestawienia z umów dowodem wewnętrznym otwierany dowód nie wypełnia się danymi - poprawiono.
Składka zdrowotna płacona przez ubezpieczonego z deklaracji ZUS-RZA nie jest doliczana do deklaracji ZUS-DRA - poprawiono.
W przypadku środków trwałych amortyzowanych od stycznia 2014 roku błędnie podawana jest suma dotychczasowych odpisów w przypadku zestawień wykonywanych od lutego wzwyż - poprawiono.
Poszerzono zakres przeszukiwania rejestrów zakupów VAT o ubiegły rok przy tworzeniu zestawienia korekt kosztów oraz VAT w celu znalezienia transakcji wymagających korekt.
Na deklaracji ZUS-RCA w przypadku kodu 0310 nie powinna być wyliczana składka na ubezpieczenie wypadkowe płacona przez ubezpieczonego - poprawiono.
W przypadku przenoszenia danych z zestawienia z umów do deklaracji ZUS-RCA w pozycjach nie objętych ubezpieczeniem chorobowym zerować kwotę podstawy na ubezpieczenie chorobowe - poprawiono.
wydanie c
Składki społeczne płacone przez budżet państwa nie były poprawnie przenoszone do deklaracji DRA.
Usunięto błąd przy próbie wejścia w parametry aktywnego arkusza w deklaracji RCA.
Na deklaracji ZUS-RCA w przypadku kodów 0120 (uczniowie) naliczała się składka na ubezpieczenie wypadkowe płacona przez ubezpieczonego.
wydanie b
Dokonano poprawek na szablonach deklaracji ZUS - DRA i RCA.
Zaktualizowano eksport deklaracji ZUS do programu Płatnik 9.
Brak kwoty na przelewie wystawianym na deklaracji Pit-4R - poprawiono.
Na kartotekach osobowych brak kolumny z kwotą zaliczki na podatek dochodowy - poprawiono.
Błąd przy próbie wyświetlenia okna zdarzeń kadrowych gdy wypełnionych jest zbyt wiele danych w słowniku pracowników - poprawiono.

Wersja 9.50

wydanie n
Zaktualizowano dodatek PIT-R(16) w szablonie deklaracji PIT-40(19).
Zaktualizowano eksport deklaracji PIT-40(19) do programu eDeklaracje.
wydanie m
Aktualizacja otwartych deklaracji Pit-4R z wydania (3) do (4).
Aktualizacja szablonu deklaracji Pit-40 do wydania (19). Aktualizacja przenoszenia do programu eDeklaracje w następnym pakiecie.
Poprawka dla tworzenia rocznego raportu RMUA z Płatnika ZUS w wersji 9.
wydanie l
Uaktualniono eksport deklaracji Pit-4R(4), Pit-11(20) do programu eDeklaracje zgodnie z ostatnimi zmianami schem tych edeklaracji.
wydanie k
Dodano nowe wzory deklaracji PIT-11(20), PIT-4R(4), PIT-8AR(3).
Przygotowano eksport deklaracji PIT-11(20), PIT-4R(4), PIT-8AR(3) do programu eDeklaracje.
Przygotowano nadruki na formularzach PIT-11(20).
Usunięto błąd występujący przy sprawdzaniu poprawności danych w liście płac w sytuacji kiedy program ma skorygować którąś z kwot.
Zmiana odsetek podatkowych, dodatkowo przy naliczaniu odsetek ustawowych program nalicza odsetki od terminu zapłaty bez względu na to czy termin przypada na sobotę czy na niedzielę.
Poprawiono błąd przy przenoszeniu z rejestru VAT zakupu oczekującego do rejestru zwykłego w przypadku braku terminu zapłaty (pusta komórka).
wydanie j
Rozliczenie z poziomu raportu bankowego i kasowego nie wpisuje w rejstrze zakupów VAT daty zapłaty w przypadku kiedy dotyczy to transakcji scalonych - poprawiono.
Zlikwidowano przemieszczanie się pozycji w pasku narzędzi programu pracującego w Excelu 2007 lub 2010 po wykonaniu polecenia Parametry-Ustawienia-Program.
Usunięto błąd w rejestrze zakupów VAT przy obliczeniu daty korekty VAT-u w przypadku kiedy data ta przypadała w przyszłym roku kalendarzowym - dotyczy tylko rejestru miesięcznego.
Na liście płac nie pomniejsza się płaca zasadnicza w przypadku wystąpienia nieobecności związanej z chorobą oraz nieobecnością niepłatną - poprawiono.
Usprawniono obsługę okna dialogowego z listą firm lub podatników - wpisując początek nazwy firmy lub podatnika program automatycznie ustawia się na pierwszej pasującej pozycji. Dla szybszego przewijania listy firm lub podatników umożliwoniono także korzystanie z rolki myszki.
wydanie i
Nowe wzory deklaracji VAT-UE, VAT-UEK, VAT-UEA, VAT-UEB, VAT-UEC (obowiązują od miesiąca lipca 2013).
Po usunięciu kartoteki środka trwałego poprzez polecenie Wyczyść skoroszyt nie można ponownie otworzyć nowej kartoteki dla środka o tej samej nazwie - poprawiono.
Po ulepszeniu środka trwałego w tabelce amortyzacyjnej tego środka zostaje odkryty jedynie pierwszy wiersz - poprawiono.
Błąd przy przenoszeniu z rejestru oczekującego zakupu do rejestru zwykłego w przypadku kiedy program ma zapytać czy przenosić pomimo braku zapłaty - poprawiono.
Poprawiono wyświetlanie dialogów z listą miesięcy i kwartałów (skrócono czas oczekiwania na wyświetlenie się okienka dialogowego).
wydanie h
Na deklaracji RSA zmieniono kod świadczenia przerwy z 333 na 335.
Na kartotece osobowej na arkuszu Płace dodano kolumnę z kwotą ulgi podatkowej. W przypadku ręcznego wprowadzania danych do kartoteki zaliczka na podatek dochodowy wylicza się z uwzględnieniem ulgi.
W rejestrze oczekującym zakupów VAT zmieniono identyfikator 'i' na 'i1', 'i2' oraz 'i3' co umożliwia przenoszenie tak oznaczonej transakcji do rejestru zakupów VAT.
W kartotece środka trwałego w przypadku kiedy środek jest wcześniej zamortyzowany a chcemy go oznaczyć jako 'Odsprzedany' z datą późniejszą niż data zamortyzowania program źle wylicza ostatni rok amortyzacji - poprawiono.
Błąd podczas tworzenia zestawienia środków trwałych w przypadku kiedy na którymś ze środków nie ma wpisanej stawki amortyzacyjnej. Wartość takiego środka po odpisach powinna być równa wartości początkowej.
wydanie g
Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych. Wyliczone odsetki zaokrąglane do pełnych złotych. Zmniejszono o jeden dzień zakres dni do obliczania odsetek.
Do zestawienia 'Korekta kosztów do KPR' dodano przeszukiwanie transakcji w rejestrze oczekującym VAT zakupów. Zmodyfikowano rejestr oczekujący zakupów VAT.
W rejestrze kwartalnym zakupów VAT źle działa sprawdzanie poprawności wprowadzanych dat wpływu - poprawiono.
Po ukryciu kwot brutto w rejestrze zakupów nie działa mechanizm sprawdzania podwojonych wpisów - poprawiono.
wydanie f
Nowe wydanie deklaracji VAT-7(14) oraz VAT-7K(8).
Zaktualizowano eksport do programu e-Deklaracje deklaracji VAT-7(14) oraz VAT-7K(8) na bazie nowego schematu deklaracji.
Dodano nowe zestawienie 'Korekta VAT' służące do wykazywania niezapłaconych faktur po upływie 150 dni od terminu płatności.
Na zestawieniu wykorzystania urlopów przez pracowników w firmie w skali roku dodano wyszczególnienie liczby dni urlopu na żądanie.
Na liście płac poprawiono wpisywanie dni przepracowanych przez pracownika w przypadku wystąpienia zasiłku chorobowego.
Poprawiono wpisywanie identyfikatora numeru Regon/Pesel na przelew ZUS podczas otwierania na deklaracji DRA.
wydanie e
Dodano nowe zestawienie 'Korekta Kosztów'. W rejestrach zakupów VAT rozbudowano kontrolę płatności dokumentów pod kątem podatku naliczonego VAT oraz kosztów w KPR. W rejestrach sprzedaży VAT dodano kontrolę płatności dokumentów pod kątem podatku należnego VAT.
Poprawiono błąd przy otwieraniu deklaracji DRA właściciela z poprzednich lat.
Przy rejestrowaniu danych z listy płac do kartotek w przypadku klku okresów zasiłkowych w miesiącu u danego pracownika program wpisuje do kartoteki do Karty Zasiłkowej dane tylko z pierwszego okresu zasiłkowego - poprawiono.
Na liście płac umożliwiono wprowadzanie godzin urlopu z dokładnością do pół godziny (wynika to z wymiaru 1/3 etatu i normy godzin 2,5). Poprawić także wyliczanie się dni urlopu z niepełnych godzin na kartotece na arkuszu 'Czas pracy'.
W przypadku kiedy rejestr sprzedaży VAT jest ustawiony na zbiorcze przenoszenie zapisów do KPR - program podczas rejestrowania dowodu sprzedaży nie powinien go rejestrować w KPR - poprawiono.
Na kartotece osobowej na arkuszu 'Świadczenia' przy dopełnianiu podstaw do obliczenia chorobowego program nie bierze pod uwagę dni urlopu z tytuł opieki nad dzieckiem - poprawiono.
Dopasowano drukowanie nowego wzoru deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K na formularzach.
Poprawiono wpisywanie numeru rachunku bankowego przy pobieraniu danych z arkusza informacji o właścicielu na przelew do US.
Poprawiono wyświetlanie listy miesięcy / kwartałów w zestawieniu podatkowym.
wydanie d
Dodano możliwość tworzenia raportu 'Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej RMUA'- program pobiera dane z programu Płatnik ZUS.
Na liście płac poprawiono obliczanie potrąceń z tytułem wykonawczym oraz alimentacyjnych dla pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Na liście płac poprawiono pomniejszanie dni przepracowanych w przypadku wprowadzania zasiłku chorobowego z kartoteki (program pomniejszał dni przepracowane do zera niezależnie od liczby dni choroby).
Poprawiono wprowadzenie danych właściela na przelew do US.
wydanie c
Uaktualniono podstawy ZUS na deklaracji RCA oraz DRA właściciela.
Poprawiono w kartotece pracownika w zakładce Czas pracy liczbę dni roboczych.
Usunięto bląd przy próbie otwarcia raportu bankowego.
Usunięto problem z nagłówkami w przypadku drukowania kartotek pracowniczych.
wydanie b
Uaktualniono podstawy ZUS na deklaracji RCA oraz DRA właściciela.
Poprawiono w kartotece pracownika w zakładce Czas pracy liczbę dni roboczych.
Usunięto bląd przy próbie otwarcia raportu bankowego.
Usunięto problem z nagłówkami w przypadku drukowania kartotek pracowniczych.

 

? tabela(border: 2px solid #CCCCCC cellpadding=table style=/tr? tabela(border: 2px solid #CCCCCC4 width=0