Portal
Serwis i wsparcie IT
Wdrażanie RODO
Ochrona antywirusowa
Aplikacje na zlecenie

Zmiany i nowości w Moja Firma 10.10

Funkcjonalość programu

 • Zastosowano nową kolorystykę oraz symbole poleceń na wstążce menu programu.
 • Dla programu pracującego z wersją Excela 2007 i wyższymi, szablony są zapisywane w nowszym formacie co zapobiega dotychczasowym problemom z przesuwaniem się oraz znikaniem niektórych obiektów graficznych w części deklaracji.
 • Na listach płac, po dwukrotnym kliknięciu kursorem myszki w liczbę dni absencji, program wyświetla w okienku dialogowym okresy oraz rodzaje poszczególnych absencji.

Kadry, Płace, ZUS

 • Na ewidencji czasu pracy, liście płac oraz kartotece osobowej dodano obsługę urlopu ojcowskiego z kodem ZUS - 327.
 • Na ewidencji czasu pracy, liście płac oraz kartotece osobowej dodano obsługę urlopu rodzicielskiego z kodem ZUS - 319.
 • Na liście płac zlikwidowano ograniczenie liczby występowania danej absencji w miesiącu.
 • Przy obliczaniu kwoty urlopu z podstaw w przypadku większej stawki godzinowej w bieżącym miesiącu program uzupełnia podstawę do wyższej stawki godzinowej.
 • Przy otwieraniu listy płac za dany miesiąc po raz pierwszy (z szablonu) dodano pytanie - czy sprawdzić zgodność danych pracowników na liście płac z danymi na słowniku pracowników.
 • Poprawiono przenoszenie danych z listy płac do Karty Zasiłkowej w kartotece osobowej w przypadkach występowania kilku okresów zasiłkowych w danym miesiącu.
 • Na świadectwie pracy dodano miejsce na datę i podpis pracownika potwierdzający odbiór świadectwa.

Deklaracje PIT oraz ZUS

 • Zaktualizowano PIT-11 do wydania 24 obowiązującego w 2019 roku.
 • Zaktualizowano PIT-4R do wydania 8 obowiązującego w 2019 roku.

Dowody

 • Wysyłanie dowodów jako załączniki PDF w mailu poszerzono o automatyczne adresowanie wiadomości mailowej na podstawie informacji pobieranej ze słownika kontrahentów.
 • Stworzono możliwość wystawiania faktury końcowej do kilku faktur zaliczkowych poprzez dodawanie poszczególnych faktur zaliczkowych do listy.

Księgowość

 • Dodano możliwość księgowania w rejestrze zakupów i przenoszenia do KPR pozycji dotyczących kosztów eksploatacji samochodu służbowego użytkowanego również do celów prywatnych. Na słowniku zdarzeń dodano kolumnę ze stawką procentową zaliczania w koszty w KPR.
 • Dodano możliwość księgowania w rejestrze zakupów i przenoszenia do KPR pozycji dotyczących kosztów eksploatacji samochodu prywatnego użytkowanego również do celów służbowych. Na słowniku zdarzeń dodano kolumnę ze stawką procentową zaliczania w koszty w KPR.

Płatności, rozliczenia

 • Na zestawieniu rozrachunków dodano kwoty VAT dla poszczególnych należności i zobowiązań na potrzeby robienia przelewów z podzieloną płatnością tzw. "split payment".
 • Uaktualnienie kwot i innych parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami na dzień 01.01.2019r.